Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Rada pre vysielanie a retransmisiu
Palisády 36
811 06  Bratislava

IČO: 30844151
DIČ: 2020815522
Číslo účtu: 7000088956/8180

Kontakt: Ing. Peter Báchor, tel. +421 2 20906530, e-mail: office@rvr.sk