Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 12. 2. 2020

Tlačová správa

12. 2. 2020

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • odňala na vlastnú žiadosť licencie R/97 a RD/15 vysielateľovi Rádio Šport s.r.o. (programová služba Rádio Šport) z dôvodu, že vysielateľ o to písomne Radu požiadal.
 • uložila sankciu – pokutu 24 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 29. 6. 2019 o cca 20:10 hod. odvysielaním programu Niečo na tej Mary je, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie a expresívne vyjadrovanie, ktoré podľa JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO; Rada  už dňa 7. 5. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. pokutu 16 000 eur za to, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 2. 1. 2019  v čase o cca 14:52 hod. program Niečo na tej Mary je, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov. Voči rozhodnutiu Rady podal vysielateľ žalobu na KS BA, ústne pojednávania zatiaľ nebolo vytýčené;
 • uložila sankciu – pokutu 12 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 14. 6. 2019 o cca 20:33 hod. (DAJTO) a dňa 20. 6. 2019 v čase o cca 20:17 hod. (TV MARKÍZA) odvysielaním programu Nezastaviteľný, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, napriek tomu, že obsahoval zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti a vulgárne vyjadrovanie, ktoré podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • uložila sankciu – pokutu 5 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním programu Policajti v akcii, dňa 2. 8. 2019 v čase o cca 10:22, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie, slovnú agresivitu a expresívne vyjadrovanie ktoré podľa JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (programová služba Jednotka), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru), v súvislosti s vysielaním programu Správy RTVS (príspevky s názvom Istanbulský dohovor, Poslanci NR SR odmietajú Istanbulský dohovor a Prečo vznikol Istanbulský dohovor), dňa 28. 11. 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (programová služba Dvojka), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 5. 12. 2019 o cca 20:10 hod. odvysielal program Roma Spirit 2019 (v rámci neho hudobné vystúpenie interpreta Čavalenky), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, pričom mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, (programová služba Rádio Devín) vo veci možného porušenia § 28b ods. 1 ZVR v súvislosti s možným nevyhradením z času vysielania hudobných diel najmenej 35 % vysielaniu slovenských hudobných diel v mesiacoch október a november 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 ZVR (povinnosť zabezpečiť, aby sponzorovaný program priamo nepodporoval predaj alebo nákup tovarov alebo služieb sponzora alebo tretej osoby, a to najmä osobitnými propagačnými zmienkami o uvedených tovaroch či službách v tomto programe) v súvislosti s vysielaním sponzorovaného programu Teleráno dňa 15. 11. 2019, v ktorom mohlo dôjsť k priamej podpore predaja alebo nákupu služby Romantický welness pobyt pre 2 osoby na 2 noci spoločnosti Zľavomat.sk, vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 ZVR s odkazom na § 39a ods. 5 ZVR v súvislosti s tým, že program Teleráno obsahoval informáciu o službe Romantický welness pobyt pre 2 osoby na 2 noci spoločnosti Zľavomat.sk, ktorá mohla naplniť definíciu umiestňovania produktov, pričom v tomto programe mohlo dôjsť k priamej podpore predaja alebo nákupu tejto služby a vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 ZVR s odkazom na § 39a ods. 5 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že program Teleráno obsahoval vizuálnu informáciu o tovare – Peugeot 208, ktorá mohla naplniť definíciu umiestňovania produktov pričom v tomto programe mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti nepripisovať neprimeranú dôležitosť príslušnému tovaru;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s tým, že dňa 4. 12. 2019 o cca 12:51 hod. odvysielal program Dva a pol chlapa (IX. séria, epizóda 5), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) ZVR z dôvodu, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku o odvysielanom programe obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov za mesiace október, november a december 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Správy TA3 (príspevok s názvom Tisícky Talianov odmietli Salviniho) dňa 24. 11. 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 18a písm. a) ZVR v súvislosti s možným nedodržaním podielu programov s multimodálnym prístupom v mesiacoch október, november a december 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Rádio One) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR z dôvodu, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace október, november a december 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba Rádio One Rock) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR z dôvodu, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace október, november a december 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ROCK, s. r. o. (programová služba Rádio One Retro) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR z dôvodu, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace október, november a december 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Novocentrum Nové Zámky a.s. (programová služba TV Nové Zámky) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 15. 11. 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi KABEL TELEKOM, s.r.o. (programová služba TV LocAll) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade súvislý záznam vysielania zo dňa 23. 7. 2019 do 15 dní od doručenia žiadosti Rady, a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) ZVR v súvislosti s tým, že pri vysielaní dňa 23. 7. 2019 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom);
 • uznala za neopodstatnené 18 sťažností, respektíve ich častí.

 

Všetky uznesenia prijaté dňa 12. 2. 2020 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ