Prístup k informáciám

Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám je možné podať nasledovne:

  • písomne na adresu: Palisády 36, Bratislava 811 06
  • ústne: na podateľni počas stránkových hodín
  • telefonicky na číslo: + 421 2 20 90 65 00
  • elektronicky na e-mailovú adresu: office@rvr.sk
  • prostredníctvom elektronickej schránky (Ústredný portál verejnej správy)  - Nájsť službu

 

Zo žiadosti o informácie adresovanej Rade pre vysielanie a retransmisiu musí byť zrejmé:

  • ktorej povinnej osobe je určená,
  • kto žiadosť podáva – meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  • adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa,
  • aké informácie žiadateľ požaduje,
  • aký spôsob sprístupnenia žiadateľ navrhuje.

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu je povinná žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne zo závažných dôvodov predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní. V zmysle § 17, ods. 2 a 3 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás o predĺžení lehoty budeme bezodkladne informovať.

V prípade ak Rada pre vysielanie a retransmisiu vydá rozhodnutie o nesprístupnení informácií, rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií resp. fiktívneho rozhodnutie,  žiadateľ sa môže voči rozhodnutiu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Odvolanie musí obsahovať údaje o tom, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Lehotu 15 dní nemožno zmeškať.

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám