Zástupcovia RVR diskutovali v ČR o návrhu zákona o mediálnych službách

Oznam

29. 3. 2022

Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľuboš Kukliš a Stanislav Matějka, koordinátor Kancelárie RVR pre európske záležitosti absolvovali v dňoch 28. a 29. marca 2022 pracovné stretnutia s viacerými predstaviteľmi štátnej správy Českej republiky zamerané na tému nového zákona o mediálnych službách, ktorý je aktuálne v procese schvaľovania v Národnej rade SR, a s ním súvisiace témy. Stretnutia sa uskutočnili na pozvanie Václava Moravca, koordinátora Stredoeurópskeho observatória digitálnych médií (Central European Digital Media Observatory, CEDMO) a známeho moderátora Českej televízie.

Spolupráca RVR, ktorá vedie prácu regulátorov v ERGA zameranú na oblasť dezinformácií a boja proti ich šíreniu, s CEDMO pod vedením Václava Moravca bude kľúčová najmä v kontexte nového posilneného kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií, ktorý predpokladá, že práve mediálni regulátori, vrátane RVR, spoločne s výskumníkmi a tzv. overovateľmi faktov (fact-checkermi) združenými v regionálnych observatóriach digitálnych médií (tzv. EDMO hubs) budú dohliadať na efektívnu implementáciu kódexu. Ten sa zaviazali dodržiavať okrem iného aj najväčšie sociálne siete a iné platformy na zdieľanie obsahu (napr. Facebook, Twitter, Youtube a ďalší).

O regulácii digitálnych platforiem prednášal Ľ. Kukliš na Fakulte sociálny vied Karlovej univerzity, ktorej študentom predstavil pohľad regulátorov združených v ERGA na aktuálne pripravované legislatívne návrhy Európskej komisie – Digital Services Act, Digital Markets Act či na spomínaný Kódex postupov proti dezinformáciám. Zároveň študentom prezentoval prácu RVR vo vedení pracovnej skupiny ERGA zameranej na monitorovanie dezinformácií a jej aktivity v pripomienkovaní procesu prípravy posilneného Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií.

S predstaviteľmi štátnej správy, vrátane Úradu vlády ČR, ministerstva obrany či štátneho zastupiteľstva (náprotivok slovenskej Generálnej prokurátory) debatoval Ľ. Kukliš o návrhu zákona o mediálnych službách a jeho relevancii v kontexte problematiky boja proti hybridným hrozbám, šírenia nelegálneho online obsahu a dezinformácií, intenzívne diskutovanej ako na Slovensku, tak aj v Česku. Riaditeľ kancelárie RVR informoval prítomných okrem iného taktiež o ďalších legislatívnych iniciatívach v týchto témach na Slovensku, napr. Akčného plánu proti hybridným hrozbám, ktorý následne po stretnutí, 30. marca 2022, schválila vláda SR.

Počas pracovných raňajok v utorok, 29. marca predstavil Ľ. Kukliš návrh zákona o mediálnych službách aj ministrovi kultúry ČR Martinovi Baxovi. Keďže Česká republika preberie v druhej polovici roka 2022 predsedníctvo v Rade EÚ, témou stretnutia na Ministerstve kultúry ČR bola okrem iného aj príprava na toto predsedníctvo a možnosti participácie zástupcov SR na konferenciách a iných podujatiach plánovaných v tejto súvislosti.

<< Zpět na oznamy