Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 20. 5. 2020

Tlačová správa

20. 5. 2020

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, za porušenie § 28b ods. 1 ZVR, v súvislosti s tým, že za mesiace júl, september, október a november 2019 na programovej službe Rádio Devín, za mesiace júl a august 2019 na programovej službe Rádio Patria a za mesiac júl 2019 na programovej službe Rádio Slovensko nevyhradil najmenej 35 % z času vysielania hudobných diel vysielaniu slovenských hudobných diel;
 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 23. 9. 2019 o cca 15:22 hod., dňa 25. 9. 2019 o cca 16:25 hod., dňa 26. 9. 2019 o cca 16:48 hod. a dňa 28. 9. 2019 o cca 18:50 hod. odvysielal upútavku na program Atomic Blonde, ktorá obsahovala výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia;
 • uložila úhrnnú sankciu –  pokutu 3 319 eur vysielateľovi  MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 2. 10. 2019, za porušenie § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 2. 10. 2019 o cca 14:29 hod. odvysielal upútavku na program Kuriér 2, ktorá obsahovala výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia a za porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s vysielaním programu Kuriér 2 (JOJ PLUS dňa 2. 10. 2019 o cca 20:16 hod. a JOJ dňa 6. 10. 2019 v čase o cca 13:52 hod.), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov a expresívne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím nesprávne uplatnil JSO;
 • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi  MAC TV s.r.o., za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 8. 11. 2019 o cca 22:42 hod. (JOJ) a dňa 10. 11. 2019 o cca 22:54 hod. (JOJ PLUS) odvysielal program Päťdesiat odtieňov sivej, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, napriek tomu, že obsahoval obscénne vyjadrovanie, zobrazenie erotických pomôcok a scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia alebo sexuálnymi deviáciami, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO. Rada už v minulosti udelila sankciu vysielateľovi, za odvysielanie tohto programu, v ktorom došlo k porušeniu ustanovení o ochrane maloletých. Bližšie informácie dostupné TU.
 • uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi C.E.N., s.r.o. (programová služba TA3) za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 1. 11. 2019 odvysielal program Pozrime sa na to, ktorý obsahoval prejav jasnovidky s početnými prvkami a výrazovými prostriedkami ruského jazyka, čím došlo k nesplneniu povinnosti vysielať na území Slovenskej republiky v štátnom jazyku;
 • uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi  MAC TV s.r.o. za porušenie § 16 ods. 3 písm. m) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade do 15 dní po skončení mesiacov október, november a december 2019 štatistiku o odvysielanom programe programovej služby JOJ obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov za tieto mesiace;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Stredoslovenská televízia, s.r.o. (programová služba Stredoslovenská televízia), vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 ZVR (zákaz vysielania politickej reklamy), vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 10 ods. 3 zákona o volebnej kampani (kritérium vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu politických strán, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času), vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR  spojení s § 10 ods. 7 zákona o volebnej kampani  (ovplyvňovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo kandidujúcej koalície politických strán) a vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 12 ods. 3 zákona o volebnej kampani (povinnosť zreteľne označiť a oddeliť politickú reklamu na jej začiatku a konci) v súvislosti s vysielaním programu Coffee Stories, v dňoch 8. – 21. 2. 2020 a programu Cesty života, v dňoch 10. – 16. 2. 2020, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu) v súvislosti s vysielaním programu Top Téma, dňa 8. 2. 2020 a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) ZVR, v súvislosti s možným vysielaním v rozpore s udelenou licenciou dňa 8. 2. 2020
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3), za možné porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 27. 3. 2020 dokopy päťkrát a dňa 1. 4. 2020 dokopy trikrát v rámci tickera odvysielaného v spodnej časti obrazovky odvysielal informácie propagujúce portál www.andreashop.sk, ktorý mohol naplniť definíciu reklamy a pri ktorej mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby bola reklama čestná, vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. b) v súvislosti s tým, že pri vysielaní uvedených informácií mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby reklama nepoškodzovala záujmy spotrebiteľov a nezneužívala dôveru spotrebiteľov a vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR, v súvislosti s možným vysielaním uvedených informácii, ktoré mohli naplniť definíciu reklamy, bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi KREOS, s.r.o. (programová služba Východoslovenská televízia), vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 ZVR (zákaz vysielania politickej reklamy) a vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR (kritérium vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu politických strán, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času) a vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR (povinnosť zreteľne označiť a oddeliť politickú reklamu na jej začiatku a konci) v súvislosti s vysielaním programu Osobnosti, v dňoch 8. – 21. 2. 2020;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR, v súvislosti s vysielaním programu Delukse, dňa 18. 9. 2019 a programu Naši, dňa 17. 8. 2019, ktoré začaté z dôvodu, že svojím spracovaním mohli zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti ľudí postihnutých autizmom;
 • zmenila registráciu retransmisie TKR/114 spoločnosti  Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné, v časti ponuka programových služieb;
 • prijala oznámenie o poskytovaní audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie v zmysle § 63a ZVR prevádzkovateľa Televízia Turiec, s.r.o., o prevádzkovaní služby tvt Televízia Turiec na internetovej stránke www.tvturiec.sk;
 • uznala za neopodstatnené 15 sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu Predpoludnie s Barbarou Štubňovou, Správy RTVS a na reklamu etipos.sk zo dňa 25. 3. 2020 (objektívnosť a nestrannosť vo vysielaní spravodajských a politickopublicistických programov, ochrana maloletých – JSO, čestnosť a slušnosť reklamy, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Góly - body  - sekundy zo dňa 1. 3. 2020 (objektívnosť a nestrannosť vo vysielaní spravodajských a politickopublicistických programov, ľudská dôstojnosť,  RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Sedem, zo dňa 27. 2. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie upútavky na program Kingsman Zlatý kruh zo dňa 19. 3. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., WAU);

- vysielanie programu 27 šiat zo dňa 22. 2. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Koronavírus: Mimoriadna relácia zo dňa 24. 3. 2020, (ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Dva a pol chlapa, zo dňa 2. a 4. 3. 2020 (rozsah reklamy, vysielanie diela podľa dohodnutých podmienok s nositeľom práv, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);

- vysielanie programu Dva a pol chlapa, zo dňa 9. 3., 10. 3., 11. 3. 2020 S XII., E 7., 9. a 10. (ochrana maloletých, JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);

- vysielanie programu Televízne noviny, zo dňa 27. 3. 2020 (objektívnosť a nestrannosť vo vysielaní spravodajských a politickopublicistických programov, skrytá mediálna komerčná komunikácia, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Stoj, lebo mamička vystrelí! zo dňa 7. 3. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Mentalista - Červené besnenie zo dňa 24. 3. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu V politike zo dňa 8. 3. 2020 (objektívnosť a nestrannosť vo vysielaní spravodajských a politickopublicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3);

- vysielanie v období volebnej kampane – rozhovory s kandidátmi na poslancov do NR SR (dodržiavanie osobitných predpisov počas vysielania v období volebnej kampane, Stredoslovenská televízia, s.r.o., Stredoslovenská televízia);

- vysielanie v období volebnej kampane – rozhovory s kandidátmi na poslancov do NR SR (dodržiavanie osobitných predpisov počas vysielania v období volebnej kampane, KREOS, s.r.o., Východoslovenská televízia);

- možné neoznámenie Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie, (BBS, s.r.o., TKR/170);

 • uznala za nepreskúmateľné z objektívnych príčin 8 sťažnosti a to:

- smerujúce voči subjektom MKTS s.r.o., OBEC SAT s.r.o., Drahoslav Černušák, Ing. Peter Babic, Ján Sopúch PROMA elektronik, BSS, s.r.o., Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné, v súvislosti s možným poskytovaním programových služieb bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov. Vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 a s tým súvisiacu ochranu zdravia by nebolo možné zistiť skutkový stav.

Všetky uznesenia prijaté dňa 20. 5. 2020 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ