Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 11. 3. 2020

Tlačová správa

11. 3. 2020

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť dňa 7. 1. 2020 o cca 14:24 hod., 16:25 hod., 18:18 hod. a 20:16 hod. odvysielaním upútaviek na program Kolonáda, ktoré neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program a odvysielaním programu Kolonáda, dňa 7. 1. 2020 o cca 20:33 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 11. 1. 2020 odvysielal program Správy RTVS (príspevok RTVS spúšťa dramatický seriál Hniezdo), ktorý mohol naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť dňa 30. 12. 2019 o cca 21:54 hod., odvysielaním programu Loli parádička, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby zo dňa 1. 1. 2020 od 11:00 hod. do 14:00 hod. (Novoročný koncert Viedenských filharmonikov);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (programová služba Rádio Patria), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 10. 2. 2020 o cca 17:30 hod. odvysielala program Kronika -  príspevok o prieskume volebných preferencií agentúry MVK, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 28. 12. 2019 o cca 5:42:58 hod. odvysielal upútavku na program Tokarev, a o cca 5:43:40 hod. upútavku na program Nezničiteľní 3, ktoré mohli obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútavajú, znázorňujúce scény násilia a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s možným vysielaním v anglickom jazyku o cca 5:34:00 hod.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 11. 1. 2020 o cca 18:04 hod. odvysielal program Taken - Posadnutý pomstou II (Epizóda 3, Séria 2), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť v dňoch 2. 1. 2020 o cca 20:36 hod. (JOJ) a  5. 1. 2020 o cca 20:45 hod. (JOJ PLUS) odvysielaním programu Dámska jazda, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU) vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 16. 1. 2020 v čase od 17:00:00 hod. do 17:59:59 hod. mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút, a vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že o cca 17:12 hod. odvysielal reklamu na film Príliš osobná známosť premietaný v kinách, v ktorej mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby bola reklama slušná;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Matky Rebelky: Šťastné a veselé odvysielaného dňa 22. 12. 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi TV Lux s.r.o. (programová služba TV LUX) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita) a vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) ZVR (zákaz otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe politického či iného zmýšľania), ku ktorým mohlo dôjsť dňa 16. 11. 2019 odvysielaním programu Trnavská novéna;
 • uznala za neopodstatnené 12 sťažností, respektíve ich častí.

 

Všetky uznesenia prijaté dňa 11. 3. 2020 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

 

<< zoznam správ