Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v podmienkach Rady pre vysielanie a retransmisiu zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informačná povinnosť

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie