Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 24. 2. 2021

Tlačová správa

24. 2. 2021

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO), za porušenie § 16 ods. 3 písm. n) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 8. 6. 2020 odvysielal program Dva a pol chlapa, pričom integrovaná hlasitosť tohto programu bola -22,4 LU, čiže o 0,1 LU vyššia, ako je cieľová úroveň stanovená v § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky MK SR č. 468/2013 Z. z. o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby, čím nezabezpečil, aby zvuková zložka programovej služby bola v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými uvedenou vyhláškou;
 • uložila sankciu – pokutu 199 eur vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (programová služba Rádio  WOW), za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR v súvislosti s tým, že na frekvenciách 93,6 MHz Nitra a 106,7 MHz Trenčín v dňoch 25., 26., 27. a 28. 6. 2020 nevysielal programovú službu v súlade s udelenou licenciou;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 26. 12. 2020 odvysielal program Niečo na tej Mary je, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s vysielaním programu Televízne noviny (príspevok Násilnosti v Kapitole majú päť obeti), zo dňa 8. 1. 2021;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi KISS rádio, s.r.o. (programová služba Rádio KISS), vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 104,1 MHz Prešov na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • zmenila licenciu R/138 na vysielanie rozhlasovej programovej služby vysielateľovi MIRJAM s.r.o. v časti podiely programových typov, podiel vysielacieho času a údaje o častiach programovej služby preberané od iných vysielateľov;
 • zmenila registrácie retransmisie subjektom: I.HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o., MLOK - Levice, s.r.o., TS, s.r.o., Správcovské bytové družstvo IV Košice, SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o., Stavebné bytové družstvo Fiľakovo, Bytový podnik Trebišov, s.r.o., DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Miklovky TV s.r.o.;
 • zrušila registráciu retransmisie TKR/365 spoločnosti FILLECK, s.r.o. na základe vlastnej žiadosti a zároveň zastavila správne konanie vedené voči tomuto subjektu vo veci zmeny registrácie retransmisie;
 • vzala na vedomie oznámenie spoločnosti Startitup s.r.o., o prevádzkovaní služby STARTITUP / Videá, poskytovanej na internetovej stránke https://www.startitup.sk/videa/ a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a spadá tak pod pôsobnosť ZVR;
 • vzala na vedomie doručené štatistiky o odvysielaných programoch televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2020;
 • vzala na vedomie doručené štatistiky o odvysielaných programoch rozhlasových  programových služieb za 4. štvrťrok 2020;
 • vzala na vedomie skutočnosť o zániku licencie TD/223 spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o. ku dňu 18. 9. 2020 z dôvodu, že vysielateľ nepodal návrh na zápis činnosti do OR SR do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie a zastavila správne konanie vedené voči SPRAVCA SK, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. h) ZVR, v súvislosti s možným nepodaním návrhu na zápis poskytovania digitálneho vysielania ako predmetu činnosti do ORSR. Rada tiež zastavila správne konanie vedené voči SPRAVCA SK, s.r.o., týkajúce sa zmeny právnych skutočností vysielateľa;
 • uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok o prijímaní tzv. prílepkoch k zákonom a zákonov v skrátenom legislatívnom konaní), zo dňa 2. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programov Správy RTVS, KRIMI a Noviny a Televízne noviny, zo dňa 28. 11. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS – Jednotka, MAC TV s.r.o. - JOJ, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. - TV MARKÍZA);

- vysielanie sponzorského odkazu Niké, zo dňa 20. 12. 2020 (mediálna komerčná komunikácia, sponzorovanie programu, RTVS, Dvojka);

- vysielanie programu Televízne noviny (príspevok Dráma v Kapitole) zo dňa 7. 1. 2021 (ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie upútavky na program a vysielanie programu Posadnutý pomstou z dní 12. a 13. 12. 2020 (scény násilia v upútavkách, ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie reklamného šotu Telekom, zo dňa 20. 12. 2020 (hanobenie na základe náboženstva, mediálna komerčná komunikácia, čestnosť a slušnosť reklamy, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);

- vysielanie upútavky na program Krimi, v programe Kuzelná opatrovateľka, zo dňa 25. 12. 2020 (scény násilia v upútavke, ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu V politike, zo dňa 15. 11. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3);

- vysielanie programu V politike, zo dňa 20. 12. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3);

- vysielanie programu Zarábaj ušami, zo dňa 18. a 28. 12. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, skrytá mediálna komerčná komunikácia, čestnosť a slušnosť reklamy, zaraďovanie reklamy a telenákupu do vysielania, RADIO, a.s., FUN RADIO);

Všetky uznesenia prijaté dňa 24. 2. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ