Štatút

Schválený rozhodnutím predsedu NR SR číslo 1114 zo dňa 4. mája 2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR číslo 625 zo dňa 3.marca 2004

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

/1/ Tento štatút upravuje v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách /ďalej len "zákon"/ činnosť a zloženie Rady pre vysielanie a retransmisiu /ďalej len "Rada"/, výšku odmeny členom Rady, zloženie, organizáciu a činnosť Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu /ďalej len "kancelária"/.

/2/ Rada bola zriadená zákonom na presadzovanie záujmov verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a na vykonávanie štátnej regulácie v oblasti vysielania a retransmisie /§ 4 ods. 1 zákona/.

/3/ Rada je právnická osoba.

/4/ Sídlom Rady je Bratislava.

Čl. 2
Zloženie rady a jej funkčné obdobie

/1/ Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky /ďalej len "národná rada"/.

/2/ Funkčné obdobie členov Rady je šesťročné; začína plynúť odo dňa nasledujúceho po zániku mandátu člena Rady, namiesto ktorého bol zvolený, najskôr však odo dňa jeho zvolenia národnou radou. Člena Rady možno zvoliť najviac na dve funkčné obdobia /§ 8 ods. 1 zákona/. Funkčné obdobie členov Rady zvolených pred účinnosťou zákona sa posudzuje podľa doterajších predpisov.

Čl. 3
Činnosť Rady a jej pôsobnosť

/1/ Rada je kolektívny nezávislý orgán, ktorý vo veciach patriacich do jej pôsobnosti dohliada na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich vysielanie a retransmisiu a vykonáva štátnu správu v oblasti vysielania a retransmisie v rozsahu vymedzenom zákonom a dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa zákona /§ 4 ods. 2 zákona/.

/2/ Pri výkone štátnej správy v oblasti vysielania a retransmisie má rada postavenie orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou v rozsahu vymedzenom zákonom a osobitnými predpismi.

/3/ Do pôsobnosti Rady v oblasti výkonu štátnej správy patrí:
a/ rozhodovať o licenciách na vysielanie,
b/ rozhodovať o registráciách retransmisie,
c/ rozhodovať o zastavení retransmisie programovej služby,
d/ rozhodovať o pridelení ďalších frekvencií vysielateľovi na základe zákona,
e/ začať konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie,
f/ udeľovať súhlas vysielateľovi na základe zákona na vysielanie prostredníctvom družice,
g/ dohliadať na dodržiavanie povinností podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,
h/ ukladať sankcie vysielateľom a prevádzkovateľom retransmisie, ako aj tým, ktorí vysielajú alebo prevádzkujú retransmisiu bez oprávnenia,
i/ určovať lehoty na úpravu právnych pomerov vysielateľov,
j/ viesť evidenciu žiadostí o udelenie licencie, udelených licencií vrátane ich zmien, žiadostí o registráciu retransmisie a o registráciách retransmisie vrátane ich zmien,
k/ spracúvať plány využitia frekvenčného spektra na vysielanie v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy telekomunikácií,
l/ spracúvať štatistiky o odvysielanom programe s dôrazom na štatistiku vysielania európskych diel a nezávislej produkcie na základe podkladov vysielateľov,
m/ žiadať záznamy vysielania od vysielateľov v prípade potreby.

/4/ Do pôsobnosti Rady ďalej patrí:
a/ vykonávať dohľad nad dodržiavaním Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii a zastupovať Slovenskú republiku v Stálom výbore pre cezhraničnú televíziu Rady Európy,
b/ zúčastňovať sa na tvorbe zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vysielania a retransmisie,
c/ vyjadrovať sa o návrhoch na uzavretie medzinárodných zmlúv v oblasti vysielania a retransmisie, o ich plnení, navrhovať uzavretie medzinárodných zmlúv, medzinárodných dohovorov a iných medzinárodných právnych aktov alebo pristúpenie k nim,
d/ podieľať sa na výmene informácií a spolupracovať s medzinárodnými organizáciami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré pôsobia v oblasti vysielania a retransmisie,
e/ určovať v spolupráci s Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky koncepciu vysielania v oblasti využitia frekvencií pre vysielateľov na základe zákona a pre vysielateľov s licenciou,
f/ upozorňovať Radu Slovenskej televízie a Rozhlasovú radu na porušenie povinností uložených vysielateľovi na základe zákona,
g/ viesť štatistické prehľady o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom a televíznym signálom a o počte obyvateľov, ktorí prijímajú rozhlasový signál a televízny signál vysielateľov s licenciou,
h/ určovať jednotný systém označovania programov vo vysielaní televíznej programovej služby a podmienky jeho uplatňovania,
i/ zostavovať zoznam všetkých vysielateľov televíznej programovej služby z hľadiska prístupu verejnosti k ich vysielaniu,
j/ zostavovať zoznam významných podujatí v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, s nositeľmi práv a vysielateľmi.

/5/ Rada je povinná:
a/ zverejňovať prostredníctvom svojej internetovej stránky, periodickej tlače a tlačovej agentúry prehľad platných licencií a registrácií retransmisie, stav využitia frekvenčného spektra a prehľad voľných frekvencií na vysielanie,
b/ plniť ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi,
c/ poskytovať informácie podľa osobitného predpisu 1/.

/6/ Rada vo vzťahu k národnej rade
a/ predkladá:
aa/ návrhy na udelenie licencie na celoplošné vysielanie,
ab/ výročnú správu o stave vysielania a o svojej činnosti do 90 dní po skončení kalendárneho roka / § 5 ods. 2 písm. h/ zákona/,
b/ je povinná predkladať´:
ba/ informácie o stave vysielania a o svojej činnosti, ak o to národná rada požiada /§ 5 ods. 3 písm. a/ zákona/,
bb/ príslušnému výboru národnej rady na posúdenie návrhy štatútu rady, rokovacieho poriadku rady a ich zmien, ktoré tento výbor predkladá predsedovi národnej rady na schválenie /§ 5 ods. 3 písm. c/ zákona/
e/ je povinná navrhovať svoj rozpočet a záverečný účet výboru národnej rady a Ministerstvu financií Slovenskej republiky /§ 5 ods. 3 písm. d/ zákona /.
/7/ Rada vo vzťahu ku kancelárii:
a/ schvaľuje organizačný poriadok kancelárie /§ 13 ods. 5/,
b/ schvaľuje podpisové oprávnenia za Radu,
c/ kontroluje čerpanie rozpočtu Rady,
d/ rozhoduje o prevode a prenájme majetku štátu v správe Rady,
e/ vymenúva a odvoláva riaditeľa kancelárie.
_____________________________________________________________
1/ Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/.

Čl. 4
Člen rady

/1/ Člen Rady nadobúda práva a povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona a tohto štatútu, najskôr dňom jeho zvolenia za člena Rady.

/2/ Funkcia člena Rady je verejná funkcia. Výkon funkcie člena Rady je nezastupiteľný.

/3/ Funkcia člena Rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej Rady, člena vlády Slovenskej republiky, štátneho tajomníka a vedúceho úradu ministerstva, vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho štatutárneho zástupcu, zamestnanca orgánu štátnej správy, starostu /primátora/, sudcu, prokurátora, člena Rady Slovenskej televízie a člena Rozhlasovej Rady /§ 7 ods. 2 zákona/.

/4/ Členovia Rady sú povinní vykonávať svoju činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky /§ 76 zákona/ a v súlade s uzneseniami a rozhodnutiami Rady a týmto štatútom .

/5/ Členstvo v Rade sa skončí:
a/ uplynutím funkčného obdobia /§ 8 ods. 1 zákona/,
b/ vzdaním sa funkcie; členstvo zaniká odo dňa doručenia oznámenia člena Rady o vzdaní sa funkcie predsedovi národnej rady,
c/ odvolaním člena Rady z funkcie,
d/ smrťou člena Rady.

/6/ Ak rada preukázateľne zistí skutočnosti skončenia členstva v rade /§ 9 ods. 1 písm. a/ a d/ zákona/ alebo skutočnosti podľa odseku 2 písm. d/ zákona, predseda Rady je povinný oznámiť to bezodkladne predsedovi národnej rady.
/7/ Člen Rady používa pri výkone svojej funkcie služobný preukaz, ktorý je majetkom Rady. Po zániku členstva v rade je povinný ho bezodkladne vrátiť kancelárii.


Čl. 5
Predseda Rady a podpredseda Rady

/1/ Rada zo svojich členov volí predsedu a podpredsedu Rady.

/2/ Predseda Rady:
a/ koordinuje činnosť Rady, súčinnosť Rady a jej kancelárie a navonok koná v jej mene,
b/ zvoláva a riadi zasadnutia Rady,
c/ podpisuje rozhodnutia Rady a zápisnice z priebehu zasadnutí Rady,
d/ v čase medzi zasadnutiami Rady koordinuje činnosť členov Rady.

/3/ Predsedu Rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda Rady alebo iný člen Rady poverený predsedom Rady, ak nie je možné zastupovanie podpredsedom Rady /§ 11 ods. 2 zákona/.
/4/ Funkcia predsedu Rady je nezlučiteľná s iným pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným pomerom; toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, publicistickú, literárnu alebo umeleckú činnosť.

Čl. 6
Rokovanie Rady

/1/ Rada zasadá spravidla dvakrát do mesiaca; v prípade potreby predseda Rady zvolá mimoriadne zasadnutie Rady.

/2/ Rada prijíma svoje rozhodnutia hlasovaním. Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomných najmenej sedem jej členov, pričom jedným z nich musí byť predseda Rady alebo  podpredseda Rady. Na platné uznesenie  je potrebný súhlas najmenej päť členov Rady.

/3/ Rada hlasuje verejne.

/4/ Tajne hlasuje pri voľbe predsedu Rady a podpredsedu Rady.

/5/ Spôsob rokovania Rady, práva a povinnosti členov Rady pri príprave rokovania a na rokovaní Rady upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje predseda národnej rady.

/6/ Rozhodnutia Rady prijaté na jej zasadnutí sú záväzné pre všetkých členov Rady.

Čl. 7
Kancelária

/1/ Kancelária vykonáva úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Rady a plnenie jej rozhodnutí /§ 13 ods. 1 zákona/; pripravuje podkladové materiály pre rozhodovanie Rady a zabezpečuje odborné stanoviská z oblasti programovej, právnej a technickej.

/2/ Úlohy vyplývajúce z článku 3 bod 5 písm. c/ tohto štatútu zabezpečuje kancelária.

/3/ Činnosť kancelárie riadi riaditeľ kancelárie, ktorého vymenúva a odvoláva rada /§ 13 ods. 2 zákona/; súčasne mu určuje jeho platové podmienky.

/4/ Rada splnomocňuje riaditeľa kancelárie na výkon bežných úkonov, vyplývajúcich z činnosti Rady a kancelárie, ak tieto nie sú vyhradené zákonom alebo týmto štatútom do pôsobnosti Rady.

/5/ Riaditeľ kancelárie zodpovedá rade za činnosť kancelárie a za personálne, ekonomické, právne, licenčné, programové a technické záležitosti; v čase medzi zasadnutiami zodpovedá predsedovi Rady.

/6/ Riaditeľ kancelárie najmä
a/ zabezpečuje činnosť Rady v súlade s rozhodnutiami a uzneseniami Rady a podľa pokynov predsedu Rady,
b/ predkladá rade mesačne správy o čerpaní rozpočtových prostriedkov Rady,
c/ zúčastňuje sa na rokovaniach Rady s poradným hlasom a plní funkciu zapisovateľa,
d/ zabezpečuje prípravu podkladov pre rokovanie Rady,
e/ zabezpečuje výkon rozhodnutí Rady a plnenie uznesení Rady,
f/ voči zamestnancom Rady plní funkciu vedúceho úradu.

/7/ Podrobnosti o činnosti kancelárie ustanovuje organizačný poriadok kancelárie, ktorý schvaľuje rada /§13 ods.5 zákona/.

Čl. 8
Úhrada nákladov spojených s činnosťou Rady

/1/ Rada hospodári s vlastným rozpočtom podľa osobitného predpisu 2/. Výdavky na činnosť Rady sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu a príjmy Rady sú príjmami štátneho rozpočtu /§ 12 ods. 2 zákona/.

/2/ Členovi Rady s výnimkou predsedu Rady patrí v súvislosti s výkonom jeho funkcie odmena vo výške 0,5 násobku platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky /ďalej len "poslanca"/ mesačne.

/3/ Predsedovi Rady patrí v súvislosti s výkonom jeho funkcie odmena vo výške 1,0 násobku platu poslanca mesačne.

/4/ Okrem odmeny podľa odseku 3 patrí predsedovi príplatok vo výške 10.000,- Sk mesačne.

/5/ Okrem odmeny podľa odseku 2 patrí podpredsedovi Rady príplatok vo výške 5.000,- Sk mesačne.

/6/ Členom Rady za výkon mimoriadnych prác pre radu patrí mimoriadna odmena, ktorú schvaľuje rada; celková výška odmien členov Rady nesmie v bežnom roku prekročiť trojnásobok sumy mesačných odmien členov Rady.

/7/ Odmena členov Rady je splatná v termíne vyúčtovania mzdy zamestnancom Rady za príslušný mesiac.

/8/ Členovi Rady odmena nepatrí za čas, po ktorý sa nezúčastňuje na činnosti Rady; o neposkytnutí odmeny rozhoduje rada.

/9/ Cestovné náhrady, ktoré vzniknú členovi Rady v súvislosti s výkonom funkcie v Rade, sa poskytujú podľa osobitného predpisu. 3/

/10/ Na pracovnoprávne vzťahy riaditeľa kancelárie a zamestnancov rady a ich platové pomery sa vzťahujú osobitné predpisy. 4/
____________________________________________________________________
2/ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Zb. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
3/ Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
4/ Zákonník práce.
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.


Čl. 9
Záverečné ustanovenia

/1/ Dňom nadobudnutia platnosti tohto štatútu sa zrušuje Štatút Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie schválený Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1752 zo dňa 29. septembra 1997 v znení jeho zmeny schválenej Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 467 zo dňa 15. novembra 1999.

/2/ Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho schválenia predsedom Národnej rady Slovenskej republiky.predseda
Národnej rady Slovenskej republiky

Súbory na stiahnutie/prezeranie: