Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 21. 4 .2021

Tlačová správa

21. 4. 2021

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi C.E.N. s.r.o., (programová služba TA3), za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 28. 8. 2020 v čase o cca 8:00 hod. odvysielal program Ranné správy (príspevok Rúška a ich nosenie), v ktorom odzneli negatívne tvrdenia na tému nosenia rúšok, pričom tieto boli v rozpore s dosiahnutým vedeckým a odporúčaným poznaním v tom čase, a zároveň neboli vyvážené informáciami o výrazne pozitívnom efekte nosenia rúšok v čase pandémie vírusu COVID-19, čím porušil povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 23. a 24. 1. 2021 odvysielal upútavku na program Jack Reacher 2: Nevracaj sa, ktoré mohli obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), z dôvodu odvysielania programu Prvé televízne noviny (príspevok Chceli si vyskúšať vraždu), dňa 17. 2. 2021;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o, vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 18. 2. 2021 v čase o cca 06:24 hod. (programová služba WAU) a dňa 19. 2. 2021 v čase o cca 03:50 hod. (programová služba JOJ PLUS) odvysielal program Aféry – Prst navyše, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO; Rada už v minulosti (10. 2. 2021) uložila tomuto vysielateľovi sankciu – pokutu 663 eur, a to za odvysielanie totožného programu dňa 2. 7. 2020 o cca 11:09 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie a slovnú agresivitu, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o, (programová služba JOJ PLUS), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 28. 1. 2021 v čase o cca 05:23 hod. odvysielal program Súdna sieň – Znásilnená pacientka, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi EUROPA 2, a.s (programová služba Europa 2), vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (JSO – časové zaradenie), z dôvodu vysielania programu Sketch Bros na Europe 2,  dňa 5. 2. 2021;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), začatého z dôvodu vzniku podozrenia z porušenia § 34 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že vo vysielaní reklamného šotu propagujúceho spoločnosť Swiss Life Select mohol účinkoval redaktor spravodajských programov;
 • zmenila registráciu retransmisie TKR/257 spoločnosti Orange Slovensko, a.s;
 • zmenila registrácie retransmisie TKR/9 a TKR 121 spoločnosti SATRO s.r.o.;
 • vzala na vedomie oznámenie občianskeho združenia TACHLES o poskytovaní služby TACHLES TV na internetovej stránke https://tachles.tv/ a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, nakoľko predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a spadá tak pod pôsobnosť ZVR;
 • uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu Slovenský panteón: Andrej Hlinka, zo dňa 7. 2. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Do kríža, zo dňa 27. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Dvojka);

- vysielanie programu O 5 minút 12, zo dňa 28. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Rádiožurnál, zo dňa 29. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Koronavírus špeciál – očkovanie, zo dňa 1. 2. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, RTVS, Jednotka);

- vysielanie komunikátu Fortuna na online kasíno a stávkové kancelárie, zo dňa 8. 2. 2021 (podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, reklamy, telenákupu a sponzorovania, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Inkognito, zo dňa 25. 1. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Táto pomsta je moja, zo dňa 23. 2. 2021 (TV MARKÍZA) a zo dňa 26. 1. 2021 (DAJTO) - ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA;

- vysielanie upútavky na program Táto pomsta je moja, zo dňa 25. 1. 2021 (TV MARKÍZA) a zo dňa 26. 1. 2021 (DAJTO) -násilie v upútavkach, MARKÍZA – SLOVAKIA;

- vysielanie programu Prvé televízne noviny (príspevok Vláda rokuje o Sputniku a Kritická situácia v krematóriách), zo dňa 18. 2. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie komunikátu Clavin Platinum, zo dňa 17. a 21. 2. 2021 (ochrana maloletých – JSO, podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, reklamy, telenákupu a sponzorovania, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Sketch Bros na Europe 2, zo dňa 5. 2. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, EUROPA 2, a.s., Europa 2);

Všetky uznesenia prijaté dňa 21. 4. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Pracovné materiály, zvukový záznam a zápisnica z rokovania Rady budú dostupné TU.


 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ