Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 25. 3. 2020

Tlačová správa

25. 3. 2020

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

  • zamietla zmenu licencie na rozhlasové vysielanie vysielateľa  C.S.M. group s.r.o. v časti Názov programovej služby, z názvu „Rádio Jazz“ na „Rádio Mária“ a v časti podielov programových typov;

  • neudelila predchádzajúci súhlas prevodom 100%-ného obchodného podielu na základom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie C.S.M. group s.r.o., zo spoločníka – prevodcu Stredoeurópske Mediálne Družstvo na nadobúdateľa Rádio Mária Slovensko o.z., ktorý by prevodom 100%-ného obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa získal 100%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti C.S.M. group s. r. o;

  • predĺžila platnosť licencie na rozhlasové vysielanie R/123 vysielateľovi Rádio Rebeca, s. r. o. (programová služba Rádio Rebeca) do 10. 7. 2029;

  • odňala licenciu R/131 na terestriálne rozhlasové vysielanie vysielateľovi INICIATÍVA s.r.o. (programová služba Rádio Roma), z dôvodu, že o to vysielateľ Radu požiadal;

  • odňala frekvenciu 97,7 MHz Spišská Nová Ves vysielateľovi D.EXPRES, k.s. (programová služba EXPRES) z dôvodu, že o to vysielateľ Radu požiadal;

  • začala správne konanie voči vysielateľovi C.S.M. group s.r.o. (programová služba Rádio Jazz) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 91,1 MHz Rimavská Sobota na účely, na ktoré mu bola pridelená;

  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), v súvislosti s tým, že dňa 24. 12. 2019 v čase o 19:28 hod odvysielal program Dva a pol chlapa (Séria XI., Epizóda 10.), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

  • začala správne konanie voči vysielateľovi Raj Production, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby TV Raj z dní 21., 27., 28., 31. 1. a 1. 2. 2020 do 15 dní od doručenia žiadosti Rady; vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) ZVR v súvislosti s tým, že vo vysielaní z dní 21., 22., 27., 28., 31. 1. a 1. 2. 2020 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným logom a vo veci možného porušenia § 63a od. 1 ZVR v súvislosti s možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie bez oznámenia údajov Rade;

  • začína správne konanie voči vysielateľovi TV MISTRAL, s.r.o. (programová služba TV Mistral), vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 2. 1. 2020 o cca 00:00 hod., 2:00 hod., 4:00 hod., 6:00 hod., 8:00 hod., 10:00 hod., 12:00 hod., 16:00 hod., 18:00 hod., 20:00 hod., 22:00 hod. odvysielal program Novoročný príhovor primátora, ktorý mohol naplniť definíciu politickej reklamy;

  • uznala za neopodstatnené 4 sťažnosti, respektíve ich častí.

 

Všetky uznesenia prijaté dňa 25. 3. 2020 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ