Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 6. 5. 2020

Tlačová správa

6. 5. 2020

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • odňala na vlastnú žiadosť frekvenciu 107,0 MHz Bratislava vysielateľovi SITY MEDIA s.r.o.;
 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi C.E.N., s.r.o. (programová služba TA3) za porušenie § 18a písm. a) ZVR, v súvislosti s tým, že počas mesiacov júl, august, september, október, november a december 2019 nezabezpečil, aby bolo najmenej 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich;
 • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňoch 23. 9. 2019 o cca 12:44 hod a 17. 10. 2019 v čase o cca 16:57 hod. odvysielal program  Dva a pol chlapa (V. séria, epizóda 11), 25. 9. 2019 o cca 12:23 hod., 18. 10. 2019 o cca 17:26 odvysielal Dva a pol chlapa (V. séria, epizóda 14), 28. 9. 2019 o cca 17:29 hod. odvysielal Dva a pol chlapa (VIII. séria, epizóda 12), 29. 9. 2019 o cca 17:04 hod. odvysielal Dva a pol chlapa (VIII. séria, epizóda 13), 2. 10. 2019 o cca 17:02 a 9. 10. 2019 o cca 12:57 hod. odvysielal Dva a pol chlapa (séria X., epizóda 3) a  20. 12. 2019 o cca 17:12 hod. odvysielal Dva a pol chlapa (XI. séria, epizóda 18), ktoré obsahovali expresívne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, v dňoch 24. 9. 2019 o cca 12:43 hod. a 18. 10. 2019 o cca 16:59 hod. odvysielal Dva a pol chlapa (V. séria, epizóda 13), ktoré obsahovali obscénne vyjadrovanie, dňa 23. 9. 2019 o cca 17:29 hod. odvysielal Dva a pol chlapa (VIII. séria, epizóda 2), ktorý obsahoval sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré je prezentované ako forma zábavy, expresívne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, dňa 24. 9. 2019 o cca 17:28 hod. odvysielal Dva a pol chlapa (VIII. séria, epizóda 4),ktorý obsahoval expresívne vyjadrovanie, vulgárne vyjadrovanie, dňa 26. 9. 2019 o cca 17:28 hod. odvysielal Dva a pol chlapa (VIII. séria, epizóda 8), ktorý obsahoval zobrazenie alebo prezentovanie závislosti, akou je drogová závislosť formou zábavy a obscénne vyjadrovanie, v dňoch 17. 9. 2019 o cca 17:02, 6. 10. 2019 o cca 16:59 hod. a  14. 10. 2019 o cca 12:23 hod. odvysielal Dva a pol chlapa (X. séria, epizóda 12), ktoré obsahovali vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, a dňa 6. 10. 2019 o cca 13:02 hod. odvysielal Dva a pol chlapa (VII. séria, epizóda 19), ktorý obsahoval obscénne vyjadrovanie. Všetky uvedené programy boli označené ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že naplnili podľa JSO kritériá nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov, čím vysielateľ nesprávne uplatnil JSO; Rada zároveň zastavila dve správne konania vedené voči vysielateľovi v súvislosti s vysielaním programu Dva a pol chlapa.
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenia zákona vysielateľovi  MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR, v súvislosti s vysielaním programu Na hrane, ktorý naplnil definíciu politickej publicistiky, pričom podľa vtedy platnej licencie č. TD/15 nebol v podieloch programových typov vyhradený žiaden podiel pre politickú publicistiku, a rovnako účastník konania Rade neoznámil zmenu podielov programových typov, resp. zmenu vysielania v predmetnom dni, čím došlo k vysielaniu v rozpore s udelenou licenciou ku dňu 17. 10. 2019;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov) v súvislosti s vysielaním programu O 5 minút 12, dňa 22. 3. 2020;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť dňa 22. 2. 2020 o cca 20:08 hod. odvysielaním programu Laky Royal, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť dňa 23. 2. 2020 o cca 11:28 hod. odvysielaním programu Dvě nevěsty a jedna svatba, ktorý bol označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť dňa 18. 2. 2020 o cca 20:14 hod. odvysielaním programu 40 rokov panic, ktorý bol označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči spoločnosti Niko Lagerfeld s.r.o, vo veci možného  porušenia § 63a ods. 1 ZVR v súvislosti s možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, na internetovej stránke https://tazkytyzden.sk bez oznámenia údajov Rade;
 • začala správne konanie voči spoločnosti Ringier Axel Springer SK, a.s.,  vo veci možného  porušenia § 63a ods. 1 ZVR v súvislosti s možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, na internetovej stránke https://video.azet.sk/embed/3005702 bez oznámenia údajov Rade;
 • vzala na vedomie oznámenie o prevádzkovaní služby www.verejnekamery.sk spoločnosti RádioNET servis o.z. a neprijala ho ako oznámenie o poskytovaní audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie;
 • zmenila registráciu retransmisie TKR/174 spoločnosti  SLIŽBYT, s.r.o. v časti ponuka programových služieb;
 • zastavila správne konanie vedené s vysielateľom Rádio Prešov, s.r.o., vo veci žiadosti o zmenu licencie, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet Rady;
 • zastavila správne konanie vedené s vysielateľom Rádio Bojnice, vo veci žiadosti o zmenu licencie, z dôvodu, že účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť;
 • uznala za neopodstatnené 22 sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu Správy RTVS, zo dňa 18. 2. 2020 (objektívnosť a nestrannosť vo vysielaní spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie pásma detských programov zo dňa 14. a 15. 3. 2020 (ochrana maloletých - JSO, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu O 5 minút 12, zo dňa 8. 3. 2020 (objektívnosť a nestrannosť vo vysielaní spravodajských a politickopublicistických programov,  RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu O 5 minút 12, zo dňa 15. 3. 2020 (obsah programov a sloboda príjmu, povinnosti vysielateľa,  multimodálny prístup, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Na hrane, zo dňa 18. 2. 2020 (hlasitosť programu, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Rozchod!, zo dňa 6. 3. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Nový život, zo dňa 23. 2. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Divoká dvojka, z dní 7. a 8. 3. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ a JOJ PLUS);

- vysielanie programu Ranné noviny, zo dňa 21. 2. 2020 (hlasitosť programu, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 6. 3. 2020 (objektívnosť a nestrannosť vo vysielaní spravodajských a politickopublicistických programov, vysielanie programov len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k dielu, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 2. 3. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Taken - Posadnutý pomstou (S II., E 9.,10.) zo dňa 1. 2. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., WAU);

- vysielanie programu Taken - Posadnutý pomstou (S II., E 11.,12.) zo dňa 8. 2. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., WAU);

- vysielanie programu Noviny špeciál (koronavírus) zo dňa 15. 3. 2020 (obsah programov a sloboda príjmu, povinnosti vysielateľa, multimodálny prístup, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Teleráno, zo dňa 21. 2. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Televízne noviny, zo dňa 1. 3. 2020 (objektívnosť a nestrannosť vo vysielaní spravodajských a politickopublicistických programov, ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Dospeláci, zo dňa 10. a 12. 2. 2020 (ochrana maloletých -JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA a DAJTO);

-  vysielanie programu 7 sestier, zo dňa 9. a 11. 2. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA a DAJTO);

- vysielanie komunikátu Spontex a reklamy Corega zo dňa 12. 3. 2020 (štátny jazyk – používanie čechizmov, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie upútavky  Piatkové trháky z dní 14. a 17. 3. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Na telo, zo dňa 15. 3. 2020 (obsah programov a sloboda príjmu, povinnosti vysielateľa, multimodálny prístup, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Ťažký týždeň s Janom Gorduličom: Volebný špeciál 2020, z dní 31. 3. a 1. 4. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, Ringier Axel Springer SK, a.s., a Niko Lagerfeld s.r.o., AVMS poskytované na stránkach https://video.azet.sk/embed/3005702/, https://www.aktuality.sk a https://tazkytyzden.sk);

Všetky uznesenia prijaté dňa 6. 5. 2020 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ