Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 10. 3. 2021

Tlačová správa

10. 3. 2021

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV Anabela spoločnosti KALUMA Media, s. r. o.;
 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Chuck TV spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o.;
 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV DOMA), za porušenie § 18aa ods. 1 písm. a), b) a c) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 8. 7. 2020 odvysielal program Cennet, v ktorom titulky pre osoby so sluchovým postihnutím neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu; nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožnil porozumieť jeho obsahu; text titulkov nebol zarovnaný na stred; čas zobrazenia identifikovaných titulkov nebol dostatočný na zabezpečenie ich čitateľnosti; pri zobrazení titulkov zachytávajúcich hovorený prejav postavy, ktorá nebola v danom momente v programe zobrazená, na začiatku nebola identifikovaná táto postava menom alebo iným označením, pričom identifikácia postavy sa má uviesť titulkom zobrazeným veľkými písmenami, ktorý je ukončený dvojbodkou; a titulky zachytávajúce vnútorný monológ postavy alebo jej spomienky, sa nezobrazovali malými písmenami v zátvorkách. Rada zároveň zastavila predmetné správe konanie v časti možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. c) týkajúci sa používania pomlčky na oddelenie hovoreného prejavu jednej osoby od druhej a farebné odlišovanie hovoreného prejavu viacerých postáv;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie BYTHERM, s.r.o., za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s poskytovaním retransmisie troch programových služieb bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie KABELOVKA, spol. s r.o., za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s poskytovaním retransmisie ôsmich programových služieb bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a) a b) ZVR (multimodálny prístup) v súvislosti s odvysielaním programu Súdna sieň, dňa 17. 12. 2020;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 27. 12. 2020 odvysielal program Krtko, časť Ako krtko k nohavičkám prišiel, ktorý bol odvysielaný v českom jazyku, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom o štátnom jazyku SR;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka), vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 8. 1. 2021 o cca 8:37 hod. odvysielal program Súrodenci, pričom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu časového zaradenia tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio Rebeca s.r.o. (programová služba Rádio Rebeca), vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 89,0 MHz Dolný Kubín na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi EJ, s.r.o. (programová služba Aetter) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR, z dôvodu odvysielania programu Ranné vysielanie, zo dňa 24. 12. 2020 v čase od cca 7:00 hod. do cca 12:00 hod;
 • zmenila licenciu TD/213 na vysielanie televíznej programovej služby tviQ vysielateľovi Grand Cru Media s.r.o. v časti právne skutočnosti;
 • zmenila registrácie retransmisie subjektom: Družstvo BELSAT; PROGRES-T, s.r.o.; BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik; Holkatel, spol. s r.o.; DSI DATA a.s.; KABSEN, s.r.o.; O2 Slovakia, s.r.o.; Slovak Telekom, a.s.; 3o media, s.r.o.;
 • zrušila registráciu retransmisie TKR/356 spoločnosti Trenčianske kúpele, s.r.o., na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa;
 • vzala na vedomie oznámenie poskytovateľa iSicommerce, s.r.o., o poskytovaní služby bratislavaden.sk/tv, prevádzkovanej na internetovej stránke https://bratislavaden.sk/tv a služby zdravoteka.sk/tv/, prevádzkovanej na internetovej stránke https://zdravoteka.sk/tv/ a prijala ich ako oznámenie podľa § 63a ZVR, keďže predmetné služby vzhľadom na podmienky, za ktorých sú poskytované, spĺňajú všetky kritériá AVMS a spadajú tak pod pôsobnosť ZVR;
 • uznala za nepreskúmateľnú z objektívnych príčin (uplynutie zákonom stanovenej lehoty na uchovávanie záznamu vysielania) sťažnosť na vysielanie programu Občan za dverami, zo dňa 6. 12. 2020 (RTVS, Jednotka);
 • uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok V novembri výrazne narástol počet úmrtí), zo dňa 12. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok Občania nesúhlasia so zámerom developera), zo dňa 21. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu O 5 minút 12, zo dňa 17. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok Testovanie: vláda oficiálne rozhodne zajtra.), zo dňa 21. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Rádiožurnál, zo dňa 28. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Z prvej ruky, zo dňa 11. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Sobotné dialógy, zo dňa 16. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Sobotné dialógy, zo dňa 23. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie komunikátu Clavin Platinum, zo dňa 17. 1. 2021 (ochrana maloletých - JSO, mediálna komerčná komunikácia, reklama a telenákup, sponzorovanie, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Na telo, zo dňa 17. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie upútavky na program Bez servítky, zo dňa 4. a 6. 1. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti, mediálna komerčná komunikácia, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie upútavky na program Bodka, zo dňa 13. 1. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti, mediálna komerčná komunikácia, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie upútavky na program Bodka, zo dňa 9. 1. 2021 (ochrana maloletých – JSO, reklama a telenákup, mediálna komerčná komunikácia, MAC TV s.r.o., JOJ, JOJ PLUS);

- vysielanie programu V politike, zo dňa 17. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3);

Všetky uznesenia prijaté dňa 10. 3. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 


Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ