Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 26. 8. 2020

Tlačová správa

26. 8. 2020

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.


Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.


Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);


Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

 

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 

 • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka), za porušenie § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 7. 1. 2020 dokopy 4-krát odvysielal upútavky na program Kolonáda, ktoré neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program vysielaný o cca 20:33 hod. po celý čas vysielania predmetných upútaviek, čím nesprávne uplatnil JSO;
 • uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka), za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 1. 1. 2020 v čase od 11:00 hod. do 14:00 hod.;
 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO), za porušenie § 19 ods. 2 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 28. 12. 2019 odvysielal upútavky na programy Tokarev a Nezničiteľní 3, ktoré obsahovali výňatky z programov, na ktoré upútavajú, znázorňujúce scény násilia;
 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), za porušenie § 19 ods. 2 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 13. 1. 2020 odvysielal upútavku na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ, ktorá obsahovala výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia;
 • uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Matky Rebelky: Šťastné a veselé odvysielaného dňa 20. 12. 2019;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV LUX s.r.o. (programová služba TV LUX), v súvislosti s tým, že dňa 16. 11. 2019 odvysielal program Trnavská novéna, vo vzťahu k obsahu ktorého vysielateľ nezabezpečil informačnú všestrannosť a názorovú pluralitu v  primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti, čím došlo k porušeniu § 16 ods. 3 písm. a) ZVR;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV MISTRAL, s.r.o. (programová služba TV Mistral) za porušenie § 32 ods. 9 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 2. 1. 2020 dokopy 11-krát odvysielal program Novoročný príhovor primátora, ktorý podporoval Viliama Záhorčáka, kandidáta na post poslanca vo voľbách do NR SR, ktorý naplnil definíciu politickej reklamy, čím došlo k porušeniu zákazu vysielania politickej reklamy;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka), vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním programu Správy RTVS (príspevok s názvom Koronavírus: Nové prípady u navrátilcov z Anglicka) zo dňa 17. 6. 2020;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a) b) a c) (multimodálny prístup) ZVR v súvislosti s odvysielaním programu Inkognito dňa 11. 6. 2020;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (JSO – ochrana maloletých) v súvislosti s vysielaním programu Extrémne prípady, dňa 13. 5. 2020 (14:28 hod.) a dňa 14. 5. 2020 (4:52 hod.) ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 28. 6. 2020 odvysielal upútavku na program Ochranca zabijak, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 20., 21. a 22.  5. 2020 odvysielal upútavky na program Jack Reacher 2: Nevracaj sa, ktoré mohli obsahovať výňatky z programu, na ktoré upútavajú, znázorňujúce scény násilia;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., (programová služba DAJTO), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) ZVR (hlasitosť programu), v súvislosti s vysielaním programu Dva a pol chlapa, dňa 8. 6. 2020;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi OTS, s.r.o. (programová služba Kysucké televízne vysielanie), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu), v súvislosti s vysielaním programu Spravodajstvo (reportáž zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Čadca) zo dňa 10. 6. 2020 a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním záznamu vysielania zo dňa 8. 6. 2020 na vyžiadanie Rady;
 • začala správne konanie voči subjektu KREATIV GA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 ZVR, v súvislosti s možným poskytovaním AVMS na internetovej stránke https://www.rtvkrea.sk, bez oznámenia údajov Rade;
 • začala správne konanie voči subjektu DIGITEL, s.r.o. vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 ZVR, v súvislosti s možným poskytovaním AVMS na internetovej stránke http://www.zastupitelstvo.sk, bez oznámenia údajov Rade;
 • zmenila licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby Radio THE END vysielateľovi Radio ON s.r.o., v časti podiely programových typov a v časti vysielania programov vo verejnom záujme;
 • zmenila licencie na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio 7 vysielateľovi T.W.Rádio s.r.o., v častiach právne skutočnosti;
 • zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., v časti podiely programových typov;
 • zmenila licencie na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi DIGI SLOVAKIA, s.r.o., údaje o štatutárnych orgánoch a v podiel na hlasovacích právach;
 • zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi PHONOTEX s r. o., v časti podiely programových typov;
 • zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o., v časti podiely programových typov, podiel vysielania vo verejnom záujme a spôsob šírenia;
 • zmenila licencie na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi MEGA MAX MEDIA, s.r.o., v časti právne skutočnosti;
 • zmenila registráciu retransmisie spoločnosti FILLECK, s.r.o. v časti počet prípojok;
 • zrušila registráciu retransmisie spoločnosti MIPAS s.r.o., na základe vlastnej žiadosti;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) začatého z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 30. 12. 2020 odvysielal program Loli parádička, v ktorom došlo k podozreniu z nesprávneho uplatnenia JSO;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) v časti možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 7. 1. 2020 odvysielal program Kolonáda, v ktorom došlo k podozreniu z nesprávneho uplatnenia JSO;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., začatého z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 28. 12. 2019 odvysielal na programovej službe DAJTO komunikát obsahujúci zostrih športových výkonov, v rámci ktorého boli odvysielané aj zábery s komentárom v anglickom jazyku, čím došlo k podozreniu z porušenia povinnosti vysielať programy v štátnom jazyku;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 23. 3. 2017 odvysielal program Inkognito, pričom vzniklo podozrenie, že spôsobom spracovania mohol vysielateľ zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti fyzicky hendikepovaných osôb (vec vrátená z NS SR);
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS, JOJ), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 2. a 5. 1. 2020 odvysielal program Dámska jazda, v ktorom došlo k podozreniu z nesprávneho uplatnenia JSO;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU), vo veci možného porušenia možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 11. 1. 2020 odvysielal program Taken – Posadnutý pomstou II (E 3 S 2), v ktorom došlo k podozreniu z nesprávneho uplatnenia JSO;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi TV LUX s.r.o. v časti možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) (podnecovanie k nenávisti) v súvislosti s vysielaním programu Trnavská novéna, dňa 16. 11. 2019;
 • uznala za nepreskúmateľnú sťažnosť na vysielanie programu Inkognito z dní 9. a 17.6. 2020 (MAC TV s.r.o., JOJ);
 • uznala za nepreskúmateľnú sťažnosť na vysielanie reportáže zo zasadnutia MsZ v Čadci zo dňa 8. 6. 2020 (Kysucké televízne vysielanie, OTS., s.r.o.);
 • uznala za nepreskúmateľnú sťažnosť na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 21., 22. a 23. 4. 2020 (RTVS, Jednotka);

 

uznala za neopodstatnené 17 sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu Domáca škola, zo dňa 29. 5. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, propagácia násilia, ochrana maloletých, RTVS, Dvojka);

- vysielanie programu Do kríža, zo dňa 20. 5. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, podnecovanie k nenávisti, RTVS, Dvojka);

- vysielanie programu Sme doma, zo dňa 17. 6. 2020 (všestrannosť informácií, propagácia násilia, propagácia vojnového stavu, RTVS, Dvojka);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok s názvom Koronavírus: Nové prípady u navrátilcov z Anglicka) zo dňa 17. 6. 2020 (znevažovanie na základe rasy, hanobenie národa, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Kolonáda, zo dňa 30. 6. 2020 (ochrana maloletých - JSO, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS, zo dňa 6. 6. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Občan za dverami, zo dňa 10. 5. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programov Taken – Posadnutý pomstou (S I. E 9 a 10) zo dňa 3. 5. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., WAU);

- vysielanie programu Skryté čísla, z dňa 17. 5. 2020 (propagácia násilia, podnecovanie k nenávisti, hanobenie národa, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Súdna sieň – zaslepený blázon, z dňa 20. 5. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Noviny TV JOJ, z dňa 16. 5. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Krimi (Prípad nie je vyriešený) a Krimi (Kam „odplávali“ peniaze rybárov?), z dňa 9. a 30. 5. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programov Kopačky, zo dňa 14. 6. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS);

- vysielanie programu Dva a pol chlapa, zo dňa 8. 6. 2020 (hlasitosť, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);

- vysielanie upútaviek na program 96 hodín: Zúčtovanie, zo dňa 29. 5. 2020 (ochrana maloletých - JSO, ochrana ľudskej dôstojnosti, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Spravodajstvo – reportáž zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Čadca, zo dňa 8. 6. 2020 (objektívnosť a nestrannosť vo vysielaní, Kysucké televízne vysielanie, OTS., s.r.o.)

- poskytovanie programu Správy, AVMS na stránke https://www.rtvkrea.sk zo dňa 1. 6. 2020 (mediálna komerčná komunikácia, KREATIV GA spol. s r. o.);

Všetky uznesenia prijaté dňa 26. 8. 2020 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 


 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ