Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 25. 5. 2022

Tlačová správa

25. 5. 2022

Na zasadnutí dňa 23. 2. 2022 Rada rozhodla, že s účinnosťou od 1. 4. 2022 upúšťa od opatrení, ktoré zaviedla Vyhlásením zo dňa 25. 3. 2021, na základe ktorého ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni.

Na dnešnom zasadnutí Rada udelila jednu licenciu, uložila dve sankcie, začala jedno správne konanie, žiadne konanie nezastavila, jedenásť sťažností uzavrela ako neopodstatnené alebo sčasti neopodstatnené, zvyšok programu tvorila licenčná agenda a vyhodnocovanie štatistík o odvysielanom programe. Rada

 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Trojka vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za to, že dňa 3. 11. 2021 odvysielal v príspevku Rebelujúce prevádzky v programe Správy RTVS nepresné obrazové informácie, ktoré nesprávne identifikovali prevádzku v Spišskej Novej Vsi protestujúcu voči protipandemickým opatreniam, keďže neboli označené ako ilustračné zábery, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR);
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti M Software, s.r.o. za to, že na internetovej stránke www.tv-archiv.sk poskytovala audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie bez oznámenia o jej poskytovaní Rade (§ 63a ods. 1 ZVR);
 • začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie NITRANET s.r.o. v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programovej služby bez multimodálneho prístupu - hlasového komentára k nej (§ 17 ods. 1 písm. i) ZVR);
 • uznala za neopodstatnené sťažnosti na vysielanie
  • programov Bez servítky (MAC TV, s.r.o., JOJ) v dňoch 1. až 4. 3. 2022, ktoré boli podľa sťažovateľa kvôli účinkovaniu influencera s pseudonymom Slaytííína nesprávne klasifikované ako nevhodné pre maloletých do 12 rokov a mali byť vysielané po 22. hodine,
  • programov Bez servítky (MAC TV, s.r.o., JOJ) v dňoch 11. a 15. 3. 2022, ktoré podľa sťažovateľa mravne ohrozovali mládež, pretože obsahovali vulgarizmy a rozhovory so sexuálnym obsahom a narážkami,
  • upútavky na program Krimi (MAC TV, s.r.o., JOJ) počas programu Bez servítky dňa 16. 3. 2022, v ktorej sťažovateľovi prekážalo použitie slova „masturbovať“, pretože je podľa neho nevhodné pre detských divákov, ktorí mohli upútavku sledovať, a údajne nedokonalé zvukové prekrytie vulgarizmu v úvode pokračovania programu;
  • programu Na hrane (MAC TV, s.r.o., JOJ) dňa 10. 3. 2022, v ktorom sťažovateľovi prekážalo údajne neprofesionálne správanie moderátorky a nevhodné vedenie relácie,
  • programu O 5 minút 12 (RTVS, Jednotka) dňa 10. 4. 2022, v ktorom podľa sťažovateľa v diskusii chýbala názorová oponentúra a moderátor ju viedol neprofesionálne.

 

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 25. 5. 2022 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii „Zasadnutia Rady“ je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

 


ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

ZDV – zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

 


Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286

lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ