Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 2. 6. 2021

Tlačová správa

2. 6. 2021

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

 

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • pridelila voľnú rozhlasovú frekvenciu 105,9 MHz Nitra žiadateľovi SUB FM s.r.o.;
 • pridelila frekvenciu 92,4 MHz Ružomberok z výberového konania jeseň 2020 žiadateľovi L-MEDIA s.r.o.;
 • uložila sankciu – pokutu 663,- eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programové služby WAU a JOJ PLUS),  za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 14. 10. 2020 v čase o cca 23:53 hod. odvysielal program Život po ľuďoch, ktorého český dabing použitý v odvysielanom programe bol vyrobený po 31. 12. 2007, a ktorý bol prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky po 31.12.2007, že dňa 29. 10. 2020 v čase o cca 20:25 hod. odvysielal program Denné svetlo, ktorého český dabing použitý v odvysielanom programe bol vyrobený pred 31. 12. 2007, a ktorý bol prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky po 31.12.2007 a dňa 1. 11. 2020 v čase o cca 7:50 hod. a dňa 3. 11. 2020 v čase o cca 20:25 hod. odvysielal program Jastrabia žena, ktorého český dabing použitý v odvysielanom programe bol vyrobený pred 31. 12. 2007, a ktorý bol prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky po 31. 12. 2007, čím došlo k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z., a za porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že na programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 29. 10. 2020 v čase o cca 20:51:23 hod. a 22:21:32 hod. upútavku na program Šachový princ,  ktorú v oboch prípadoch neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program vysielaný dňa 1. 11. 2020 o cca 20:25 hod. na programovej službe JOJ PLUS po celý čas vysielania predmetnej upútavky,  čím nesprávne uplatnil JSO;
 • uložila sankciu – pokutu 3319,- eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU), za porušenie § 18aa ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 30. 10. 2020 v čase o cca 16:54 hod. odvysielal v rámci programu Súdna sieň doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu;
 • uložila sankciu – pokutu 663,- eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), za porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 3. 11. 2020 odvysielal program Teleráno a v rámci neho spravodajský blok informujúci o teroristickom útoku vo Viedni, obsahujúci zobrazenie reálneho násilia s jeho následkami a obeťami v podobe zobrazenia streľby na civilistov, ležiacich tiel na zemi a obrazov krvi bez príslušného predchádzajúceho slovného upozornenia „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) a b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 24. 5. 2021 v čase o cca 22:00 hod. odvysielal program Reportéri, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality   a k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 3.3.2021 v čase o cca 6:30 hod. a dňa 4.3.2021 v čase o cca od 4:06 hod. odvysielal program Aféry ( E 14., séria 2.), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 7. 4. 2021 o cca 6:52 hod., 13:29 hod. a 20:11 hod. odvysielal upútavku na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia. Rada sa v nedávnej dobe zaoberala dvoma sťažnosťami, ktoré sa týkali upútavky na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ. V prvom prípade išlo o takmer totožnú upútavku na daný program, ktorou sa Rada zaoberala na zasadnutí dňa 8. 4. 2020. RVR vtedy začala správne konanie pre možné porušenie § 19 ods. 2 ZVR. Po preskúmaní podkladov RVR na svojom zasadnutí  dňa 26. 8. 2020 rozhodla o porušení príslušného ustanovenia § 19 ods. 2 ZVR. a vysielateľovi uložila sankciu – pokutu vo výške 3319 eur. V druhom prípade išlo o obsahovo identickú upútavku, a tou sa Rada zaoberala na zasadnutí dňa 9. 9. 2020. RVR začala správne konanie pre možné porušenie § 19 ods. 2 ZVR a po preskúmaní podkladov Rada na svojom zasadnutí  dňa 27. 1. 2021 rozhodla o porušení príslušného ust. § 19 ods. 2 ZVR. a vysielateľovi uložila sankciu – pokutu vo výške 3319 eur.
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 20. 3. 2021 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu Krimi príspevok s názvom Konanie “v súlade so zákonom“ (?!), v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu a ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti v príspevku identifikovanej osoby;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s odvysielaním programu Tvoja tvár znie povedome, dňa 28. 3. 2021 o 20:39 hod;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi KABELTELSAT s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programovej služby TV N (TV NOVÁKY) zo dňa 12. 3 až 15. 3. 2021 v čase od 13:00 do 20:00 hod., 26. 3. 2021 až 29. 3. 2021 v čase od 13:00 hod. do 20:00 hod. a vo veci možného porušenia § 32 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. z. s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) ZVR v súvislosti s tým, že nepodal návrh na zápis poskytovania digitálneho vysielania ako predmetu činnosti do obchodného registra;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. (programová služba Bardejovská televízia – BTV), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 29. 3. 2021 v čase o cca 20:10 hod. odvysielal program Na aktuálnu tému: Reakcie a stanoviská po zastupiteľstve, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi KISS rádio s.r.o. (programová služba Rádio KISS), vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 104,5 MHz Košice na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio Prešov, s.r.o. (programová služba SKY RÁDIO), vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, dôvodu možného nevyužívania frekvencie97,4 MHz Stará Ľubovňa na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • zmenila registráciu retransmisie č. TKR/243 spoločnosti TV – SKV s.r.o., Snina, v časti ponuka programových služieb;
 • uznala za nepreskúmateľné sťažnosti smerujúce voči programovej službe TV N (TV NOVÁKY), vysielateľa KABELTELSAT s.r.o. z dôvodu nedisponovania záznamom z vysielania;
 • uznala za nepreskúmateľnú sťažnosť smerujúcu voči programu Svadba na prvý pohľad, zo dňa 30. 1. 2020 vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) z objektívnych príčin;
 • uznala za neopodstatnené sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu Štúdio svet, zo dňa 27. 3. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Slovensko);

- vysielanie programov Rádiožurnál a Správy RTVS, z dní 19. 2. 2021, a 9. a 11. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Slovensko, Jednotka);

- vysielanie programu O 5 minút 12, zo dňa 28. 3. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov - Rozhlas a televízia Slovenska, Jednotka);

- vysielanie programu Geniálna priateľka, zo dňa 12. 3. 2021 (zaraďovanie reklamy a telenákupu do vysielania, Rozhlas a televízia Slovenska, Dvojka);

- vysielanie programu V sieti, zo dňa 10. 3. 2021 (ochrana maloletých – JSO, Rozhlas a televízia Slovenska, Dvojka);

- vysielanie programu Reportéri, zo dňa 15. 2. 2021 (podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, reklamy a telenákupu, Rozhlas a televízia Slovenska, Jednotka);

- možné nevyužívanie frekvencií 89,7 MHz Zvolen a 90,5 MHz Banská Bystrica (Rádio Beta, Rádio Bojnice, s.r.o.);

-   vysielanie programu Manifest, zo dňa 3. 4. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);

- vysielanie programu Bola raz jedna povesť, zo dňa 14. 3. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti, zákaz podnecovania k nenávisti, ochrana maloletých – JSO, Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Slovensko);

-  vysielanie reklamného šotu na Kofolu, zo dňa 31. 3. 2021 (podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, reklamy a telenákupu, vysielanie v slovenskom jazyku, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Krimi, zo dňa 12. 4. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, MAC TV s.r.o., TV JOJ);

- vysielanie programu Aféry II (15): Callgirl, zo dňa 3. 3. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., WAU);

- vysielanie upútavky na program Nočný lovec, zo dňa 11. 4. 2021 ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

 

Všetky uznesenia prijaté dňa 2. 6. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

Pracovné materiály, zvukový záznam a zápisnica z rokovania Rady budú dostupné TU.

 


Kontakt pre médiá:

JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Tel. + 421 918 696 286
e-mail:
info@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ