Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 7. 10. 2020

Tlačová správa

7. 10. 2020

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV región spoločnosti MV Média, s.r.o.;
 • uložila sankciu – pokutu 663 eur - vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), z dôvodu odvysielania programu Babská jazda, dňa 16. 2. 2020 o cca 20:33 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, pričom program naplnil kritériá neprístupnosti do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 10. 8. 2020 odvysielal upútavku na program Parker, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia;
 • začala správne konanie voči spoločnosti Televízia Liptov, a.s.  vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 ZVR, v súvislosti s možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke http://www.tvliptov.sk, bez oznámenia údajov Rade;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (programová služba Rádio WOW) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 25. – 28. 6. 2020 mohol vysielať v rozpore s udelenou licenciou;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) začatého z dôvodu odvysielania programu Správy RTVS ( príspevok Vzniká titulná skladba k filmu Správa), dňa 1. 2. 2020, v ktorom vzniklo podozrenie z odvysielania skrytej mediálnej komerčnej komunikácii;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), začatého z dôvodu odvysielania programu Rýchlo a zbesilo 2, dňa 1. 2. 2020,  v ktorom vzniklo podozrenie z nesprávneho uplatnenia JSO;
 • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3), začatého z dôvodu odvysielania programu Štúdio TA3, dňa 4. 2. 2020, v ktorom vzniklo podozrenie z nezabezpečenia objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu a z porušenia povinnosti zákazu vysielania politickej reklamy;
 • zmenila licenciu vysielateľovi IFC MEDIA, s.r.o. v časti sídlo vysielateľa, názov programovej služby (z TV MEDIA na TV RiK) a podiely programových typov;
 • zmenila licenciu vysielateľovi ANTIK Telecom s.r.o. v časti Druh licencie (z lokálnej na celoplošnú), názov programovej služby (z TV Poprad na HaHa TV), jazyk vysielania, podiely programových typov, podiel programov vo verejnom záujme a druh technického nosiča na ktorom Rade poskytne záznam;
 • zmenila licenciu vysielateľovi TV LUX s.r.o. v časti podiely programových typov;
 • uznala za nepreskúmateľnú z objektívnych príčin sťažnosť na možné poskytovanie programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa v čase od 1. 1. 2020 do 7. 1. 2020 (Televízne káblové rozvody, s.r.o.);
 • uznala za nepreskúmateľnú z objektívnych príčin sťažnosť na vysielanie z dní 16. 5. 2020 a 14. 11. 2019 (TV Liptov, Televízia Liptov, a.s.);

 

 • uznala za neopodstatnené 10 sťažností, respektíve ich častí, a to na:

 

- vysielanie programu Inkvizícia zo dňa 22. a 23. 7. 2020 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, hanobenie na základe viery a náboženstva, propagácia, schvaľovanie a ospravedlňovanie vojny a násilia, RTVS, Dvojka);

- vysielanie programu Čo ja viem zo dňa 17. 7. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 13. a 14. 8. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programovej služby Trnavské rádio v lokalite Piešťany (vysielanie v súlade s udelenou licenciou, Trnavská produkčná s.r.o.);

- poskytovanie retransmisie programových služieb AMC, Minimax, Spektrum, Sport 1, Sport 2, TV Paprika bez súhlasu pôvodného vysielateľa (Televízne káblové rozvody);

- vysielanie programu Hemendex zo dňa 5. 8. 2020 (ochrana maloletých - JSO, D.EXPRES, k.s., EXPRES);

- vysielanie programu 9-1-1 zo dňa 21. a 27. 7. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- poskytovanie videozáznamov Zaostrené na – mestské nájomné byty a Zaostrené na – skládka komunálneho odpadu vo Veternej Porube, zverejnených na http://www.tvliptov.sk/clanok/1708-zaostrene-na-mestske-najomne-byty a http://www.tvliptov.sk/clanok/1669-zaostrene-na-skladka-komunalneho-odpadu-vo-veternej-porube (všestrannosť informácií a názorová pluralita, objektívnosť a nestrannosť, Televízia Liptov, a.s.);

- vysielanie programu Deuce Bigalow: Európsky gigolo zo dňa 17. 8. 2020, (ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie reklamy sexshop RužovýSlon.sk, zo dňa 26. 7. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);

 

Všetky uznesenia prijaté dňa 7. 10. 2020 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

 

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ