Rada pre vysielanie a retransmisiu neustále rozširuje svoje aktivity v oblasti mediálnej gramotnosti a vzdelávania

Tlačová správa

17. 12. 2021

Popri aktivitách zameraných na boj proti šíreniu dezinformácií a hoaxov či orientovaných na problematiku nenávistných prejavov na internete je podpora mediálnej a digitálnej gramotnosti ďalšou z oblastí, ktorej Rada pre vysielanie a retransmisiu venuje nad rámec svojich zákonných povinností dlhodobo značnú pozornosť. Úroveň mediálnej gramotnosti obyvateľstva považujeme v čase informačnej spoločnosti a hrozieb, ktoré so sebou nesie, za kľúčový faktor. Preto sa v tejto oblasti angažujeme v rámci našich medzinárodných aj domácich aktivít. Hoci nám platná legislatíva takéto úlohy neukladá, včasnú orientáciu v problematike vnímame ako výbornú príležitosť pripraviť sa na nové kompetencie Rady, ktoré ju čakajú od budúceho roka,“ objasnil Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady, jej prístup v kontexte návrhu zákona o mediálnych službách.

Tento týždeň napríklad Rada spustila ostrú prevádzku EduMediaTestu, ktorý je výsledkom viac než ročnej spolupráce siedmich európskych krajín. Ide o interaktívny nástroj na posúdenie mediálnych kompetencií žiakov vo veku 14 - 18 rokov určeného pre pedagógov základných a stredných škôl, ktorí spolu s online dotazníkom získavajú aj metodické materiály na riešenie prípadných zistených nedostatkov. Pilotné testovanie dotazníka, do ktorého sa zapojilo viac ako tisíctristo žiakov a študentov z celého Slovenska, poukázalo na ich nedostatky najmä v kritickom čítaní obsahu a v odhaľovaní falošných správ.

Uplynulý týždeň bolo zverejnené edukatívne video určené pre široké masy, ktoré pripravil tím prezidentky Zuzany Čaputovej. Ako experta do prvého zo série videí zameraného na nástrahy sociálnych sietí doň pozvali Ľ. Kukliša, ktorý vysvetľuje, ako sociálne siete vyberajú obsah, ktorý sa zobrazuje ich konkrétnym užívateľom. Video už videlo viac ako sedemnásť tisíc užívateľov Facebooku.

V Európskej skupine regulátorov pre audiovizuálne mediálne služby (EGRA) je Rada pre vysielanie a retransmisiu členom akčnej skupiny pre mediánu gramotnosť, ktorá tento mesiac prijala súbor opatrení pre platformy na zdieľanie videí, ako vhodne edukovať svojich užívateľov v oblasti mediálnej gramotnosti. Odporúčania, ktorých spoluautorom je pracovník Kancelárie Rady Stanislav Matějka, smerujú k naj-známejším platformám Youtube, TikTok či Twitch.

Rada pre vysielanie a retransmisiu má zastúpenie aj v expertnej skupine pre mediálnu výchovu v Európskej platforme pre regulačné orgány EPRA, ktorej v súčasnosti predsedá Ľ. Kukliš. Jej hlavným prínosom je prepájanie regulátorov s odborníkmi zameranými na problematiku mediálnej gramotnosti, s cieľom vzájomnej výmeny znalostí a skúseností pre dosiahnutie čo najväčšieho efektu mediálneho vzdelávania.

V neposlednom rade sa Rada sústredí na možnosti využívania poznatkov z akademického prostredia v praxi. "Existuje dostatok výskumných zistení týkajúcich sa rôznych oblastí mediálnej gramotnosti. Je však potrebné zlepšiť spoluprácu medzi akademickou sférou a aktérmi realizujúcimi mediálnu výchovu alebo vytvárajúcimi vzdelávacie materiály. To na jednej strane dodá základnému výskumu aplikačný rozmer, na druhej strane to poskytne vzdelávaciemu sektoru vedecky podložené východiská pre ďalšiu prácu,“ vysvetlil Pavel Izrael, člen Rady pre vysielanie a retransmisiu a zároveň vysokoškolský pedagóg špecializujúci sa na oblasť mediálnej výchovy.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286

lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ