Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 10. 11. 2021

Tlačová správa

10. 11. 2021

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade so svojím Vyhlásením zo dňa 25. 3. 2021 ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni.

Uložila spolu päť sankcií, zastavila alebo sčasti zastavila šesť správnych konaní, tri správne konania začala, ako neopodstatnené posúdila trinásť sťažností resp. ich častí, tri sťažnosti boli nepreskúmateľné, zvyšok programu zasadnutia tvorila licenčná agenda. Rada okrem iného

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RTVS (program. služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s odvysielaním programu Reportéri dňa 24. 5. 2021, v ktorom odzneli informácie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a boli prezentované názory zamerané na riziká a podozrenia spájané s očkovaním bez ich dostatočného vyváženia prezentáciou benefitov a prínosov očkovania v čase pandémie, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu a zároveň zastavila správne konanie vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita v rámci vysielanej programovej služby) v súvislosti s vysielaním tohto programu;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s r.o. (program. služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s odvysielaním príspevku Konanie “v súlade so zákonom“ (?!) v programe Krimi dňa 20. 3. 2021 informujúcom o prípade odobratia dieťaťa sudkyňou od jeho otca, v ktorom nedostala priestor na vyjadrenie k prezentovaným tvrdeniam matka dieťaťa, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a zároveň zastavila správne konanie vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním tohto príspevku;
 • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s r.o. (program. služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR, ku ktorému došlo dňa 17. 4. 2021 o cca 16:38 hod. tým, že odvysielal program Majstrovský plán označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek obsahu slovnej agresivity, expresívneho, vulgárneho a obscénneho vyjadrovania, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • zastavila správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (program. služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 JSO v súvislosti s tým, že dňa 28. 3. 2021 o cca 20:39 hod. odvysielal program Tvoja tvár znie povedome označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • zastavila správne konanie voči vysielateľovi Rádio Rebeca, s.r.o. (program. služba Rádio Rebeca) vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 99,8 MHz Liptovský Mikuláš na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • zastavila správne konanie voči vysielateľovi KISS rádio s.r.o. (program. služba Rádio KISS) vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 104,5 MHz Košice na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (program. služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s vysielaním príspevku Očkovanie proti covidu prešetrí súd v Haagu v programe Správy RTVS dňa 1. 9. 2021, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (program. služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 8. 8. 2021 o cca 20:38 hod. odvysielal program Nezastaviteľný označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (program. služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 11. 9. o cca 16:08 hod. a 12. 9. 2021 o cca 08:59 hod. odvysielal program Piata vlna označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • prijala oznámenie o zmene licencie na vysielanie programovej služby Rádio Vlna, pričom zmenené boli obchodné meno držiteľa licencie na Rádio Vlna, s.r.o. a sídlo spoločnosti na Leškova 5, Bratislava;
 • udelila licenciu na digitálne vysielanie celoplošnej programovej služby ŠLÁGER ORIGINÁL spoločnosti ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s.r.o. so stopercentným podielom doplnkového vysielania (telenákup);
 • uznala za neopodstatnené alebo sčasti neopodstatnené okrem iného sťažnosti na vysielanie

§ programu Večera s Havranom dňa 7. 9. 2021 (vysielateľ RTVS, programová služba Jednotka), v ktorom podľa sťažovateľa vyslovil moderátor výrok znevažujúci úlohy Slovákov v kontexte svetovej histórie hraničiace s hanobením národa,

§ programu O 5 minút 12 dňa 26. 9. 2021 (vysielateľ RTVS, programová služba Jednotka), v ktorom sťažovatelia namietali nevhodný výber diskutujúcich (Robert Fico, Peter Pčolinský),

§ programu Zámena manželiek dňa 26. 8. 2021 (vysielateľ MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o., program. služba TV MARKÍZA), ktorý podľa sťažovateľa zasiahol do ľudskej dôstojnosti účinkujúcich a bol nesprávne klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov,

§ programov Farma v dňoch 30. 8. a 7. 9. 2021 (vysielateľ MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o., program. služba TV MARKÍZA), v ktorých boli podľa sťažovateľov v rozpore s klasifikovaním programov ako nevhodných pre maloletých do 12 rokov zobrazené nahota a použité hrubé výrazy,

§ programov SuperStar v dňoch 3. a 10. 9. 2021 (vysielateľ MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o., program. služba TV MARKÍZA), v ktorých sa podľa sťažovateľov porotcovia nevhodne správali k súťažiacim,

§ programu Utajený šéf dňa 9. 9. 2021 (vysielateľ MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o., program. služba TV MARKÍZA), ktorý podľa sťažovateľov obsahoval skrytú reklamu a nebol označený ako program, v ktorom sú umiestnené produkty.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 10. 11. 2021 sú zverejnené na webovej stránke Rady.

ZDV – zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286

lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ