Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 24. 3. 2021

Tlačová správa

24. 3. 2021

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 5. 8. 2020 odvysielal upútavku na program Tri billboardy kúsok za Ebbingom, ktorá naplnila definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 ZVR a zároveň reklamy podľa § 32 ods. 1 ZVR, pri ktorej vysielateľ nezabezpečil, aby bola vysielaná reklama slušná;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie OBEC SAT s.r.o., za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, z dôvodu, že dňa 9. 9. 2020 poskytoval retransmisiu troch programových služieb bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;
 • rozhodla o porušení povinností ustanovených v § 43 ZVR a 51 ods. 1 zákona o digitálnom vysielaní vysielateľom L-MEDIA s.r.o. v dôsledku personálneho prepojenia s vysielateľom televíznej programovej služby Televízia Liptov, a.s. prostredníctvom blízkej osoby a určila mu termín na nápravu;
 • rozhodla o porušení povinností ustanovených v § 43 ZVR a 51 ods. 1 zákona o digitálnom vysielaní vysielateľom Televízia Liptov, a.s. v dôsledku personálneho prepojenia s vysielateľom rozhlasovej programovej služby L-MEDIA s.r.o. prostredníctvom blízkej osoby a určila mu termín na nápravu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 12. 3. 2021 odvysielal program Správy RTVS (príspevok Smrť po očkovaní AtraZenecou), v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 2. 1. 2021 o cca 00:36 hod. odvysielal program Komorník, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rádio LUMEN, spol. s r.o., začatého z podozrenia na porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, z dôvodu vzniku podozrenia z nevyužívania frekvencie 95,2 MHz Staré Hory na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • zmenila licenciu TD/177 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV Raj vysielateľovi Raj Production, s.r.o. v časti právne skutočnosti;
 • zmenila registráciu retransmisie TKR/348 spoločnosti Slovanet, a.s.;
 • uznala za nepreskúmateľnú z objektívnych príčin (uplynutie objektívnej lehoty, premlčanie) sťažnosti na vysielanie programu Krimi noviny (Kto je zodpovedný za smrť?), zo dňa 18. 11. 2019 (MAC TV, s.r.o., JOJ);
 • uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažností, respektíve ich častí, a to na:

 

- vysielanie programu Neskoro večer – Talkshow Petra Marcina, zo dňa 23. 1. 2021 (skrytá mediálna komerčná komunikácia, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Pumpa, zo dňa 16. 1. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, ochrana ľudskej dôstojnosti, vysielanie politickej reklamy, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Cesta do Ameriky, zo dňa 2. 1. 2021 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

 

Všetky uznesenia prijaté dňa 24. 3. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ