Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 1. 7. 2021

Tlačová správa

1. 7. 2021

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

 

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:


§ udelila registráciu retransmisie prevádzkovateľovi VAN GROUP s.r.o.;

§ udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Televízia Ružinov vysielateľovi TVR a RE, s.r.o.;

§ udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Televízia Močenok vysielateľovi Kabel TV Močenok, s.r.o.;

§ odňala licenciu R/124, udelenú vysielateľovi JOLIN, s.r.o. na žiadosť držiteľa licencie;

§ zrušila registráciu retransmisie č. TKR/102 udelenú prevádzkovateľovi retransmisie, Holkatel, spol. s r.o. z dôvodu žiadosti prevádzkovateľa;

§ uložila úhrnnú sankciu – pokutu 3319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR, v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 4. 3. 2013 o cca 19:36 hod. odvysielal v rámci programu Noviny príspevok s názvom Nechtiac zrazil kamaráta, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania a síce zobrazením utrpenia a autentických prejavov žiaľu matky nad stratou svojho syna – obete tragickej dopravnej nehody, zasiahol do jej ľudskej dôstojnosti, a že v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na stránke www.joj.sk v sekcii NOVINY.SK a podsekcii Krimi dňa 13. 3. 2013 poskytoval program s názvom Martina (†28) prešiel kamarát. Videla to jeho mama, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania a síce zobrazením utrpenia a autentických prejavov žiaľu matky nad stratou svojho syna – obete tragickej dopravnej nehody, zasiahol do jej ľudskej dôstojnosti;

§ uložila úhrnnú sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. za porušenie § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 17. 11. 2020 v čase o cca 05:09 hod. v rámci programovej služby JOJ PLUS odvysielal program Súdna sieň – Znásilnená panna, dňa 20. 11. 2020 v čase o cca 16:58 hod. v rámci programovej služby WAU odvysielal program Súdna sieň – Znásilnil ma Afričan, dňa 20. 11. 2020 v čase o cca 10:53 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Súdna sieň – Znásilnená babička, ktoré označil ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktoré obsahovali scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie, ďalej § 1 ods. 2 písm. g) JSO obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú klasifikáciu programov ako nevhodných pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania ich klasifikovaním ako nevhodných pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO;

§ uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi EJ, s.r.o. za porušenie § 35 ods. 8 ZVR v súvislosti s tým, že na rozhlasovej programovej službe Aetter odvysielal dňa 19. 11. 2020 o cca 10:50 hod. komunikát propagujúci službu Wolt, ktorý naplnil definíciu dlhšieho reklamného oznámenia spracovaného do podoby programu informačného charakteru bez toho, aby začiatok a koniec vysielania tohto komunikátu zreteľne oddelil slovným upozornením na charakter tohto vysielania;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi TES Media, s. r. o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov a § 60 ods. 1 ZVR v súvislosti s možným neoznámením zmien údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie Rade do 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 101,7 MHz Dubnica nad Váhom a 106,8 MHz Nové Mesto nad Váhom na účely, na ktoré mu boli pridelené;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že na programovej službe TA3 odvysielal dňa 17. 5. 2021 v čase o cca 19:50 hod. program Téma dňa, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 ZVR s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) ZVR v súvislosti s tým, že na programovej službe TA3 dňa 3. 5. 2021 o cca 16:01 hod. odvysielal program Žurnál, v ktorom mohlo dôjsť k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 ZVR, pričom v tomto programe mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci programu;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby TA3 v programe Správy zo dňa 14. 5. 2021 odvysielaného o cca 9:00 hod. odvysielal príspevok Hotel pripravený na reštart, v rámci ktorého odvysielal informácie o Grand Hoteli Bellevue, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 ZVR;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. v súvislosti s tým, že dňa 20.5.2021 v čase o cca 20:35 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV DOMA doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Spútaný motýľ, čím mohlo prísť k porušeniu § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR, nakoľko titulky pre osoby so sluchovým postihnutím nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a § 18aa ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným porušením ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. v súvislosti s tým, že dňa 19.5.2021 v čase o cca 20:35 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV DOMA doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Spútaný motýľ, čím mohlo prísť k porušeniu § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR, nakoľko titulky pre osoby so sluchovým postihnutím nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a § 18aa ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným porušením ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 3. 5. 2021 v čase o cca 22:44 hod. v rámci televíznej programovej služby JOJ program Mafstory - Utopenec na úteku, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 26. 4. 2021 v čase o cca 22:57 hod. program Mafstory - Októberfest, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 12. 4. 2021 o cca 23.08 hod. na programovej službe JOJ program Mafstory – Cecky, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 31.3.2021 v čase o cca 23:01 hod. program Mafstory – Oneskorený orgazmus, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 19.4.2021 v čase o cca 22:53 hod. program Mafstory – Ministerská párty, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 5. 5. 2021 o cca 16:50 hod. a 20:58 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal upútavku na program Kuriér 2, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi KABELTELSAT s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programovej služby TV N (TV NOVÁKY) z dní 9. 4. 2021 až 12. 4. 2021 a 16. 4. 2021 až 19. 4. 2021;

§ zastavila správne konanie vedené proti vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, (programová služba Jednotka), začatého z dôvodu vzniku podozrenia z porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 17. 12. 2016 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na programovej službe Jednotka program Správy RTVS, v ktorom vzniklo podozrenie z nezabezpečenia objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu;

§ vzala na vedomie materiál o vykonaní merania a využívaní frekvencie 89,6 MHz Prievidza vysielateľom FM media s.r.o. na účely vysielania rozhlasovej programovej služby Rádio Goldies;

§ uznala za nepreskúmateľnú z objektívnych príčin sťažnosť na vysielanie programu Spútaný motýľ zo dňa 17.5.2021 a dňa 18.5.2021 (TV DOMA, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.);

§ zmenila licencie R/112 a RD/27 spoločnosti D.EXPRES, k.s. v časti podiely programových typov;

§ zmenila licenciu R/142 spoločnosti EJ, s.r.o. v časti podiely programových typov a podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme;

§ zmenila licenciu TD/177 v časti sídla spoločnosti (Raj Production, s.r.o.);

§ odňala frekvenciu 89,0 MHz Dolný Kubín vysielateľovi Rádio Rebeca, s.r.o. vzhľadom na to, že ju v dňoch 3. 2. 2021 a 4. 5. 2021 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená;

§ udelila súhlas s prevodom 39,99%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencií č. R/135 a RD/18 spoločnosti SITY MEDIA s.r.o., zo spoločníka – prevodcu NOMES, s.r.o., na nadobúdateľa CASA MIA nábytok a doplnky a.s.;

§ uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažnosti, respektíve ich časti, a to na:

- možné poskytovanie retransmisie programových služieb prostredníctvom KDS v územnom rozsahu obce (Obecný úrad Jaklovce);

- vysielanie programu Slovania - Obeta zo dňa 24. 3. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Spackané plastické operácie II - 13. epizóda zo dňa 19, 4. 2021 (používanie štátneho jazyka, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Súdna sieň – Rajcuje ma mladšia zo dňa 30. 4. 2021 (MAC TV s. r. o., WAU);

- vysielanie programu Noviny TV JOJ (príspevok Právna bitka o školákov) zo dňa 28. 4. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, zásah do ľudskej dôstojnosti, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu SOWA Social Awards Slovakia zo dňa 15. 5. 2021 (používanie štátneho jazyka, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o., TV DOMA);

- vysielanie programu Svadba na prvý pohľad zo dňa 15. 5. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome zo dňa 4. 4. 2021 a 10. 4. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie reklamného šotu – Šariš zo dňa 8. 5. 2021 (účinkovanie redaktora politickopublicistických programov v reklame, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie reklamy na kasíno Double Star zo dňa 27. 4. 2021 (mediálna komerčná komunikácia, sponzorovanie, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome zo dňa 25. 4. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- hlasitosť reklamných blokov zo dňa 3. 5. 2021 (MAC TV s.r.o., JOJ; MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o., TV MARKÍZA)

- vysielanie programu Tvoja MINI tvár znie povedome zo dňa 16. 5. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Tvoj snúbenec, môj milenec zo dňa 5. 4. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Ghost Rider zo dňa 25. 3. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);

- vysielanie programu Vrahúni do dňa 26. 03. 2021 a 27. 03. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV DOMA, TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 13. 4. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok Proces blahorečenia biskupa Vojtaššáka) zo dňa 4. 4. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy a komentáre (príspevok Pokus strany Smer-SD o odvolanie ministerky spravodlivosti) zo dňa 11. 5. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Rádiožurnál (príspevky Spoločné vyhlásenie EÚ o konflikte medzi Izraelom a Hamasom zablokovalo Maďarsko a Nemecko kritizuje Európsku úniu, že nerieši utečeneckú krízu) zo dňa 19. 5. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 21. 5. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 25. 5. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevky Medzi Izraelom a Gazou stúpa napätieŽivý vstup: komentár odborníka) zo dňa 12. 5. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy a komentáre (príspevok Núdzový stav opäť rozdelil koalíciu) zo dňa 27. 4. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy a komentáre (diskusný blok Kultúra konečne naživo) zo dňa 29. 4. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Silná zostava zo dňa 29. 4. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy a komentáre (príspevok Ako ďalej, pán minister?) zo dňa 12. 5. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Sketch Bros na Europe 2 zo dňa 14. 5. 2021 (ochrana maloletých – JSO, EUROPA 2, a.s., Europa 2);

- vysielanie programu V politike zo dňa 10. 5. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3);

- uverejnený program Rozhovory ZKH (podtitul vydania Starosta Chren: Agresívni rodičia kričia na riaditeľov, že rúška sú nulitné) zo dňa 29. 4. 2021 (zásah do ľudskej dôstojnosti, www.video.sme.sk)

- vysielanie programu K veci zo dňa 12. 4. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti, RTVS, Rádio Slovensko )

Všetky uznesenia prijaté dňa 1. 7. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

Pracovné materiály, zvukový záznam a zápisnica z rokovania Rady budú dostupné TU.

Kontakt pre médiá:

JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Tel. + 421 918 696 286
e-mail:
info@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ