ERGA zhodnotila boj proti dezinformáciám v online priestore a navrhuje posun ku koregulácii

Tlačová správa

5. 5. 2020

 

Dôležitosť ochrany demokracie pred hrozbou šírenia dezinformácií v online priestore sa ukazuje aj počas súčasného boja s ochorením COVID-19. Európske mediálne regulačné orgány si takisto uvedomujú negatívny vplyv šírenia falošných správ. Preto ERGA dnes publikovala Monitorovaciu správu, kde zhodnotila, ako si platformy Google, Facebook a Twitter počas roka 2019 plnili svoje záväzky vyplývajúce z Kódexu postupov na boj proti dezinformáciám online. Podľa ERGA síce Kódex predstavuje jedinečný a inovatívny nástroj v boji proti šíreniu dezinformácií, avšak výsledky monitorovacej činnosti, ktorú aj na Slovensku realizovala Rada pre vysielanie a retransmisiu, jasne poukázali na početné slabé stránky (chýbajúci mechanizmus na nezávislé overovanie efektivity opatrení platforiem, nejednotnosť v postupoch platforiem a definíciách pojmov, nízky počet zúčastnených platforiem a iné). Preto ERGA navrhla viaceré odporúčania, vrátane zásadného prechodu od dobrovoľnej samoregulácie ku koregulácii.


Monitorovacia správa o hodnotení vykonávania Kódexu postupov na boj proti dezinformáciám online (ďalej len „Správa“) je výsledkom unikátnej medzinárodnej monitorovacej činnosti, ktorá prináša po prvýkrát ucelený európskych pohľad z lokálnej úrovni trinástich krajín EÚ (vrátane SR), ako si platformy plnia svoje záväzky, ku ktorým sa zaviazali podpísaním Kódexu. Činnosť vykonávala pracovná skupina v rámci ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services), ktorú v súčasnosti vedie Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.


Závery v Správe vyzdvihujú Kódex ako významný krok pri boji proti dezinformáciám a procese budovania vzťahu medzi platformami, EÚ a národnými mediálnymi regulačnými orgánmi. Zároveň ale Správa identifikuje významné nedostatky, ktoré je nutné odstrániť, aby Kódex v plnom rozsahu naplnil svoj účel. Správa z tohto dôvodu poskytuje súbor odporúčaní zameraných na zvýšenie účinnosti Kódexu:

 

  • Podľa Kódexu platformy podávajú vlastné správy o plnení záväzkov, chýba však mechanizmus na nezávislé overenie informácií. Navyše, informácie sú všeobecné pre celú EÚ, čím sa sťažuje hodnotenie vplyvu Kódexu v jednotlivých štátoch, berúc do úvahy jazykové, spoločenské a kultúrne faktory danej krajiny. Správa ďalej poukazuje na všeobecnosť opatrení v Kódexe, ktoré dáva platformám priestor len na čiastočné vykonávanie opatrení. Negatívne na plnenie záväzkov vplýva aj nejednotnosť v postupoch platforiem a definíciách pojmov.
  • Preto ERGA navrhuje, aby platformy poskytovali údaje špecifické pre jednotlivé krajiny, čo by umožňovalo presnejšie monitorovanie zo strany národných regulačných orgánov. Zároveň ERGA navrhuje, aby Komisia vymedzila niektoré pojmy – napríklad politická reklama jednotne, pričom takéto vymedzenie by následne aplikovali všetky zúčastnené subjekty.
  • ERGA poukázala aj na obmedzenosť pôsobnosti Kódexu vo virtuálnom svete, vzhľadom na to, že signátorom nie sú aj na ďalšie platformy a subjekty reklamného priemyslu, ktoré majú silné postavenie na európskom trhu. Sú to napríklad Tik-Tok, WhatsApp a Messenger, ktoré predstavujú ideálne miesto na šírenie dezinformácií.
  • Preto ERGA odporúča, aby sa vynaložilo maximálne úsilie na to, aby ku Kódexu pristúpilo viacero subjektov.
  • ERGA uznáva, že platformy vyvinuli značné úsilie na plnenie záväzkov vyplývajúcich z Kódexu, avšak výsledky monitorovania preukázali, že to nie je dostatočné a je potrebné zvýšiť efektivitu boja proti dezinformáciám.
  • Preto ERGA prízvukuje, aby platformy aj naďalej pokračovali v úsilí dodržiavať všetkých päť pilierov Kódexu a navrhuje prechod zo samoregulácie platforiem na štruktúrovanejšiu koreguláciu a navrhuje pomáhať Európskej komisii aj počas roka 2020 pri identifikácii špecifických opatrení, a merateľných cieľov pre platformy, ako aj definície nevyhnutných nástrojov pre monitoring regulátorov a vymáhanie.

Kódex postupov na boj proti dezinformáciám online, ktorý predstavoval základ pre monitorovanie, bol prijatý v septembri 2018 a podpísali ho platformy Facebook, Twitter a Google. Jeho cieľom je zvýšiť transparentnosť a lepšie ochraňovať užívateľov platforiem. Na základe spoločného oznámenia, ktoré prijala Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť, známeho aj ako Akčný plán proti dezinformáciám, bola ERGA poverená pomáhať Európskej komisii pri monitorovaní, ako si platformy plnia záväzky vyplývajúce z Kódexu. Prvá fáza monitorovanie prebiehala počas volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, pričom ERGA monitorovala ako sa platformy vysporiadali s ochranou integrity a volebného procesu. V druhej fáze sa monitorovanie zameralo na dodržiavanie všetkých piatich pilierov Kódexu. V obidvoch fázach Rada pre vysielanie a retransmisiu zabezpečila monitorovanie za Slovensko. Hoci Kódex nie je súčasťou právneho rámca a predstavuje len dobrovoľné prijatie záväzkov, podpísaním sa platformy zaviazali prijímať opatrenia v piatich pilieroch: kontrola umiestnenia reklamy, politická reklama a reklama zameraná na témy spoločenského významu, integrita služieb, posilnenie postavenia užívateľov a posilnením postavenia výskumnej obce.


Správa o hodnotení vykonávania Kódexu postupov na boj proti dezinformáciám online a jej stručný súhrn dostupné TU a TU.

Kódex postupov na boj proti dezinformáciám je dostupný TU.

Tlačová informácia ERGA je dostupná TU.

 


Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

 

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ