AKTUALIZOVANÉ: Vyhlásenie Rady k situácii v elektronických médiách spôsobenej koronavírusom

Aktuality

27. 3. 2020

Slovensko dôsledkom pandémie koronavírusu prechádza veľmi náročným obdobím. Okrem zdravotných a spoločenských, má táto situácia aj stále silnejúce negatívne ekonomické dopady, ktoré sa nevyhýbajú ani médiám.

Médiá v súčasnej situácii plnia nenahraditeľnú úlohu poskytovaním dôležitých informácií o vývoji krízy samotnej a o tom, ako sa pred vírusom čo najlepšie chrániť.

Reklamný trh však klesá, a keďže prevažná väčšina médií je od neho priamo ekonomicky závislá, táto situácia má pre ne často krát až likvidačné dôsledky.

Rada pre vysielanie a retransmisiu si túto situáciu uvedomuje a v rámci svojich zákonných možností je pripravená flexibilne reagovať na potreby subjektov spadajúcich pod jej právomoc.

Predbežne pristupuje k nasledovným opatreniam:

  • V administratívnej oblasti bude Rada vymáhať len nevyhnutné povinnosti súvisiace s majetkovými prevodmi a tým, aby neboli vysielacie frekvencie využívané nezákonným spôsobom.
  • Všetky dočasné zmeny vo vysielaní, vynútené súčasnou situáciou, je možné jednoducho nahlásiť e-mailom a nie je kvôli nim potrebné meniť licenčné podmienky.
  • Rada nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek uvedenému opatreniu dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.
  • Rada nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.
  • Pokiaľ sú vysielatelia nútení prestať dočasne vysielať, stačí túto skutočnosť nahlásiť aj s jej časovým ohraničením, a táto sa bude považovať za objektívnu prekážku nemajúcu vplyv na využívanie licencie v budúcnosti.
  • V obsahovej oblasti sa Rada obmedzí na sledovanie najzásadnejších pravidiel so špeciálnym dôrazom na objektivitu informácií týkajúcich sa šírenia koronavírusu.
  • Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, bude Rada, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia, ukladať pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni.
  • Súčasná situácia si síce vyžiadala zmeny v organizácii činnosti Rady, naši zamestnanci sú však pripravení promptne a flexibilne reagovať na potreby subjektov regulácie a odpovedať na ich otázky.

 

Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada je zároveň pripravená spolupracovať so všetkými orgánmi a ostatnými relevantnými subjektmi na tom,  aby mohol mediálny trh fungovať a najmä plniť svoju kľúčovú informačnú funkciu aj v súčasnej náročnej situácii.

 

Zobraziť viac informácií » << Ďalšie aktuality