Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 6. 11. 2019

Tlačová správa

6. 11. 2019

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Ľubovnianska televízia, spoločnosti Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o.;
 • zmenila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie vysielateľa  ANTIK Telecom, s.r.o. v časti Názov programovej služby z „Mestská TV Sečovce“ na „Infokanál Kysak“
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 8 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), v súvislosti s vysielaním programu Súdna sieň, dňa 5. 3. 2019 o cca 9:10 hod., ktorý bol označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval slovnú agresivitu a expresívne vyjadrovanie čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 500 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), v súvislosti s vysielaním programu Všetky moje ex, dňa 2. 3. 2019 o cca 16:19 hod., ktorý bol označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval obscénne vyjadrovanie, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), v súvislosti s vysielaním programu Jeho foter, to je lotor, dňa 23. 3. 2019 o cca 15:50 hod., ktorý bol označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval expresívne vyjadrovanie, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) za porušenie § 18a písm. a) ZVR v súvislosti s nedodržaním podielu programov s multimodálnym prístupom (10% všetkých vysielaných programov) v mesiacoch január, február a marec 2019;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Novocentrum Nové Zámky a.s. (programová služba TV Nové Zámky) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 6. 3. 2019 odvysielaním celkovo 5-krát rozhovoru s primátorom mesta Nové Zámky k téme posledného zasadnutia MsZ Nové Zámky v ktorom nebolo sprostredkované stanovisko skupiny poslancov MsZ mesta Nové Zámky v súvislosti s ich konaním na tomto zasadnutí, a uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur za porušenie § 34 ods. 1 ZVR v súvislosti s odvysielaním troch reklamných blokov dňa 6. 3. 2019 bez toho, aby boli na konci zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. b) a c) (multimodálny prístup) v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím v rámci programov Kutyil s.r.o. dňa 15. 8. 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a) a b) (multimodálny prístup) v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím v rámci programov Súdna sieň dňa 22. 8. 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 7. 8. 2019 o cca 20:39 hod. odvysielal program Čierne vdovy, označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 13. 8. 2019 o cca 20:38 hod. odvysielal program 9-1-1, označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 31. 8. 2019 o cca 16:54 hod. a dňa 1. 9. 2019 o cca 11:42 hod. odvysielal program Bajkeri označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 24. 7. 2019 o cca 20:39 hod. odvysielal program Čierne vdovy, označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO, vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), v súvislosti s vysielaním komunikátu Cez prsty, dňa 24. 7. 2019 a vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  ZVR (vysielací čas vyhradený reklamám počas jednej celej hodiny nesmie presiahnuť 12 min.), v súvislosti s vysielaním dňa 24. 7. 2019 od 21:00:00 do 21:59:59 hod.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – časové zaradenie) v súvislosti s tým, že dňa 23. 8. 2019 o cca 08:39 hod. odvysielal upútavkový blok a v rámci neho upútavky na program Zakázaná zóna a program Zradná hlbočina, označené ako nevhodné pre maloletých do 15 rokov, ktorý predchádzal programu Tom a Jerry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV DOMA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 10. 9. 2019 o cca 14:49 hod. odvysielal dve epizódy programu Druhý dych, označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 2. 9. 2019 o cca 21:24 hod. odvysielal program Farma, označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 17. 9. 2019 o cca 13:45 hod. odvysielal program Farma, označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • uznala za neopodstatnené 17 sťažností, respektíve ich častí.

 

Všetky uznesenia prijaté dňa 6. 11. 2019 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.furjelova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ