Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 22. 9. 2021

Tlačová správa

22. 9. 2021

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Tv AVICENNA spoločnosti Slov Media Group s.r.o.;
 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby VOLANT.TV spoločnosti ASTEON Trade, s.r.o.;
 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby Europa 2 spoločnosti D.EXPRES, k.s.;
 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby Jemné spoločnosti D.EXPRES, k.s.;
 • odňala frekvenciu frekvenciu 97,4 MHz Stará Ľubovňa vysielateľovi Rádio Prešov, s.r.o., vzhľadom na to, že ju v dňoch 5. 5. 2021 a 16. 8. 2021 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o., za porušenie § 20 ods. 3 ZVR tým, že dňa 28. 1. 2021 v čase o cca 5:58 hod. v rámci programovej služby WAU odvysielal program Súdna sieň – Znásilnená pacientka, dňa 5. 2. 2021 v čase o cca 05:49 hod. v rámci programovej služby JOJ  PLUS odvysielal program Súdna sieň – Znásilnená babička a dňa 27. 2. 2021 v čase o cca. 6:43 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS program Súdna sieň – Znásilnil dcéru, ktoré označil ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, hoci obsahoval expresívne a obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • uložila sankciu – pokutu 497 eur vysielateľovi EUROPA 2, a.s. za porušenie § 20 ods. 4 ZVR tým, že dňa 5. 2. 2021 o cca 16:02 hod. odvysielal na programovej službe Europa 2 program Sketch Bros na Europe 2, dňa 4. 3. 2021 o cca 06:00 hod. odvysielal na programovej službe Europa 2 program Ranná show Wake up! a dňa 9. 4. 2021 o cca 16:02 hod. odvysielal na programovej službe Europa 2 program Sketch Bros na Europe 2, ktoré obsahovali kritérium nevhodnosti a neprístupnosti podľa § 2 ods. 1 písm. a) Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov „vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie“, pričom nezabezpečil časové zaradenie týchto programov v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 3 vyhlášky, nakoľko programy mali byť s prihliadnutím na § 2 ods. 3 JSO klasifikované ako nevhodné pre maloletých do 15 rokov a odvysielané v čase po 20:00 hod.;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., za porušenie § 18d ods. 1 písm. a) a § 18d ods. 1 písm. b) ZVR tým, že neposkytol Rade v stanovenej lehote na požiadanie údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných programov a zoznam odvysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich, v posunkovej reči nepočujúcich s uvedením dátumu a času ich odvysielania v rámci programovej služby TV DOMA v mesiaci február 2021;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi DIGI SLOVAKIA, s.r.o. za porušenie § 20 ods. 3 ZVR tým, že v rámci televíznej programovej služby PREMIER SPORT dňa 20. 1. 2021 v čase o cca 20:00 hod. odvysielal program obsahujúci zápasy UFC, ktorý neoznačil žiadnym piktogramom nevhodnosti, čiže ho klasifikoval ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, pričom naplnil hodnotiace kritérium podľa § 1 ods. 3 písm. b) jednotného systému označovania zobrazenie reálneho násilia alebo zobrazenie následkov reálneho násilia na živých bytostiach, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako vhodného pre všetky vekové skupiny maloletých nesprávne uplatnil JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a), § 18aa ods. 1 písm. b) a § 18aa ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s odvysielaním titulkov k programu Dva a pol chlapa (X. séria, epizódy 19, 20) dňa 9. 7. 2021 v čase o cca 19:34 hod. na programovej službe DAJTO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 18. 5. 2021 v čase o cca 23:27 hod. program Mafstory – Zákerný boss (S 11., E 12.), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 19. 5. 2021 v čase o cca 22:55 hod. program Mafstory – Zapálené lýtka (S 11., E 13.), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi FM media s.r.o. vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 89,8 MHz Prešov a 90,8 MHz Žilina na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Marek Petráš vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 89,5 MHz Spišská Nová Ves na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • zastavila správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., v súvislosti s tým, že dňa 22. 1. 2021 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TV MARKÍZA program Televízne noviny, v rámci ktorého odvysielal príspevok s názvom Obavy o účinnosť vakcíny, v ktorom vzniklo podozrenie z porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR;
 • zastavila správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby WAU dňa 11. 2. 2021 v čase o cca 17:38 hod. odvysielal program Súdna sieň – Už žiadne orgie a v rámci televíznej programovej služby WAU odvysielal dňa 4. 2. 2021 v čase o cca 17:57 hod. program Súdna sieň – Ateliér plný detského porna, ktoré označil ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • zastavila správne konanie voči vysielateľovi Trnavská produkčná s.r.o., vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. b) ZVR, z dôvodu možného nevyužívania povolených parametrov pridelenej frekvencie 103,9 MHz Trnava;
 • zmenila licenciu TD/245 vysielateľovi MAC TV s.r.o. v časti Štandard digitálneho príjmu;
 • zmenila licenciu TD/128 vysielateľovi DIGI SLOVAKIA, s.r.o. v časti názvu programovej služby;
 • uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažnosti, respektíve ich časti, a to na:

- vysielanie programu Štúdio Tokio 2020, zo dňa 27. 7. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, RTVS, Dvojka);

- vysielanie programu Správy RTVS, zo dňa 2. 8. 2021 (mediálna komerčná komunikácia, reklama a telenákup, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Rádiožurnál, zo dňa 4. a 5. 8. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Slávnosť svätých Cyrila a Metoda, zo dňa 5. 7. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, zásah do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd, znevažovanie a hanobenie na základe politického či iného zmýšľania, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS, zo dňa 4. 7. 2021 (ochrana maloletých – JSO, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Súdna sieň – Majster sveta v nevere, zo dňa 18. 6. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MAC TV, s.r.o., WAU);

- vysielanie programu Súdna sieň – Prostitútka zo ZŠ, zo dňa 17. 6. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MAC TV s. r. o., WAU);

- vysielanie programu Zámena manželiek, zo dňa 20. 7. 2021 (ochrana maloletých – JSO, ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu 300, zo dňa 23. 7. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., DAJTO);

Všetky uznesenia prijaté dňa 22. 9. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

Pracovné materiály, zvukový záznam a zápisnica z rokovania Rady budú dostupné TU.

 

Kontakt pre médiá:

JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Tel. + 421 918 696 286
e-mail: info@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ