Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 22. 6. 2022

Tlačová správa

22. 6. 2022

Na dnešnom zasadnutí Rada uložila jednu sankciu, začala štyri správne konania, jedno konanie zastavila, osem sťažností uzavrela ako neopodstatnené alebo sčasti neopodstatnené, zvyšok programu tvorila licenčná agenda. Rada

 • schválila, že dňa 6. 7. 2022 vyhlási výberové konanie na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií, kedy zverejní aj všetky podmienky jeho konania;
 • odňala vysielateľovi Rádio Mária Slovensko s. r. o. (program. služba Rádio Mária) na jeho žiadosť frekvenciu 101,9 MHz Žilina;
 • udelila predchádzajúci súhlas s prevodom stopercentného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie na vysielanie programovej služby Rádio Viva, spoločnosti INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o. zo spoločníka – prevodcu Ing. Ivana Lacha na nadobúdateľa, spoločnosť Zoznam, s.r.o.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi FM media s.r.o. (program. služba Rádio Goldies) z dôvodu možného nevyužívania povolených parametrov pridelenej frekvencie 90,8 MHz Žilina (§ 68 ods. 7 písm. b) ZVR);
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (program. služba Jednotka) za to, že neposkytol Rade na požiadanie údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím (§ 18d ods. 1 písm. a) ZVR) a zoznam odvysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím (§ 18d ods. 1 písm. b) ZVR) v mesiaci november 2021;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (program. služba Jednotka) z dôvodu, že dňa 28. 4. 2022 odvysielal titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Duel šampiónov, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zosynchronizovať titulky so zvukovou stopou programu (§ 18aa ods. 1 písm. a) ZVR) a zachytávať hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu (§ 18aa ods. 1 písm. b) ZVR);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (program. služba JOJ) v súvislosti s vysielaním dňa 25. 4. 2022, keďže o cca 12:27, 13:48, 15:19, 16:20 a 17:44 hod. odvysielal upútavky na program Policajtov švagor, v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby bola reklama slušná (§ 32 ods. 4 písm. a) ZVR) a o cca 16:59 hod. odvysielal program Noviny v trvaní cca 52 minút a 40 sekúnd (vrátane reklamných prerušení), ktorý dvakrát prerušil zaradením reklamy (§ 35 ods. 3 ZRV), a zároveň uznala za neopodstatnenú sťažnosť, v ktorej sťažovateľ namietal časovú frekvenciu vysielania reklamy v celom predpoludňajšom vysielaní televízie JOJ v uvedený deň;
 • začala správne konanie voči spoločnosti STORYmedia s.r.o. v súvislosti s možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke https://ereport.sk v sekcii TV-VIDEO bez oznámenia jej poskytovania Rade (§ 63a ods. 1 ZVR);
 • uznala za neopodstatnené sťažnosti na
  • headline „Ďalší rušňovodič sa stal vrahom proti svojej vôli.“ k príspevku Rušňovodič nedokázal vlak zastaviť odvysielanom v programe Krimi (MAC TV, s.r.o., JOJ) dňa 25. 4. 2022, ktorý  sťažovateľ považoval za nemiestny a ohovárajúci. Členovia Rady sťažnosť uznali za neopodstatnenú, nakoľko odvysielaním predmetného výroku nedošlo k porušeniu RVR, k uvedenému zneniu headlinu reportáže však majú značné výhrady, pretože podľa nich porušil štandardy profesionálnej novinárskej etiky a divákov zavádzal,
  • príspevok Živý vstup: NAKA zadržala Štefana Harabina odvysielaný v programe Správy RTVS (RTVS, Jednotka) dňa 16. 5. 2022, ktorý podľa sťažovateľa potenciálne napomáhal trestnému činu, pretože poskytol priestor opakovať tvrdenia, ktoré sú podstatou predmetného obvinenia,
  • anketu o tom, ktorý z dvojice hostí relácie na Na telo (MARKÍA-SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA) vysielanej v marci a apríli 2022 viac presvedčil divákov, ktorej výsledky boli podľa dvoch sťažovateľov zmanipulované.

 

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 22. 6. 2022 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii „Zasadnutia Rady“ je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

 


ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

ZDV – zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

 


Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286

lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ