Základné informácie o Kancelárii

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu

Palisády 36, 811 06  Bratislava
tel.: + 421 2 2090 65 00
fax.: + 421 2 2090 65 35
e-mail: office@rvr.sk
www.rvr.sk

Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách činnosť Rady vyplývajúcu z jej poslania a z jej pôsobnosti vykonávajú členovia Rady a úlohy spojené s činnosťou Rady plnia zamestnanci Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu. Podľa § 13 citovaného zákona Kancelária vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Rady a plnenie jej rozhodnutí. Zloženie, organizáciu a pôsobnosť Kancelárie Rady určuje Štatút Rady. Činnosť Kancelárie Rady podrobnejšie upravuje Organizačný poriadok Kancelárie Rady a Pracovný poriadok Kancelárie Rady.