Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 6. 4. 2022

Tlačová správa

6. 4. 2022

Na zasadnutí dňa 23. 2. 2022 Rada rozhodla, že s účinnosťou od 1. 4. 2022 upúšťa od opatrení, ktoré zaviedla Vyhlásením zo dňa 25. 3. 2021, na základe ktorého ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni.

Na dnešnom zasadnutí Rada neuložila žiadnu sankciu, začala tri správne konania, päť konaní zastavila, trinásť sťažností uzavrela ako neopodstatnené alebo sčasti neopodstatnené, zvyšok programu tvorila licenčná agenda. Rada

 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (program. služba Rádio WOW) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 88,3 MHz Púchov, 104,4 MHz Považská Bystrica, 101,7 MHz Dubnica nad Váhom a 106,8 MHz Nové Mesto nad Váhom na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (program. služba Rádio Frontinus) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti vysielaním programov Global Rádia Frontinus v dňoch 7. 2. 2022 (o 9.00 a 13.00 hod.) a 9. 2. 2022 (9.00, 13.00 a 16.00 hod.) a programu Na pravé poludnie dňa 9. 2. 2022, v ktorých mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu a oddelenie názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru a vo veci možného porušeniu § 16 ods. 3 písm. d) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 3. 2. 2022 mohol vysielať v rozpore s udelenou licenciou;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (program. služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – časové zaradenie), ku ktorému došlo tým, že dňa 5. 2. 2022 o cca 20:20 a 20:33 hod. odvysielal komunikáty označujúce sponzora programu Športové noviny odkazom na jeho výrobok Clavin Platinum, čím mohlo dôjsť k ich nesprávnemu časovému zaradeniu;
 • zastavila správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (program. služba TV MARKÍZA) vedené vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním programu Nezastaviteľný dňa 8. 8. 2021 o cca 20:38 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • zastavila správne konanie voči vysielateľovi RTVS (program. služba Jednotka) vedené vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s vysielaním príspevku Očkovanie proti covidu prešetrí súd v Haagu dňa 1. 9. 2021 v programe Správy RTVS, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu;
 • zastavila správne konanie voči vysielateľovi RTVS (program. služba Jednotka) vedené vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 20. 10. 2017 odvysielal v programe Správy RTVS príspevok informujúci o A. Babišovi v kontexte možného vplyvu na ním vlastnené média v Českej republike, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu (vec vrátená NS SR);
 • uznala za neopodstatnené sťažnosti na vysielanie
  • programu V politike (C.E.N. s.r.o., TA3) dňa 23. 1. 2022, v ktorom sťažovateľovi prekážalo, že hostka V. Remišová hovorila o R. Ficovi, ktorý nebol prítomný,
  • programu O 5 minút 12 (RTVS, Jednotka) dňa 13. 2. 2022 s hosťami J. Krúpom, M. Klusom, M. Kérym, P. Kmecom a témou eskalácie napätia na ukrajinsko-ruskej hranici, v súvislosti s ktorým 13 sťažovatelia namietali napr. že moderátor nedodržiaval zásady objektívnosti a nestrannosti, považovali ho za tendenčného a nedostatočne profesionálneho, keďže podľa nich nezvládol usmerniť dynamickú a emotívnu diskusiu, ktorá vyústila do hádky a osočovania s expresívnymi výrazmi,
  • programu O 5 minút 12 (RTVS, Jednotka) dňa 27. 2. 2022 s hosťami M. Šipošom a J. Blanárom a témami týkajúcimi sa vojny na Ukrajine, v ktorom podľa sťažovateľa moderátor porušil zásady objektívnosti, kládol sugestívne otázky a podsúval odpovede,
  • programu Správy RTVS dňa 7. 3. 2022, v ktorom podľa sťažovateľa dostali neprimeraný priestor stanoviská A. Putina,
  • programu Noviny (MAC TV s.r.o., JOJ) dňa 9. 3. 2022, v ktorom podľa sťažovateľa došlo k prekrúcaniu ukrajinskej histórie vyjadreniami M. Kollera,
  • programu Nemocnica (MAC TV s.r.o., JOJ) dňa 3. 2. 2022, v ktorom podľa sťažovateľa odzneli urážlivé vyjadrenia zamerané proti rase/náboženstvu,
  • programu Bez servítky (MAC TV s.r.o., JOJ) dňa 15. 2. 2022, v ktorom sťažovateľovi prekážali detailné zábery na zadok a prsia účinkujúcej a odvysielanie vulgarizmu,
  • a sťažnosť na vysielateľa Rádio Rebeca, s.r.o., ktorý údajne nevyužíva frekvenciu 99,8 MHz Liptovský Mikuláš na účely vysielania rozhlasovej programovej služby Rádio Rebeca, čo sa nepotvrdilo.

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 6. 4. 2022 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii „Zasadnutia Rady“ je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

 


ZDV – zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

ZVR – zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

 


Kontakt pre médiá:

Mgr. Lucia Michelčíková, PhD.

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

+421 918 696 286
lucia.michelcikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ