AKTUALIZOVANÉ: Vyhlásenie Rady k situácii v elektronických médiách spôsobenej koronavírusom

Aktuality

27. 3. 2020

Slovensko dôsledkom pandémie koronavírusu prechádza veľmi náročným obdobím. Okrem zdravotných a spoločenských, má táto situácia aj stále silnejúce negatívne ekonomické dopady, ktoré sa nevyhýbajú ani médiám.

Médiá v súčasnej situácii plnia nenahraditeľnú úlohu poskytovaním dôležitých informácií o vývoji krízy samotnej a o tom, ako sa pred vírusom čo najlepšie chrániť.

Reklamný trh však klesá, a keďže prevažná väčšina médií je od neho priamo ekonomicky závislá, táto situácia má pre ne často krát až likvidačné dôsledky.

Rada pre vysielanie a retransmisiu si túto situáciu uvedomuje a v rámci svojich zákonných možností je pripravená flexibilne reagovať na potreby subjektov spadajúcich pod jej právomoc.

Predbežne pristupuje k nasledovným opatreniam:

  • V administratívnej oblasti bude Rada vymáhať len nevyhnutné povinnosti súvisiace s majetkovými prevodmi a tým, aby neboli vysielacie frekvencie využívané nezákonným spôsobom.
  • Všetky dočasné zmeny vo vysielaní, vynútené súčasnou situáciou, je možné jednoducho nahlásiť e-mailom a nie je kvôli nim potrebné meniť licenčné podmienky.
  • Rada nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek uvedenému opatreniu dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.
  • Pokiaľ sú vysielatelia nútení prestať dočasne vysielať, stačí túto skutočnosť nahlásiť aj s jej časovým ohraničením, a táto sa bude považovať za objektívnu prekážku nemajúcu vplyv na využívanie licencie v budúcnosti.
  • V obsahovej oblasti sa Rada obmedzí na sledovanie najzásadnejších pravidiel so špeciálnym dôrazom na objektivitu informácií týkajúcich sa šírenia koronavírusu.
  • Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, bude Rada, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia, ukladať pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni.
  • Súčasná situácia si síce vyžiadala zmeny v organizácii činnosti Rady, naši zamestnanci sú však pripravení promptne a flexibilne reagovať na potreby subjektov regulácie a odpovedať na ich otázky.

Rada je zároveň pripravená spolupracovať so všetkými orgánmi a ostatnými relevantnými subjektmi na tom,  aby mohol mediálny trh fungovať a najmä plniť svoju kľúčovú informačnú funkciu aj v súčasnej náročnej situácii.

 

Zobraziť viac informácií » << Ďalšie aktuality