S monitoringom predvolebného vysielania začne Rada 23. 2. 2019

Tlačová správa

25. 2. 2019

Rada pre vysielanie a retransmisiu bude až do volieb prezidenta Slovenskej republiky vykonávať špecializovaný monitoring zameraný na dohľad nad dodržiavaním zákonnej úpravy vysielania v čase volebnej kampane pred voľbami, v období moratória a počas konania volieb prezidenta SR.

 

Rada bude monitorovať vysielané spravodajské a publicistické programy rozhlasových aj televíznych vysielateľov, ako i mimoriadne predvolebné diskusné programy. Rada bude vysielanie vysielateľov kontrolovať aj na základe sťažností a podnetov fyzických osôb a právnických osôb.

Špecializované diskusné programy s kandidátmi na prezidenta SR môžu vysielatelia do programu zaradiť v období začínajúcom dňom zverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb a končiacom 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. od 10. 1. 2019 do 13. 3. 2019 (do 23:59 hod.), resp. pre druhé kolo volieb dňom vyhlásenia výsledkov prvého kola volieb prezidenta štátnou komisiou a končiacom 48 hodín pred konaním druhého kola volieb, t. j. do 28. 3. 2019 (do 6:59 hod.).

Zákon vysielateľovi na základe zákona – RTVS ukladá povinnosť vyhradiť okrem času na politickú reklamu aj 10 hodín vysielacieho času na diskusné programy v rozhlasovom vysielaní a 10 hodín vysielacieho času na diskusné programy v televíznom vysielaní. V prípade druhého kola volieb sú to dve hodiny v rozhlasovom vysielaní a dve hodiny v televíznom vysielaní. Vysielateľ Radu informoval o zaradení diskusných programov pred voľbami na programových službách Jednotka, Rádio Slovensko a Rádio Regina.

Vysielateľ s licenciou môže vysielať diskusné programy s kandidátmi na prezidenta SR len v tom prípade, ak ich zaradenie do programovej štruktúry schválila Rada. Projekt musí vysielateľ predložiť najneskôr 25 dní pred začiatkom vysielania takéhoto programu.

O zaradení diskusných programov pred blížiacimi sa voľbami informovali Radu zatiaľ vysielatelia: C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3), RADIO, a.s. (programová služba FUN RADIO), D.EXPRES, k.s. (programová služba EXPRES), MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA).

Záverečných 48 hodín predo dňom konania, resp. pred konaním volieb platí tzv. volebné moratórium. Volebnú kampaň pred prvým kolom volieb je zakázané viesť odo dňa 14. 3. 2019 (od 0:00 hod.). Posledným dňom na vedenie volebnej kampane pred prvým kolom volieb je 13. 3. 2019 (do 23:59:59 hod.). Pre druhé kolo volieb bude platiť, že volebnú kampaň je zakázané viesť od 28. 3. 2019 (od 7:00 hod.), a tak posledným dňom na jej vedenie je 28. 3. 2019 (do 6:59:59 hod.).

Zákon vysielateľov obmedzuje aj pri zverejňovaní výsledkov volebných prieskumov. Prieskumy je zakázané publikovať v období 14 dní pred dňom konania prvého kola volieb až do skončenia hlasovania v deň konania volieb; t. j. v období od 2. 3. 2019 (od 0:00 hod.) do 16. 3. 2019 (do 22:00 hod.). Ak sa koná druhé kolo volieb prezidenta, výsledky volebných prieskumov je zakázané publikovať v čase 7 dní predo dňom konania druhého kola volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania; t. j. v období od 23. 3. 2019 (od. 0:00 hod.) do 30. 3. 2019 (do 22:00 hod.). Volebné prieskumy musia vysielatelia reprodukovať nezaujato, zverejňovať musia všetky dostupné informácie o prieskume (identifikácia organizácie, ktorá prieskum vykonala, zadávateľ prieskumu, veľkosť reprezentatívnej vzorky obyvateľstva, výsledky preferencií všetkých kandidátov na prezidenta).

Vysielanie politickej reklamy v rozhlase a televízií je v súvislosti s voľbou prezidenta SR dovolené. Zákon ustanovuje začiatok vysielania politickej reklamy na 21. deň predo dňom konania volieb a koniec vysielania politickej reklamy na 48 hodín predo dňom konania volieb; t. j. pred prvým kolom volieb prezidenta SR je možné vysielať politickú reklamu od 23. 2. 2019 (od 0:00 hod.) do 13. 3. 2019 (do 23:59 hod.). V prípade konania druhého kola volieb prezidenta SR je vysielanie politickej reklamy dovolené v čase začínajúcom sa dňom vyhlásenia výsledkov prvého kola volieb prezidenta štátnou komisiou a končiacom 48 hodín pred konaním druhého kola volieb, t. j. do 28. 3. 2019 (do 6:59:59 hod.).

Podrobné stanovisko Rady k zákonnej úprave vysielania počas volieb prezidenta SR je vysielateľom dostupné na webovej stránke rady.

<< zoznam správ