Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 4. 11. 2020

Tlačová správa

4. 11. 2020

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby SKVELÉ TV spoločnosti MP Media Production, s.r.o.;
 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby ŠLÁGER MUZIKA spoločnosti ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o.;
 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3), za porušenie § 34 ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 27. 3. 2020 dokopy 5-krát a dňa 1. 4. 2020 dokopy 3-krát odvysielal v rámci textu, ktorý obsahuje krátke informácie spravodajského charakteru, vysielaného v spodnej časti obrazovky v rolujúcej lište (ticker) informácie propagujúce portál www.andreashop.sk, ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 ZVR, bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby a sankciu upozornenie na porušenie zákona za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že pri vysielaní vyššie uvedených informácií propagujúcich portál www.andreashop.sk nedošlo k zabezpečeniu povinnosti, aby bola reklama čestná a za porušenie § 32 ods. 4 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, pri vysielaní vyššie uvedených informácií propagujúcich portál www.andreashop.sk nedošlo k zabezpečeniu povinnosti, aby reklama nepoškodzovala záujmy spotrebiteľov a nezneužívala dôveru spotrebiteľov;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rádio Prešov, s.r.o. (programová služba SKY RÁDIO) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, v súvislosti s nevyužívaním frekvencie 97,4 MHz Stará Ľubovňa v dňoch 24. 8. a 24. 9. 2020 na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 6. 7. 2020 odvysielal v programe Televízne Noviny, príspevok s názvom Kollárov biznis so schránkou, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do základných práv a slobôd v ňom prezentovaného prevodcu obchodného podielu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 ZVR, v súvislosti s vysielaním reklamného šotu propagujúceho Swiss Life Select, dňa 28. 9. 2020, v ktorom mohol účinkovať redaktor spravodajských programov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio LUMEN, spol. s r.o. (programová služba Rádio Lumen), vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, v súvislosti s možným nevyužívaním frekvencie 95,2 MHz Staré Hory na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči spoločnosti Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné, vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa;
 • zmenila registráciu retransmisie poskytovateľovi retransmisie spoločnosti Towercom, a.s. v časti špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rádio Prešov, s.r.o. začatého z dôvodu podozrenia z možného nevyužívania frekvencie 106,6 MHz Poprad;
 • vzala na vedomie doručenú štatistiku o odvysielanom programe televíznych a rozhlasových programových služieb;
 • vzala na vedomie oznámenie spoločnosti Engo, s.r.o. o prevádzkovaní služby www.zvukduse.eu, prevádzkovanej na internetovej stránke https://www.zvukduse.eu a prijala ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, keďže predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie;
 • vzala na vedomie oznámenie spoločnosti ASTOR Slovakia s.r.o., o prevádzkovaní služby  lexikon.sk prevádzkovanej na https://www.lexikon.sk/ a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, keďže predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, nespĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie;
 • uznala za nepreskúmateľnú z objektívnych príčin sťažnosť na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 3. 7. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu, RTVS, Rádio Slovensko);
 • uznala za nepreskúmateľnú z objektívnych príčin sťažnosť smerujúcu voči videozáznamu umiestnenému na internetovej stránke www.videoarchiv.markiza.sk a na internetovej stránke www.voyo.markiza.sk;
 • uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažnosti, respektíve ich časti, a to na:

- vysielanie programu Rádiožurnál z dní 15. 7., 21. 8., 27. 8., 22. 9. a 5. 10. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu O 5 minút 12, zo dňa 27. 9. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, skrytá mediálna komerčná komunikácia, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Súdna sieň, zo dňa 17. 8. 2020 (JSO – ochrana maloletých, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie zo dňa 9. 9. 2020 (hlasitosť vysielania, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Televízne Noviny, príspevok s názvom Kollárov biznis so schránkou zo dňa 6. 7. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Pozrime sa na to, zo dňa 26. 9. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, TA3. C.E.N. s.r.o.);

- vysielanie programu Tak takto?!, zo dňa 16. 9. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, TA3. C.E.N. s.r.o.);

 

Všetky uznesenia prijaté dňa 4. 11. 2020 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ