ERGA požaduje jednotné definície a európske pravidlá transparentnosti online politickej reklamy

Tlačová správa

19. 4. 2021

Na ochranu demokratických spoločností v digitálnom veku sú potrebné nové pravidlá, ktoré zabezpečia slobodné a nezávislé voľby v kontexte negatívnych aspektov online sveta, akým je napríklad šírenie dezinformácií. Skupina ERGA víta oznámenie Európskej komisie o príprave legislatívneho návrhu na zvýšenie transparentnosti sponzorovaného online politického obsahu v rámci Akčného plánu európskej demokracie. Vo svojom príspevku k verejnej konzultácii o tejto iniciatíve zdôrazňuje najmä dva kľúčové body.

ERGA požaduje jednotné definície ako základ pre všetky konkrétne celoeurópske pravidlá: Podstatná časť verejných diskusií, vrátane tých politických, v súčasnosti prebieha na niekoľkých medzinárodných online platformách. Každá z platforiem však používa vlastnú definíciu politickej reklamy a uplatňuje pri nej svoje vlastné pravidlá. Tento stav nie je ideálny ani pre regulačné úrady, ale ani pre užívateľov - občanov, na ktorých je takáto politická reklama priamo zacielená. Pre väčšiu právnu istotu a účinné presadzovanie povinnosti transparentnosti príslušnými regulačnými orgánmi je podľa ERGA potrebné jednotné vymedzenie politickej reklamy, pričom nie je úlohou digitálnych platforiem, ale spoločnosti, prísť s takouto definíciou.

ERGA navrhuje európske pravidlá transparentnosti ako prostriedok na posilnenie a ochranu voličov pred manipuláciou: Hoci väčšina volieb v Európe nemá medzinárodný rozsah, digitálne platformy sú globálnymi spoločnosťami a komunikácia na nich  nie je obmedzená hranicami štátov. Zatiaľ čo regulácia množstva alebo obsahu politickej reklamy je vecou vnútroštátneho zákonodarcu, základné informácie o politickej reklame poskytované platformou by mali byť vždy rovnaké. ERGA preto navrhuje ustanoviť jednotné pravidlá transparentnosti politickej reklamy v celej Európe. Takéto pravidlá transparentnosti by mali zabezpečiť, aby sa do archívov politických reklám platforiem dostali presnejšie informácie o politických reklamách, ktoré poskytnú podrobnejšie údaje o každej jednotlivej reklame. ERGA tiež zdôrazňuje potrebu zvýšiť verejný dohľad nad takýmito pravidlami.

V prípade politickej reklamy sa tiež javí ako rozumné prijať smernicu, aby sa členským štátom poskytol dostatočný priestor na prispôsobenie jednotlivých pravidiel ich existujúcim vnútroštátnym predpisom. Regulácia v oblasti politickej reklamy a samotného politického prostredia sa v jednotlivých členských štátoch EÚ veľmi líši. Prijatie smernice by toto dostatočne zohľadnilo, keďže by  sa členským štátom poskytol väčší manévrovací priestor pri implementácii.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

 

O ERGE:

Európska skupina regulátorov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) je združením národných regulačných orgánov v oblasti audiovizuálnych služieb. ERGA je poradným orgánom Európskej komisie a zabezpečuje lepšiu spoluprácu medzi regulačnými orgánmi v EÚ. Súčasným predsedom ERGA je Dr. Tobias Schmid, riaditeľ mediálneho orgánu v Severnom Poryní – Vestfálsku.

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ