Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 27. 1. 2021

Tlačová správa

27. 1. 2021

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV M1 (TV MEDIA1) spoločnosti IFC MEDIA, s. r. o.;
 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV M2 (TV MEDIA2) spoločnosti IFC MEDIA, s. r. o.;
 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), za porušenie § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 26. 6. 2020 odvysielal upútavku na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ, ktorá obsahovala výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia;
 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), za porušenie § 18aa ods. 1 písm. b) a c) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 11. 6. 2020 odvysielal program Inkognito, v ktorom titulky pre osoby so sluchovým postihnutím nezachytávali hovorený prejav spôsobom, ktorý by osobám so sluchovým postihnutím umožnil porozumieť jeho obsahu a ktorých čas zobrazenia nebol dostatočný na zabezpečenie ich čitateľnosti; a zastavila správne konanie v časti možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a) ZVR (synchronizácia titulkov so zvukovou stopou programu);
 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 20., 21. a 22.  5. 2020 odvysielal upútavky na program Jack Reacher 2: Nevracaj sa, ktoré obsahovali výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia;
 • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), za porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 13. 5. 2020  v čase o cca 14:28 hod. a dňa 14. 5. 2020 v čase o cca 4:52 hod. odvysielal program Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval expresívne vyjadrovanie, vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, pre ktoré mal byt klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 21.  6. 2020 o cca 20:33 hod. odvysielal program Wanted, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi OTS, s.r.o. (programová služba KTV), za porušenie, § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 8. 6. 2020 a sankciu upozornenie na porušenie zákona, za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 10. 6. 2020 celkovo 12-krát odvysielal program Spravodajstvo, a v ňom príspevok zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Čadca, v rámci ktorého odzneli kritické vyjadrenia na adresu poslancov MsZ hlasujúcich proti protestu prokurátora o nezákonnom zvyšovaní daní v meste Čadca a poslancov MsZ v Čadci hlasujúcich za odpredaj pozemkov a bytov na Moyzesovej ulici v Čadci, pričom tieto neboli priamo ani sprostredkovane vyvážené reakciou dotknutej strany, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s odvysielaním programu Súdna sieň – Znásilnená panna, dňa 17. 11. 2020 o cca 05:09 hod.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu V politike, zo dňa 8. 11. 2020;
 • zastavila správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka), začatého z  dôvodu odvysielania programu Správy RTVS (príspevok Koronavírus: Nové prípady u navrátilcov z Anglicka), zo dňa 17. 6. 2020, v ktorom vzniklo podozrenie z porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (zásah do ľudskej dôstojnosti);
 • udelila registráciu retransmisie spoločnosti OSTV s.r.o.;
 • vzala na vedomie oznámenie prevádzkovateľa REFRESHER Media, s.r.o. o prevádzkovaní služby Refresher prevádzkovanej na internetových stránkach www.refresher.skneprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, z dôvodu, že predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, nie je AVMS podľa ZVR a nespadá tak pod pôsobnosť ZVR;
 • uznala za nepreskúmateľnú z objektívnych príčin sťažnosť smerujúcu voči prevádzkovateľovi retransmisie Towercom, a.s., týkajúcu sa retransmisie programových služieb bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;
 • uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu Rádiožurnál, zo dňa 25. 11. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programov Rádiožurnál, Bleskové správy, Krátke správy, Spravodajský vstup, Z prvej ruky, (príspevky o protestoch), zo dňa 18. 11. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Rádiožurnál Z prvej ruky, zo dňa 9. 11. 2020, Správy a komentáreSprávy RTVS, zo dňa 5. a 8. 11. 2020 a Správy z regiónov, zo dňa 6. 11. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko, Jednotka, Dvojka);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok o odvolávaní rektora STU), zo dňa 9. 11. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu O 5 minút 12, zo dňa 22. 11. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, vysielanie politickej reklamy, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu O 5 minút 12, zo dňa 8. 11. 2020 (vysielanie politickej reklamy, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok Študenti môžu začať testovať), zo dňa 12. 11. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, vysielanie politickej reklamy, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Neskoro večer – Talkshow Petra Marcina, zo dňa 21. 11. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Do kríža, zo dňa 11. 11. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, ochrana ľudskej dôstojnosti, RTVS, Dvojka);

- vysielanie programu Televízne noviny (príspevky R. Sulík dokončil pandemický plán a Obedy zadarmo chcú zrušiť), zo dňa 22. 11. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, vysielanie politickej reklamy, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Na telo, zo dňa 22. 11. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, vysielanie politickej reklamy,, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Yes Man, zo dňa 14. 11. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Reflex, zo dňa 12. 11. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Farma, z dní 16., 17. a 18. 11. 2020 (ochrana maloletých - JSO, ochrana ľudskej dôstojnosti, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Shrek zo dňa 17. 11. 2020 (vysielanie v slovenskom jazyku, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu V politike, zo dňa 8. 11. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3);

- vysielanie programu Posvätný ruženec, zo dňa 12. 11. 2020 (skrytá mediálna komerčná komunikácia a jej vplyv na maloletých, Rádio Mária Slovensko s.r.o., Rádio Mária);

- príspevky publikované na internetovej stránke https://www.interez.sk/, z dôvodu, že nespadajú do kompetencií Rady;

Všetky uznesenia prijaté dňa 27. 1. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

Kontakt pre médiá

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ