Vysielateľ MAC TV s.r.o. žaloval Radu za sankciu 80 000 eur, súd dnes žalobu zamietol

Tlačová správa

24. 10. 2019

Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila v decembri 2016 vysielateľovi MAC TV s.r.o. jednu z najvyšších finančných sankcií - úhrnnú pokutu vo výške 80 000 eur. Vysielateľ porušil povinnosť zreteľne oddeľovať reklamu od iných programov, nedodržal povolený počet prerušení programu reklamou, prekročil maximálne povolený časový rozsah reklamy počas jednej hodiny a porušil podmienky umiestňovania produktov (product placement) v programe.

Správne konanie voči vysielateľovi začala Rada v apríli 2016, po doručení sťažnosti televízneho diváka. Sťažovateľ namietal množstvo reklamy a reklamných prerušení v období od 5. 4. 2016 do 26. 4. 2016 na programovej službe JOJ. Rada v správnom konaní dospela k záveru, že došlo k porušeniu štyroch ustanovení zákona o vysielaní a retransmisii.

V uvedenom časovom období vysielateľ celkovo devätnásťkrát prerušil  vysielanie programu Noviny (pričom každé vysielanie trvalo približne 49 minút) zaradením reklamy dvakrát, čím porušil § 35 ods. 3 ZVR. Podľa zákona sa pri vysielaní spravodajského programu povoľuje jedno prerušenie reklamou na každý 30-minútový časový úsek.

Rada ďalej vyhodnotila, že vysielateľ odvysielal reklamné a telenákupné šoty v časovom rozsahu vyššom ako je povolených 12 minút počas jednej hodiny, čím porušil § 36 ods. 2 ZVR. Vysielateľ prekročil časový limit dvakrát o 15 sekúnd a trikrát o 14 sekúnd.

Podľa § 34 ods. 1 zákona o vysielaní a retransmisii je vysielateľ povinný rozoznateľne a zreteľne oddeliť reklamu a telenákup od iných častí programovej služby. V správnom konaní bolo preukázané, že počas piatich dní došlo pred a po programe Šport k odvysielaniu komunikátu označujúceho sponzora programu - spoločnosť Tipsport, ktorý naplnil definíciu reklamy, pričom nebol zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby.

Vysielateľ ďalej porušil § 39a ods. 2 ZVR s odkazom a § 39a ods. 5 písm. d) ZVR tým, že celkovo osemnásťkrát zreteľne neinformoval verejnosť o existencii umiestňovania produktov v programe Šport, označením na jeho začiatku. Zákon prikazuje informovať verejnosť o umiestňovaní produktov označením na začiatku a na konci programu, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou.

Vzhľadom na skutočnosť, že išlo o mnohonásobné opakované porušenie týchto povinností, Rada prijala uznesenie o uložení úhrnnej sankcie vo výške 80 000 eur. Vysielateľ podal v zákonnej lehote voči rozhodnutiu Rady žalobu, ktorú dnes Krajský súd v Bratislave zamietol.

Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, vysielateľ MAC TV s.r.o. môže voči rozsudku podať kasačnú sťažnosť.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.furjelova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ