Konzultačné stretnutie - Implementácia kódexu boja proti dezinformáciám v podmienkach SR

Oznam

25. 11. 2019

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu  pokračovala vo svojich aktivitách v rámci činnosti ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services), ktoré súvisia s Akčným plánom Európskej komisie na boj proti dezinformáciám. ERGA pomáha Európskej komisii pri monitorovaní a vyhodnocovaní záväzkov Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií zo strany najväčších platforiem ako Facebook, Google a Twitter v jednotlivých štátoch EÚ.

V tejto súvislosti sa dňa 25. 11. uskutočnilo v priestoroch Rady pre vysielanie a retransmisiu stretnutie s vybranými expertmi z rôznych oblastí: akademická obec, žurnalistika, výskum, aktivity občianskej spoločnosti ale aj inštitúcie, ktorých aktivity sa dotýkajú oblasti boja proti dezinformáciám na Slovensku. Zúčastnení zástupcovia poskytli cenné vstupy do pripravovanej analýzy aktivít platforiem v oblasti posilňovania postavenia spotrebiteľov a výskumnej obce v podmienkach SR. Cieľom stretnutia bolo zozbierať ich vstupy do v súčasnosti prebiehajúcej prípravy podkladov zo strany Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu pre Európsku komisiu k implementácii záväzkov vybraných platforiem (Facebok, Google a Twitter) v dvoch oblastiach („posilnenie postavenia spotrebiteľov“ a „posilnenie výskumnej obce“) Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií a to v kontexte SR. Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu sa preto okrem svojich interných analýz snaží zbierať ako dôležitý element prípravy práve spätnú väzbu zástupcov z vyššie uvedených oblastí, pričom so získavaním informácií bude aj naďalej pokračovať, až do ukončenia aktivity v decembri 2019. Účelom tohto stretnutia bolo tiež presnejšie zachytiť realitu činnosti platforiem na lokálnej slovenskej úrovni v kontexte témy dezinformácií. Na stretnutí zúčastnení hostia prezentovali svoje skúsenosti s aktivitami platforiem na Slovensku a prípadnú spoluprácu s nimi, ktoré síce platformy bližšie popísali vo svojich výročných monitorovacích správach ku Kódexu na úrovni EÚ, kde však často absentuje práve lokálna slovenská dimenzia.

Platformy Facebook, Twitter, Google a Mozilla podpísali Kódex postupov na boj proti dezinformáciám online ešte v roku 2018. ERGA, v súlade s Akčným plánom Európskej komisie na boj proti dezinformáciám počas volieb do EP spolu so šestnástimi národnými regulačnými orgánmi, vrátane Slovenska, na žiadosť Európskej Komisie vykonávala monitorovaciu činnosť, zameranú na oblasť politickej reklamy na platformách Facebook, Google a Twitter. Výsledky prvej fázy boli prijaté na plenárnom zasadnutí ERGA v Bratislave v júni 2019 vo forme monitorovacej správy a spoločného vyhlásenia ERGA.

V súčasnosti prebieha druhá fáza tejto jedinečnej monitorovacej aktivity, ktorá sa paralelne uskutočňuje v rámci trinástich národných regulačných orgánov krajín EÚ, a je koordinovaná v rámci pracovnej skupiny ERGA. Z jednotlivých národných vstupov bude následne pripravená monitorovacia správa pre Európsku komisiu. Skompletizovaná by mala byť počas decembra 2019 a jej predbežnej verzia bude prediskutovaná v Bruseli dňa 10. decembra 2019, a to pod vedením Riaditeľa Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľuboša Kukliša, ktorý je aktuálne aj predsedom ERGA. ERGA tak svojou činnosťou prispieva ku konečnému vyhodnoteniu fungovania kódexu zo strany Európskej komisie a k navrhnutiu prípadných ďalších krokov (vrátane možných legislatívnych opatrení na úrovni EÚ) v prvom polroku 2020.

<< Zpět na oznamy