Rada udelila Rádiu Frontinus pokutu 10 000 eur a povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona

Tlačová správa

6. 7. 2022

Rada udelila Rádiu Frontinus pokutu 10 000 eur a povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona

Na svojom dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že vysielateľ programovej služby Rádio Frontinus (FRONTINUS s.r.o.) porušil v období od 12. decembra 2021 do 25. marca 2022 odvysielaním 35 programov Global Rádia Frontinus, Debata na telefón a Na pravé poludnie povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov a povinnosť oddeľovať hodnotiace komentáre od informácií spravodajského charakteru (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR), za čo mu ako sankciu udelia povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona.

Ten bude musieť vysielať počnúc 1. septembrom 2022 po dobu dvoch týždňov bezprostredne pred každým vysielaním uvedených programov, resp. v ich dnešných vysielacích časoch. Presné znenie oznamu určí Rada a z jeho obsahu bude zrejmé, že porušenia zákona sa vysielateľ dopustil neobjektívnym, jednostranným a tendenčným informovaním najmä o ruskej invázii na Ukrajine, pandémií Covid-19, o fungovaní Európskej únie, aktivitách vlády Slovenskej republiky či o téme blokovania konšpiračných médií, ako aj skresľovaním významu podávaných informácií ich hodnotením a komentovaním.

Za vysielanie programov Na pravé poludnie o 12. hodine a Global Rádia Frontinus o 16. hodine dňa 10. 2. 2022, v ktorých boli menovaní poslanci NRSR, ktorí hlasovali za tzv. obrannú dohodu medzi SR a USA, zároveň Rada vysielateľovi Rádia Frontinus udelila pokutu vo výške 10 000 eur, pretože ich odvysielaním došlo k porušeniu zákazu otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe politického či iného zmýšľania (§ 19 ods. 1 písm. a) ZVR).

Rada okrem uvedeného sankcionovala vysielateľa upozornením na porušenie zákona aj za to, že na jej vyžiadanie nedodal záznamy vysielania svojej programovej služby zo dňa 12. 12. 2021 v čase od 9. do 12. hodiny. Vysielanie Rádia Frontinus Rada monitoruje zo záznamov z vlastného monitorovacieho zariadenia. Na dnešnom zasadnutí voči vysielateľovi začala nové správne konanie vo veci možného porušenia povinností stanovených v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s vysielaním programu Global rádia Frontinus dňa 24. 5. 2022 o cca 13. hod., preveruje aj ďalšie sťažnosti a vlastné zistenia z monitoringu.

Všetky dnešné sankcie nadobudnú právoplatnosť dňom doručenia rozhodnutia o ich udelení. Hoci rozhodnutie o povinnosti odvysielať oznam o porušení zákona môže vysielateľ napadnúť na súde, je okamžite vykonateľné. V prípade neodvysielania oznamu podľa podmienok stanovených Radou uloží vysielateľovi finančnú pokutu.

Kontakt pre médiá:
Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu
+421 918 696 286
lucia.michelcikova@rvr.sk

<< zoznam správ