Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 22. 5. 2019

Tlačová správa

22. 5. 2019

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RTVS, vysielateľ na základe zákona (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Spor Ukrajina-Rusko v programe Správy RTVS, dňa 27. 11. 2018;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS, vysielateľ na základe zákona (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 11 ods. 7 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, ku ktorému mohlo dôjsť dňa 13. 3. 2019 odvysielaním programu Vyhlásenie predsedu vlády SR k nadchádzajúcim voľbám prezidenta Slovenskej republiky, ktorý mohol ovplyvniť hlasovanie osôb oprávnených voliť v prospech alebo v neprospech kandidáta na prezidenta;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS, vysielateľ na základe zákona (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita programovej služby) v súvislosti s vysielaním programu Suberbunky, dňa 4. 3. 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS, vysielateľ na základe zákona (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a) a b) ZVR (multimodálny prístup) v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím v rámci programu Správy RTVS, dňa 11. 3. 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS, vysielateľ na základe zákona (programová služba Rádio Patria) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému mohlo dôjsť odvysielaním programu Kronika I (príspevok o prieskume volebných preferencií agentúry AKO) dňa 28. 2. 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS, vysielateľ na základe zákona (programové služby Rádio Devín, Rádio Patria a Rádio Pyramída) vo veci možného porušenia § 28b ods. 1 a § 28b ods. 4 ZVR (povinnosť vyhradiť určený čas vysielania slovenským hudobným dielam, a novým slovenským hudobným dielam);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi TV LUX s.r.o. (programová služba TV LUX) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 11 ods. 7 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, ku ktorému mohlo dôjsť dňa 10. 3. 2019 odvysielaním programu Svätá omša, ktorý mohol ovplyvniť hlasovanie osôb oprávnených voliť v prospech alebo v neprospech kandidáta na prezidenta;
 • začala správne konanie voči spoločnosti T-services, s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 14 ods. 1 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, ku ktorému mohlo dôjsť dňa 9. a 10. 11. 2018 poskytovaním programu Turzovské aktuality v rámci AVMS na stránke www.respublica.sk sekcii VYSIELANIE REGIÓNY, podsekcia TURZOVSKÁ TELEVÍZIA, podsekcia ARCHÍV a dňa 8. a 9. 11. 2018 s odvysielaním programu Turzovské aktuality na programovej službe TVT – Turzovská televízia, pričom v obidvoch prípadoch v rámci príspevkov Obyvatelia bytovky 272 v Predmieri sa dočkali; V Predmieri rastie oporný múr, vyrieši dlhodobý problém; Chodník na Vyšnom Konci je už dokončený; Preventívne opatrenia proti povodniam na Vyšnom Konci; Práce pokročili – pri železničnej stanici sa už asfaltuje; Získaný asfaltový výfrez mesto znovu využije, mohlo dôjsť k zverejneniu informácií o kandidátovi na funkciu do orgánov mesta Turzovka v jeho prospech; a vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 ZVR - poskytovanie AVMS bez oznámenia údajov Rade;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N., s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 11 ods. 7 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, ku ktorému mohlo dôjsť dňa 13. 3. 2019 odvysielaním programu Správy, ktorý mohol ovplyvniť hlasovanie osôb oprávnených voliť v prospech alebo v neprospech kandidáta na prezidenta;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 18a ods. 1 písm. a) ZVR (multimodálny prístup), z dôvodu podozrenia, že v mesiacoch január, február a marec 2019 došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby bolo najmenej 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť dňa 20. 3. 2019 o cca 19:00 hod. odvysielaním programu Televízne noviny (príspevok Karadžič dostal doživotie) ktorému nepredchádzalo slovné upozornenie: "Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov." čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť dňa 2. 3. 2019 o cca 16:19 hod. odvysielaním programu Všetky moje ex, ktorý bol označený ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť dňa 5. 3. 2019 o cca 19:10 hod. odvysielaním programu Súdna sieň, ktorý bol označený ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému mohlo dôjsť odvysielaním programov Noviny o 17:00 (príspevok Nový prezident a milosť) a  Noviny TV JOJ (príspevok O prezidentskej milosti) dňa 6. 3. 2019;
 • začala správne konanie voči spoločnosti Správcovské bytové družstvo IV Košice, vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR – zákaz poskytovania retransmisie programovej služby bez súhlasu pôvodného vysielateľa;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi CORPORATE LEGAL, s.r.o. (programová služba Rádio Vlna) vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 ZVR (povinnosť vyhradiť určený čas vysielania novým slovenským hudobným dielam), ku ktorému mohlo dôjsť počas mesiacov január, február a marec 2019;
 • uznala za neopodstatnené 13 sťažností, respektíve ich častí.

Všetky uznesenia prijaté dňa 22. 5. 2019 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

Kontakt pre médiá:
Mgr. Ivana Furjelová
hovorkyňa
Rada pre vysielanie a retransmisiu
mobil: +421 918 696 286
tel.: +421 2 20 90 65 36
mail: ivana.furjelova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ