Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 11. 5. 2022

Tlačová správa

11. 5. 2022

Na zasadnutí dňa 23. 2. 2022 Rada rozhodla, že s účinnosťou od 1. 4. 2022 upúšťa od opatrení, ktoré zaviedla Vyhlásením zo dňa 25. 3. 2021, na základe ktorého ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni.

Na dnešnom zasadnutí Rada udelila jednu sankciu, začala šesť správnych konaní, tri konania zastavila, šestnásť sťažností uzavrela ako neopodstatnené alebo sčasti neopodstatnené, zvyšok programu tvorila licenčná agenda. Rada

 • uložila sankciu – pokutu 1 659 eur spoločnosti KABELTELSAT s. r. o. v súvislosti s tým, že v období od 21. 5. do 24. 11. 2021 vysielala programovú službu s označením TV N bez udelenej licencie (§ 15a ods. 1 ZVR) a bez udelenej licencie na digitálne vysielanie (§ 24 ods. 7 zákona DZV);
 • začala správne konanie voči spoločnosti Kabelsat s. r. o. v súvislosti s možným vysielaním programovej služby TV NOVÁKY s označením TV N bez udelenej licencie (§ 15a ods. 1 ZVR) a bez udelenej licencie na digitálne vysielanie (§ 24 ods. 7 zákona DZV);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi L-MEDIA s. r. o. (Rádio LIPTOV) vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. c) ZVR a § 31 ods. 2 písm. a) ZDV v súvislosti s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie prevyšujúcom 55 % bez predchádzajúceho súhlasu Rady;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio WOW, s.r.o. (Rádio WOW) z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 88,5 MHz Dubnica nad Váhom na účely, na ktoré mu bola pridelená (§ 68 ods. 7 písm. a) ZVR) a zároveň uznala za neopodstatnenú sťažnosť týkajúcu sa možného nevyužívania frekvencií 90,6 MHz Nitra a 92,3 MHz Levice, keďže vzhľadom na dátum ich pridelenia vysielateľ ešte nebol povinný spustiť na nich vysielanie;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (Rádio Frontinus) v súvislosti s vysielaním programu Debata na telefón dňa 10. 4. 2022 (s témou aktuálneho diania na Ukrajine a hosťom Š. Harabinom), v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR) a povinnosti zákazu otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe národného pôvodu a príslušnosti k národnosti (§ 19 ods. 1 písm. b) ZVR);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (Rádio Frontinus) v súvislosti s viacerými spravodajskými príspevkami týkajúcimi sa vojenského konfliktu na Ukrajine vysielanými v programoch Global Rádia Frontinus v dňoch 17., 22., 23. a 25. 3. 2022 o cca 9. a 16. hodine, v ktorých mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR);
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s vysielaním príspevku Detský očkovací deň v programe Noviny TV JOJ dňa 6. 1. 2022, v rámci ktorého sa posudzovalo, či výrokom „Oslovení malozaočkovanci tiež ukázali, že majú viac vedomostí ako celé stádo antivaxerov na sociálnych sieťach.“ nedošlo k porušeniu povinnosti oddeliť názory a hodnotiace komentáre od informácií spravodajského charakteru;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (JOJ) v súvislosti s vysielaním program Bez servítky dňa 21. 2. 2022 v čase o cca 17:54 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO (§ 20 ods. 3 ZVR) a zároveň uznala za neopodstatnené sťažnosti na epizódy tohto programu vysielané v dňoch 23. a 28. 2. 2022;
 • zastavila správne konania vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s.r.o. (TV MARKÍZA) v súvislosti s vysielaním programov Love Island v dňoch 22. 9., 26. 9., 28. 9., 10. 10., 15. 10. 2021 z dôvodu, že boli označené ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO (§ 20 ods. 3 ZVR);
 • uznala za neopodstatnené sťažnosti na vysielanie
  • programu Správy RTVS (RTVS, Jednotka) dňa 11. 2. 2022, v ktorom bol podľa sťažovateľa daný neadekvátny priestor údajne štvavým príspevkom opozičných predstaviteľov Ľ. Blahu, R. Fica a R. Kaliňáka bez vyváženej reakcie koaličných politikov, príp. odborníkov v oblasti bezpečnosti štátu,
  • programu Do kríža (RTVS, Dvojka) dňa 16. 2. 2022, ktorý bol podľa sťažovateľa nevyvážený, najmä zo strany moderátora, tiež namietal údajne drzé až urážlivé správanie, podsúvanie vlastného postoja a ignoranciu ateistického názoru,
  • programu Správy RTVS (RTVS, Jednotka) dňa 6. 3. 2022, v rámci ktorého sťažovateľ namietal výber výrokov M. Kéryho z diskusie v programe O 5 minút 12, keďže podľa neho dezinformovali a rozdeľovali spoločnosť,
  • programu Správy RTVS (RTVS, Jednotka) dňa 12. 3. 2022, v ktorom sťažovateľovi prekážalo, že v príspevku Nový zákon nezmaže všetky dezinformácie bol v zábere respondent T. Kriššák v oblečení s jasne viditeľným a nespochybniteľne rozpoznateľným logom súkromnej spoločnosti Gerulata Technologies j. s., čo považoval za skrytú reklamu tejto spoločnosti a zároveň namietal aj údajný politický rozmer propagácie aktivít tejto spoločnosti,
  • spravodajského vstupu v programe Predpoludnie s Barbarou Štubňovou (RTVS, Rádio Slovensko) dňa 14. 3. 2022 o cca 10:49 hod., ktorý podľa troch sťažovateľov neposkytol nestranné, vyvážené a pluralitné informácie k téme uplatňovania výhrady vo svedomí lekárov v kontexte výkonu interrupcií v niektorých regiónoch Slovenska,
  • programu Silná zostava (RTVS, Jednotka) dňa 17. 3. 2022, voči ktorej sa ohradili dvaja sťažovatelia, ktorým prekážalo údajné neprofesionálne vedenie relácie zo strany moderátorky, nevyvážené zloženie hostí a prítomnosť dcéry prezidentky SR,
  • programu Let´s Dance (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA) dňa 6. 3. 2022, v ktorom porotcovia oslovili ďalšieho z porotcov „Pierko Belavé“, čo sťažovateľ považoval za nemiestne, urážlivé, homofóbne a rasistické,
  • a na údajne nevyvážené zastúpenie predstaviteľov jednotlivých politických strán v politických diskusných programoch O 5 minút 12, V politike, Na telo a Na hrane a nejasný kľúč výberu ich hostí v období od 1. 1. do 31. 3. 2022.

 

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 11. 5. 2022 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii „Zasadnutia Rady“ je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

 

ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

ZDV – zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

 


Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286
lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ