Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 19. 11. 2020

Tlačová správa

19. 11. 2020

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Body in Balance SK/CZ spoločnosti ASTEON Trade, s.r.o.;
 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. (programová služba DAJTO), za porušenie § 18aa ods. 1 písm. a) a c) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 25. 5. 2020 v čase o cca 17:31 hod. odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Dva a pol chlapa, ktoré neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu a v ktorých čas zobrazenia v prepise/popise nebol dostatočný na zabezpečenie ich čitateľnosti;
 • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 21. 4. 2020  v čase o cca 9:52 hod. odvysielal program Súdna sieň, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval expresívne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • uložila úhrnnú sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Stredoslovenská televízia, s.r.o. (programová služba Stredoslovenská televízia) za porušenie § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 10 ods. 3 zákona o volebnej kampani a § 16 ods. 2 písm. c) ZVR  v spojení s § 12 ods. 3 zákona o volebnej kampani, v súvislosti s tým, že v dňoch 8 – 21. 2. 2020 odvysielal programy Coffee Stories, ktoré boli politickou reklamou, v ktorých vystupovali zástupcovia politického subjektu, hnutia SME RODINA, I. Kašper a B. Kollár, v časovom rozsahu celkovo 1175 minút a 58 sekúnd, čím došlo k vysielaniu v rozpore s kritériom vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času, a ktoré neboli na začiatku a na konci zreteľne označené a oddelené od ostatných programov a iných zložiek programovej služby odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie a za porušene § 16 ods. 3 písm. d) ZVR v súvislosti s vysielaním programu Top téma, dňa 8. 2. 2020, ktorý naplnil definíciu politickej publicistiky, pričom podľa vtedy platnej licencie nebol v podieloch programových typov programovej služby vyhradený žiaden podiel pre politickú publicistiku, a tiež vysielateľ Rade neoznámil zmenu podielov programových typov, resp. zmenu vysielania v predmetnom dni, čím došlo k vysielaniu v rozpore s udelenou licenciou; Rada zastavila správne konanie v časti týkajúcej sa podozrenia z porušenia § 32 ods. 9 ZVR (zákaz vysielania politickej reklamy), § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 10 ods. 7 zákona o volebnej kampani (vysielanie v období volebnej kampane) a § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov). Rada zastavila správne konanie aj v časti možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) v spojení s § 10 ods. 3 a § 12 ods. 3 zákona o volebnej kampani (časový rozsah vysielania politickej reklamy a jej zreteľné oddelenie a označenie) v súvislosti s vysielaním programu Cesty života v dňoch 10. – 16. 2. 2020;
 • uložila úhrnnú sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi KREOS, s.r.o. (programová služba Východoslovenská televízia) za porušenie § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 10 ods. 3 a 12 ods. 3 zákona o volebnej kampani v súvislosti s tým, že dňa
  8. – 21. 2. 2020 odvysielal programy Osobnosti, ktoré boli politickou reklamou a v ktorých vystupovali zástupcovia politického subjektu, hnutia SME RODINA, I. Kašper a B. Kollár, v časovom rozsahu celkovo 665 minút a 6 sekúnd, čím došlo k vysielaniu v rozpore s kritériom vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času a ktoré neboli na začiatku a na konci zreteľne označené a oddelené ostatných programov a iných zložiek programovej služby odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie. Rada zastavila správne konanie v časti možného porušenia § 32 ods. 9 ZVR (zákaz vysielania politickej reklamy), v časti možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 10 ods. 3 (vysielanie v období volebnej kampane) a § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 10 ods. 3 zákona o volebnej kampani (časový rozsah na vysielanie politickej reklamy) v súvislosti s vysielaním programov Osobnosti v dňoch 10. – 21. 2. 2020, v časti možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 10 ods. 7 zákona o volebnej kampani (zákaz vysielania iných ako zákonnom uvedených programov počas volebnej kampane, ktoré môžu ovplyvniť hlasovanie);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi EUROPA 2, a.s. (programová služba Europa 2), vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – časové zaradenie), v súvislosti s tým, že dňa 2. 10. 2020 o cca 16:02 hod. odvysielal program Sketch Bros na Europe 2, pričom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu časového zaradenia tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 4. 10. 2020 v čase o cca 20:25 hod. odvysielal program Kuriér, ktorý neoznačil žiadnym piktogramom nevhodnosti, čiže ho klasifikoval ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi L-MEDIA s.r.o. vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 43 ZVR a v § 51 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní z dôvodu možného personálneho prepojenia vysielateľa rozhlasovej programovej služby L-MEDIA s.r.o. a vysielateľa televíznej programovej služby Televízia Liptov, a.s. navzájom;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Televízia Liptov a.s. vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 43 ZVR a v § 51 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní z dôvodu možného personálneho prepojenia vysielateľa rozhlasovej programovej služby L-MEDIA s.r.o. a vysielateľa televíznej programovej služby Televízia Liptov, a.s. navzájom;
 • udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 50 %-ného obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencií č. TD/213, spoločnosti Grand Cru Media s.r.o., Sliezska 9, 831 03, Bratislava – mestská časť Nové Mesto zo spoločníka – prevodcu Ing. Zuzana Vrbová, Pod Zečákom 70, 841 03 Bratislava na nadobúdateľa JUDr. Branko Vrba, H. Meličkovej 9, 841 05 Bratislava, ktorý prevodom 50 %-ného obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa získa 100 %-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti Grand Cru Media s.r.o., Sliezska 9, 831 03, Bratislava – mestská časť Nové Mesto;
 • uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažnosti, respektíve ich časti, a to na:

- vysielanie programu Pálenica Borisa Filana zo dňa 12. 9. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, podnecovanie k nenávisti, znevažovanie na základe pohlavia, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programov Správy RTVS, Rádiožurnál, Správy a komentáre, zo dňa 6. 10. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Správy RTVS, z dní 21. a 22. 9. 2020 (skrytá mediálna komerčná komunikácia, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Na telo, zo dňa 27. 9. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Televízne Noviny, príspevok s názvom Psie zabíjačky na Slovensku, zo dňa 19. 9. 2020 (ochrana maloletých, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Profesionáli, zo dňa 11. 10. 2020 (ochrana maloletých, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS)

vysielanie programu Tak takto?!, zo dňa 14. 10. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, ochrana ľudskej dôstojnosti, hanobenie na základe politického presvedčenia, TA3. C.E.N. s.r.o.);

Všetky uznesenia prijaté dňa 19. 11. 2020 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ