Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie retransmisiu vystúpil v Parlamente štátu Victoria v Austrálii

Oznam

24. 11. 2020

Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľuboš Kukliš, vystúpil 19. novembra pred Výborom pre záležitosti volieb Parlamentu štátu Victoria v Austrálii, kde ako člen rady ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services) prezentoval pozície nezávislých regulátorov k problematike transparentnosti digitálnych platforiem pri postupe proti dezinformáciám. Vypočutie sa uskutočnilo prostredníctvom online platformy zoom.

V kontexte volieb ide o veľmi citlivú tému a regulátori združení v rámci ERGA majú jedinečné skúsenosti vďaka monitorovaniu implementácie Kódexu postupov proti dezinformáciám. Na základe tohto monitorovanie publikovala ERGA v máji 2020 hodnotiacu správu. V nej vyzdvihla ERGA jedinečnosť tohto samoregulačného mechanizmu, no zároveň identifikovala jeho slabiny. Správa tiež navrhuje riešenia, ako Kódex zefektívniť a konkrétne navrhuje prechod od samoregulačného mechanizmu ku ko-regulačnému, v rámci ktorého by nezávislí regulátori mali právomoc overovať informácie poskytované platformami. V kontexte volieb je tiež podľa záverov ERGA potrebné nájsť harmonizované definície kľúčových termínov, ako je politická reklama či microtargeting, naprieč EÚ. Rovnako potrebné je vytvoriť efektívny mechanizmus, ktorý umožní prístup k dátam pre výskumníkov a tiež zefektívniť spoluprácu s overovateľmi faktov. K podobným záverom dospela aj Európska komisia vo vlastnej hodnotiacej správe. Špecifikovaním jednotlivých odporúčaní sa aktuálne bližšie venuje pracovná skupina ERGA, vedená Radou pre vysielanie a retransmisiu. Publikovanie nových záverov tejto pracovnej skupiny sa bude schvaľovať na plenárnom zasadnutí ERGA, 3. decembra 2020.

Ako riaditeľ Kukliš informoval Výbor pre záležitosti volieb parlamentu štátu Victoria, práca nezávislých regulátorov združených v ERGA v tejto oblasti pokračuje v kontexte pripravovaných iniciatív Európskej komisie, Digital Services Act a European Democracy Action Plan. Rada pre vysielanie a retransmisiu, spoločne s ďalšími partnermi v rámci ERGA publikovali stanoviská k obom iniciatívam v rámci verejnej konzultácie. Konkrétne pozície nájdete tutu.

<< Zpět na oznamy