Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 21. 10. 2020

Tlačová správa

21. 10. 2020

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), za porušenie § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s odvysielaním programu Dvě nevěsty a jedna svatba, dňa 23. 2. 2020 o cca 11:28 hod., ktorý obsahoval vulgárne, obscénne a expresívne vyjadrovanie, ktoré podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím jeho označením v časoch od cca 11:28:13 hod. (začiatok programu) do 11:47:09 hod., od cca 11:56:10 hod. do 12:15:39 hod. ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov a v časoch od cca 12:24:42 hod. do 12:48:44 hod. a od cca 12:57:40 hod. do 13:22:30 hod. ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím vysielateľ nesprávne uplatnil JSO;
 • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s vysielaním programu Laky Royal, dňa 22. 2. 2020 o cca 20:08 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie, expresívne vyjadrovanie a vulgárne vyjadrovanie ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti Niko Lagerfeld s.r.o., za porušenie § 63a ods. 1 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 31. 3. 2020 na internetovej stránke https://tazkytyzden.sk poskytoval audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie bez oznámenia údajov Rade;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) ZVR, z dôvodu vysielania programu OTO 20 Ročník, dňa 5. 9. 2020, v ktorom mohlo dôjsť k znevažovaniu alebo hanobeniu na základe viery a náboženstva;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 28. 8. 2020 odvysielal program Ranné správy (príspevok Rúška a ich nosenie) v ktorom mohlo prísť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 5. 8. 2020 odvysielal komunikát propagujúci audiovizuálne dielo Tri billboardy kúsok za Ebbingom, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby bola reklama slušná;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Kuriér, dňa 30. 7. 2020 o cca 22:32 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Trnavská produkčná s.r.o. (programová služba Trnavské rádio) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) ZVR, z dôvodu možného nevyužívania povolených parametrov pridelenej frekvencie 103,9 MHz Trnava.;
 • začala správne konanie voči spoločnosti NITRANET, s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;
 • začala správne konanie voči spoločnosti BYTHERM, s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb, bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;
 • začala správne konanie voči spoločnosti OBEC SAT s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;
 • začala správne konanie voči spoločnosti KABELOVKA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MKTS s. r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;
 • zastavila správne konanie vedené voči spoločnosti Ringier Axel Springer SK, a.s., začatého z dôvodu podozrenia z poskytovania AVMS bez oznámenia údajov Rade;
 • zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi RTVS, v časti podiely programových typov;
 • zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi C.E.N. s.r.o., v časti právne skutočnosti spoločnosti;
 • zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o., v časti podiely programových typov;
 • zmenila licencie na vysielanie rozhlasovej programovej služby vysielateľovi D.EXPRES, k.s., v časti podiely programových typov;
 • zmenila registráciu retransmisie poskytovateľovi retransmisie Jánovi Gregorovi v častiach územný rozsah retransmisie a počet prípojok;
 • uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažnosti, respektíve ich časti, a to na:

- vysielanie programu OTO 20 Ročník, zo dňa 5. 9. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu venovanom 90. výročiu narodenia bývalého prezidenta Michala Kováča, zo dňa 3. 8. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, RTVS, Rádio Slovensko);

-  vysielanie programu Zelená vlna špeciál, zo dňa 7. 8. 2020 (skrytá mediálna komerčná komunikácia, RTVS, Rádio Regina);

- poskytovanie retransmisie programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa (NITRANET, s.r.o.);

- poskytovanie retransmisie programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa (BYTHERM, s.r.o.);

- poskytovanie retransmisie programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa (OBEC SAT s.r.o.);

- poskytovanie retransmisie programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa (KABELOVKA, spol. s r.o.);

- poskytovanie retransmisie programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa (MKTS s.r.o.);

- poskytovanie retransmisie programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa (JURKOVIČ - ELEKTRO s.r.o.);

- vysielanie reklamy Kooperativa, zo dňa 27. a 28. 8. 2020 (mediálna komerčná komunikácia nabádajúca na konanie, ktorým sa poškodzuje alebo ohrozuje život alebo bezpečnosť, MAC TV s.r.o., Jojko, JOJ);

- vysielanie programu Športové noviny, zo dňa 25. 8. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Na telo, zo dňa 6. 9. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, vysielanie politickej reklamy, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie Tlačovej besedy strany HLAS – sociálna demokracia, zo dňa 31. 7. 2020 (vysielanie politickej reklamy, TA3. C.E.N. s.r.o.);

Všetky uznesenia prijaté dňa 21. 10. 2020 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ