Vyhlásenie výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie – jar 2020

Aktuality

28. 2. 2020

podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“). Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.

Rada pre vysielanie a retransmisiu

začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie


podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“). Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.

Základné podmienky konaní:

1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: do 3. 4. 2020 do 14:00 hod.

2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Palisády 36, 811 06 Bratislava

3. dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 19. 5. 2020

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

LOKALITA

FREKVENCIA [MHz]

KON

[W]

POZNÁMKY

Banská Bystrica

92,0

1 000

Humenné

98,1

200

Prideliteľné spoločne

Trebišov

98,1

200

Heľpa

95,4

500

Prideliteľné spoločne

Handlová

95,4

500

Spišská Nová Ves

89,5

200

Trnava

101,0

200

Prideliteľné len pre INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.

Prievidza

93,9

1 000

Handlová

102,0

100

Trenčín

104,3

500

Trenčín

89,8

30

Zvolen

89,7

500

Banská Bystrica

90,5

2 000

Žiar nad Hronom

91,4

500

Rimavská Sobota

92,9

150

Lučenec

93,5

500

Ružomberok

107,5

500

Prideliteľné spoločne

Liptovský Mikuláš

107,8

250

Prešov

89,8

200

Košice

93,1

150

Poprad

93,2

500

Banská Bystrica

98,7

500

Žilina

104,2

500

Čadca

95,4

250

Žilina

90,8

1 000

Partizánske

96,4

1 000

Považská Bystrica

102,1

500

Liptovský Mikuláš

88,9

100

Liptovský Mikuláš

95,9

500

Brezno

98,5

200

Banská Bystrica

94,7

1 000

Nové Zámky

94,6

1 000

Žilina

88,2

500

Námestovo

88,2

200

 

Rada dáva žiadateľom o udelenie licencie alebo pridelenie frekvencie na rozhlasové vysielanie v jarnom výberovom konaní do pozornosti skutočnosť, že s účinnosťou od 1. 12. 2019 nie sú povinní k žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie prikladať:

-  potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ nemá v evidencii miestne príslušného správcu dane daňové nedoplatky,

- potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ nemá splatné nedoplatky na zdravotnom poistení, na sociálnom poistení alebo na príspevku do fondu zamestnanosti.

Uvedená zmena bola reflektovaná aj vo formulároch žiadostí, ktoré sú uverejnené na webovej stránke Rady.

Skutočnosť, či žiadateľ nemá vyššie uvedené nedoplatky, overuje podľa § 71 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada sama.

 

Zobraziť viac informácií » << Ďalšie aktuality