Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 23. 3. 2022

Tlačová správa

23. 3. 2022

Z dôvodu ekonomických dopadov na elektronické médiá spôsobených situáciou súvisiacou s pandémiou vírusu COVID-19 Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade so svojím Vyhlásením zo dňa 25. 3. 2021 ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Na zasadnutí dňa 23. 2. 2022 Rada rozhodla, že s účinnosťou od 1. 4. 2022 upúšťa od opatrení, ktoré týmto Vyhlásením zaviedla a uplatňovala voči regulovaným subjektom.

Rada rozhodovala vo výberovom konaní o udelenie/zmenu licencií na rozhlasové terestriálne vysielanie. Na dnešnom zasadnutí Rada uložila tri sankcie, začala desať správnych konaní, jedno konanie zastavila, trinásť sťažností uzavrela ako neopodstatnené alebo sčasti neopodstatnené, zvyšok programu tvorila licenčná agenda. Rada

 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (TV MARKÍZA) za porušenie § 19 ods. 1 písm. f) ZVR v súvislosti s odvysielaním programu Zámena manželiek dňa 27. 7. 2021, ktorý nenáležitou formou zobrazoval maloletých Dominika a Pepu, ktorí boli vystavovaní fyzickému a psychickému utrpeniu zo strany svojich rodičov;
 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. n) ZVR (hlasitosť reklamy), ku ktorému došlo dňa 21. 10. 2021 počas vysielania programu Nemocnica, v ktorom nezabezpečil, aby zvuková zložka bola v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými vyhláškou;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi City TV, s.r.o. (programová služba TV BRATISLAVA) za porušenie v § 16 ods. 3 písm. a) ZVR, ku ktorému došlo tým, že v dňoch 21. a 30. 7. 2021 odvysielal programy Beseda o piatej, čím došlo k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci tejto programovej služby, keďže účastník konania nesprostredkoval tému očkovania detí proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku a očkovania proti ochoreniu COVID-19 vo všeobecnosti, ani problematiku týkajúcu sa opatrení na hraniciach pre tzv. pendlerov v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti aj z pohľadu relevantných zodpovedných autorít;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. (programová služba Bardejovská televízia BTV) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že odvysielal v programe Správy BTV dňa 11. 1. 2022 príspevok Spúšťa sa očkovanie detí aj v našom meste a dňa 21. 1. 2022 príspevok Stanovisko Bardejovskej televízie, v ktorých mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (programová služba Rádio Frontinus) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti vysielaním programu Debata na telefón dňa 12. 12. 2021 s hosťom M. Kotlebom, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu a zároveň vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, keďže vysielateľ nedodal Rade na vyžiadanie súvislý záznam tohto vysielania;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (programová služba Rádio Frontinus) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti vysielaním programu Debata na telefón s hosťom M. Uhríkom dňa 20. 2. 2022, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (programová služba Rádio Frontinus) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti vysielaním programov Global rádia Frontinus v dňoch 28. 2. 2022 o cca 9:00 hod., 2. 3. 2022 o cca 13:00, 16:00 hod., 3. 3. 2022 o cca 9:00, 13.00 a 16:00 a programov Na pravé poludnie v dňoch 2. a 3. 3. 2022 o cca 12:00 hod., v ktorých mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. b) ZVR (zabezpečenie povinnosti, aby reklama nepoškodzovala záujmy spotrebiteľov a nezneužívala dôveru spotrebiteľov) v súvislosti s vysielaním reklamného spotu na produkty Virostop dňa 8. 1. 2022;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – časové zaradenie) v súvislosti s tým, že dňa 29. 1. 2022 o cca 21:01 a 21:09 hod. odvysielal komunikát označujúci sponzora programu Harry Potter a Ohnivá čaša odkazom na jeho výrobok Clavin Platinum a o cca 21:31 a 21:40 hod. komunikát označujúci sponzora programu odkazom na jeho výrobok ArginMax a zároveň uznala za neopodstatnenú sťažnosť v časti týkajúcej sa v rámci uvedeného programu odvysielaných sponzorských odkazov Clavin Platinum a reklamných šotov Ružový slon a Durex, keďže v ich prípade nie je možné konštatovať rozpor s platnou zákonnou úpravou, viacerí členovia Rady sa však napriek tomu stotožňujú s výhradami sťažovateľov, podľa ktorých je zaraďovanie komunikátov propagujúcich e-shop s erotickými pomôckami, kondómy a výživové doplnky na podporu erekcie nevhodné počas vysielania programov, ktorých publikum tvoria detskí diváci;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi FM media s.r.o. (programová služba Rádio Goldies) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 92,0 MHz Banská Bystrica a 92,8 MHz Trenčín na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi D.EXPRES, k.s. (programová služba EXPRES) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 95,4 MHz Handlová na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ ŠPORT) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (zabezpečenie používania štátneho jazyka v súlade so zákonom o štátnom jazyku) v súvislosti s tým, že dňa 5. 1. 2022 odvysielal zápas a zostrih zápasu Inter Miláno – Spezia obsahujúci komentár v anglickom jazyku;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Music Gallery Group, s.r.o. (programová služba JAZZ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. h) ZVR v súvislosti s tým, že zo strany spoločnosti Music Gallery Group, s.r.o. nedošlo k podaniu návrhu na zápis činnosti do OR SR najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie;
 • uznala za neopodstatnené sťažnosti na vysielanie
  • programu Teleráno dňa 17. 1. 2022 (program. služba TV MARKÍZA, vysielateľ MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.) s diskusiou o rizikách fajčenia e-cigariet (vapovania) s hosťkou pneumologičkou MUDr. K. Dostálovou, ktorá podľa 48 sťažovateľov obsahovala klamlivé, nepravdivé, zavádzajúce a zastarané informácie,
  • programu Priznanie dňa 9. 1. 2022 (program. služba Jednotka, vysielateľ RTVS), v ktorom piatim sťažovateľom prekážala scéna, v ktorej sa pobozkajú dve ženy zobrazené v príbehu ako lesbický pár,
  • odvysielanie záberu rozstrieľanej fotografie V. Putina ako terča v programe Televízne noviny v príspevkoch Spoločný postup Západu voči Rusku z 25. 1. 2022 a Nejasný scenár o Ukrajine dňa 26. 1. 2022, ktorý traja sťažovatelia považovali za podnecovanie nenávisti,
  • programu Správy RTVS dňa 26. 1. 2022 (program. služba Jednotka, vysielateľ RTVS), v ktorom podľa sťažovateľa odzneli manipulácie a dezinformácie o počte účastníkov protivládneho protestu v Bratislave,
  • sponzorských odkazov a reklamných šotov propagujúcich e-shop s erotickými pomôckami, prezervatívy a výživové doplnky na podporu erekcie vysielané počas programu Harry Potter a väzeň z Azkabanu dňa 22. 1. 2022, ktoré boli podľa sťažovateľa nevhodne zaradené do vysielania programu sledovaného detskými divákmi (viacerí členovia Rady sa s výhradami stotožňujú, vzhľadom na časové zaradenie komunikátov po 22. hodine však nedošlo k rozporu so zákonnou úpravou, preto sťažnosť musela byť posúdená ako neopodstatnená),
  • programu Bez servítky dňa 26. 1. 2022 (program. služba JOJ, vysielateľ MAC TV, s.r.o.), v ktorom bol podľa sťažnosti zneužitý zdravotný hendikep jedného zo súťažiacich,
  • upútaviek na podcast Kriminálne spisy (program. služba EXPRES, vysielateľ D.EXPRES, k.s.), ktoré sú podľa sťažovateľa vzhľadom na obsah ukážok podcastu nevhodné na vysielanie v čase, keď ich môžu počuť detskí diváci,

 

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 9. 3. 2022 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii „Zasadnutia Rady“ je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

 


ZDV – zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

 


Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286
lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ