Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 23. 9. 2020

Tlačová správa

23. 9. 2020

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • predĺžila platnosť licencie na rozhlasové vysielanie R/117 vysielateľovi CORPORATE LEGAL, s.r.o. (programová služba Rádio Vlna) do 22. 12. 2029;
 • odňala licenciu na rozhlasové vysielanie R/106 vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o., z dôvodu že vysielateľ nevysielal programovú službu Rádio One Rock dlhšie ako 30 dní počas kalendárneho roka;
 • odňala licenciu na rozhlasové vysielanie R/91 vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o., z dôvodu že vysielateľ nevysielal programovú službu Rádio One dlhšie ako 30 dní počas kalendárneho roka;
 • odňala licenciu na rozhlasové vysielanie R/110 vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o., z dôvodu že vysielateľ nevysielal programovú službu Rádio One Retro dlhšie ako 30 dní počas kalendárneho roka;
 • odňala na vlastnú žiadosť frekvencie 102,5 MHz Košice a 102,7 MHz Prešov vysielateľovi POWER DEVELOPMENT s.r.o. (programová služba Rádio Šírava);
 • uložila sankciu – pokutu 497 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Litera) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR,  v súvislosti s tým, dňa 22. 1. 2020 o cca 12:32 hod. odvysielal program Café Hyena, ktorý obsahoval kritérium nevhodnosti a neprístupnosti pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov - vulgárny jazyk, obscénne vyjadrovanie a sexuálne prejavy prezentované a spracované v texte, pričom došlo k nezabezpečeniu časového zaradenia tohto programu v súlade s JSO;
 • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR, z dôvodu, že dňa 1. 2. 2020 o cca 20:36 hod. (JOJ) a dňa 3. 2. 2020 o cca 20:25 hod. (JOJ PLUS) odvysielal program Mike a Dave zháňajú baby, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, pričom program obsahoval vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 18 rokov, čím vysielateľ nesprávne uplatnil JSO;
 • uložila úhrnnú sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR, z dôvodu, že dňa 9. 2. 2020 o cca 16:57 hod. odvysielal program Osudové leto 2, ktorý neoznačil žiadnym piktogramom nevhodnosti, čiže bol klasifikovaný ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, hoci obsahoval zobrazenie prezentujúce ohrozenie rodiny alebo rodičovských vzťahov, ak je vzhľadom na vek maloletých a povahu prezentovaného ohrozenia odôvodnený predpoklad neadekvátnej interpretácie zobrazeného obsahu, zobrazenie násilných aktov, zobrazenie rizikových športových disciplín, expresívne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 12 rokov, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov; za porušenie § 35 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že programy Osudové leto 2 odvysielaný dňa 8. 2. 2020 o cca 13:01:35 hod. v trvaní cca 146 minút a 56 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) a program Osudové leto 2 odvysielaný dňa 9. 2. 2020 o cca 16:57:21 hod. v trvaní cca 147 minút a 12 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy päťkrát; a za porušenie § 36 ods. 2 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 8. 2. 2020 v čase od 13:00:00 hod. do 13:59:59 hod. odvysielal dva reklamné bloky a jeden komunikát, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu v trvaní dokopy 12 minút a 30 sekúnd, v čase od 14:00:00 hod. do 14:59:59 hod. odvysielal dva reklamné bloky a jeden komunikát, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 31 sekúnd, a dňa 9. 2. 2020 v čase od 17:00:00 hod. do 17:59:59 hod. odvysielal dva reklamné bloky a jeden komunikát, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 31 sekúnd a v čase od 18:00:00 hod. do 18:59:59 hod. odvysielal dva reklamné bloky a jeden komunikát, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 30 sekúnd, čím v uvedených prípadoch došlo k prekročeniu 12-minútového časového limitu na vysielanie reklamy a telenákupných šotov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s. r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 2. 7. 2020 o cca 11:09 hod. odvysielal program Aféry – Prst navyše, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV DOMA) vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a) b) a c) ZVR (multimodálny prístup), v súvislosti s vysielaním programu Cennet, dňa 8. 7. 2020;

 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, začatého z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 22. 3. 2020 odvysielal na programovej službe Jednotka program O 5 minút 12, pričom vzniklo podozrenie z nezabezpečenia objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu;
 • uznala za nepreskúmateľnú sťažnosť na vysielanie programu Cennet, zo dňa 6. a 7. 7. 2020 (multimodálny prístup, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV DOMA);

 

uznala za neopodstatnené 6 sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu K veci, zo dňa 20. 8. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, podnecovanie k nenávisti, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie piesne Starship (interpret Nicky Minaj), zo dňa 16. a 20. 7. 2020 (JSO – ochrana maloletých, RADIO, a.s., FUN RADIO);

- vysielanie programu Súdna sieň – Príliš drahý orgazmus (II., E 23) zo dňa 14. 7. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., WAU);

- vysielanie programov Všetko najhoršie, z dňa 2. 8. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Aféry – Školský kabinet, zo dňa 15. a 16. 7. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie komunikátov Clavin Platinum z dní 10. a 11. 7. 2020, produkt Argin Max, zo dňa 11. 7. 2020 a reklamný šot na produkt EMCO, zo dňa 10. 7. 2020.  2020 (ochrana maloletých – JSO, skrytá mediálna komerčná komunikácia, MARKÍZA – SLOVAKIA, MAC TV s.r.o., TV MARKÍZA, JOJ);

Všetky uznesenia prijaté dňa 23. 9. 2020 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

 

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ