Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 10. 2. 2021

Tlačová správa

10. 2. 2021

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), za porušenie § 18aa ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 18. 6. 2020 odvysielal program Ochrancovia, v ktorom čas zobrazenia titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím nebol primeraný na zabezpečenie ich čitateľnosti a zastavila správne konanie v časti možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR (zachytenie hovoreného prejavu spôsobom umožňujúcim sluchovo postihnutým osobám porozumieť obsahu);
 • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 2. 7. 2020 o cca 11:09 hod. odvysielal program Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie a slovnú agresivitu, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 8.  6. 2020 o cca 20:32 hod. odvysielal program Vo štvorici po opici 3, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, napriek tomu, že obsahoval vulgárne a obscénne vyjadrovanie, a zobrazenie a prezentovanie drogovej závislosti formou zábavy, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 18 rokov a v súvislosti s tým, že dňa 2. 6. 2020 o cca 00:29 hod. odvysielal program Vo štvorici po opici, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, napriek tomu, že obsahoval vulgárne a obscénne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 27.  6. 2020 o cca 00:28 hod. odvysielal program Rytmus – Sídliskový sen, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, napriek tomu, že obsahoval vulgárne a obscénne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO; Rada tohto vysielateľa za odvysielanie programu Rytmus – Sídliskový sen už sankcionovala dňa 7. 2. 2017 pokutou 3 000 eur, za odvysielanie dňa 29. 8. 2016 o cca 20:17 hod. na programovej službe DAJTO ako nevhodného pre maloletých do 15 rokov;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie MKTS s.r.o., za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 22. 9. 2020 poskytoval retransmisiu troch programových služieb bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa a zároveň Rada zastavila toto predmetné správne konanie v časti možného poskytovania jednej programovej služby bez súhlasu pôvodného vysielateľa;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s odvysielaním programu Súdna sieň – Znásilnená babička, dňa 20. 11. 2020 o cca 10:53 hod.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s odvysielaním programu Súdna sieň – Znásilnil ma Afričan, dňa 20. 11. 2020 o cca 16:58 hod.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi EJ, s.r.o. (programová služba Aetter), vo veci možného porušenia § 35 ods. 8 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 19. 11. 2020 odvysielal komunikát propagujúci službu Wolt, ktorý mohol naplniť definíciu dlhšieho reklamného oznámenia spracovaného do podoby programu informačného charakteru bez tohto, aby vysielanie tohto komunikátu zreteľne oddelil slovným upozornením na charakter tohto vysielania;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu V politike, zo dňa 6. 12. 2020 a súvislý záznam vysielania zo dňa 12. 11. 2020;
 • zastavila správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., začatého z dôvodu odvysielania upútavky na program Parker, dňa 10. 8. 2020, v ktorom vzniklo podozrenie z porušenia § 19 ods. 2 ZVR (odvysielanie scén násilia v upútavkách na program);
 • zmenila licenciu TD/132 na vysielanie televíznej programovej služby Televízia Turiec vysielateľovi televízia Turiec, s.r.o. v časti podiely programových typov;
 • zmenila licenciu TD/14 na vysielanie televíznej programovej služby TA3 vysielateľovi C.E.N.  s.r.o. v časti podiely programových typov;
 • zmenila licenciu R/102 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio Topoľčany vysielateľovi Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. v časti obchodného mena a právne skutočnosti;
 • zmenila registráciu retransmisie TKR/91 spoločnosti TKR Púchov, s.r.o. v časti ponuka programových služieb;
 • vzala na vedomie oznámenie subjektu obec Zlaté Klasy o prevádzkovaní služby tvzlateklasy.sk a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, z dôvodu, že predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, nie je vysielaním prostredníctvom internetu ani AVMS podľa ZVR a nespadá tak pod pôsobnosť ZVR;
 • uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu Rádiožurnál, zo dňa 6. 12. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok o Akrmovi Aburuisovi), zo dňa 19. 11. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu O 5 minút 12, zo dňa 13. 12. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu O 5 minút 12, zo dňa 6. 12. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok NAKA: zásah v Arca Capital), zo dňa 16. 12. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Televízne noviny (príspevok Šokujúce detaily vraždy), zo dňa 23. 11. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie komunikátu Clavin, zo dňa 3. 12. 2020 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie upútavky na program Matky rebelky – Šťastné a veselé, zo dňa 17. a 18. 12. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, ochrana maloletých – JSO, čestnosť a slušnosť reklamy), MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie reklamného šotu Douglas, zo dňa 13., 16., a 17. 12. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, ochrana maloletých, čestnosť a slušnosť reklamy, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Noviny, zo dňa 7. 12. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov,, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Shrek a Shrek 2, zo dňa 17., 19., 28. a 30. 11. 2020 (ochrana maloletých, čestnosť a slušnosť reklamy, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu V politike, zo dňa 6. 12. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3);

- vysielanie tlačovej besedy Hlas-SD o aktuálnych otázkach, zo dňa 12. 11. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, vysielanie politickej reklamy, C.E.N. s.r.o., TA3);

 

Všetky uznesenia prijaté dňa 10. 2. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ