Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 7. 4. 2021

Tlačová správa

7. 4. 2021

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

  • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o., za porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 30. 7. 2020 v čase o cca 22:32 hod. odvysielal na programovej službe JOJ program Kuriér,  ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval zobrazenie erotických pomôcok, scény spojené so sexuálnymi deviáciami a detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov, pre ktoré mal byť označený ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO a v súvislosti s tým, že dňa 4. 10. 2020 v čase o cca 20:25 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ PLUS program Kuriér, pričom nezabezpečil označenie programu grafickým symbolom vekovej vhodnosti po celý čas jeho trvania, čím nesprávne uplatnil JSO;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že 1. 2. 2021 v čase o cca 20:36 hod. (TV MARKÍZA) a dňa 3. 2. 2021 v čase o cca 20:15 hod. (DAJTO) odvysielal program Vo štvorici po opici, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. Rada sa už zaoberala predmetným programom, pričom dňa 10. 2. 2021 bola tomuto vysielateľovi uložená sankcia – pokuta vo výške 663 eur za porušenie povinnosti ustanovenej § 20 ods. 3 ZVR, z dôvodu odvysielania programu dňa 2. 6. 2020 ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA), vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 22. 1. 2021 odvysielal program Televízne noviny (príspevok Obavy o účinnosti vakcíny), v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi DIGI SLOVAKIA, s.r.o. (programová služba PREMIER SPORT), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 20. 1. 2021 o cca 20:00 hod. odvysielal program obsahujúci zápasy UFC, ktorý neoznačil žiadnym piktogramom nevhodnosti, čiže ho klasifikoval ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
  • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, začatého vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) ZVR, z dôvodu odvysielania programu OTO 20. ročník, na programovej službe Jednotka, v ktorom vzniklo podozrenie z porušenia zákazu otvorenou alebo skrytou formou znevažovať alebo hanobiť na základe viery a náboženstva;
  • zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., začatého vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR, z dôvodu odvysielania programu Televízne noviny (príspevok Kollárov biznis so schránkou) na programovej službe TV MARKÍZA, v ktorom vzniklo podozrenie zo zásahu do základných práv a slobôd v ňom prezentovaného a identifikovaného prevodcu obchodného podielu;
  • zastavila správne konanie vedené voči spoločnosti NITRANET, s.r.o., začatého vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti so vznikom podozrenia z poskytovania retransmisie programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa;
  • zmenila registráciu retransmisie TKR/337 spoločnosti BDTS s.r.o.;
  • zmenila registráciu retransmisie TKR/239 spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o.;
  • uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu Súmrak bossov, zo dňa 3. 2. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu O 5 minút 12, zo dňa 24. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevky Kauza mýtnik, Väzba a jej podmienky vyvolávajú diskusiu, Pandémia odkladá viaceré sľubované zmeny a Prieskum o predčasných voľbách, zo dňa 31. 1. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie upútavky na program Pumpa a programu Pumpa, zo dňa 5. a 6. 2. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, čestnosť a slušnosť reklamy, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Z prvej ruky, zo dňa 2. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Z prvej ruky, zo dňa 19. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programov Ranné správy a Správy RTVS (príspevky Spor medzi pedagógmi a novou riaditeľkouNovú riaditeľku nechcú), zo dňa 2. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok Kampaň za predčasné voľby sa začala), zo dňa 5. 2. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti, objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevky Vysoký počet rómskych detí v domovochMedzistanica pre maloletých migrantov), zo dňa 7. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok Cigarety budú drahšie), zo dňa 2. 2. 2021 (skrytá mediálna komerčná komunikácia, RTVS, Jednotka);

- vysielanie reklamného šotu Plus jeden deň, zo dňa 6. 2. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, reklama a telenákup, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Krimi (príspevky Žena je vo vážnom stave Vnuk čelí vážnemu obvineniu), z dní 12. a 13. 1. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Krimi (príspevok Prehovorila o incidente na pumpe), zo dňa 28. 1. 2021 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Noviny TV JOJ (príspevok Jozefa Brhela hospitalizovali), zo dňa 3. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Bez servítky, zo dňa 20. 1. 2021 (ochrana maloletých – JSO, propagácia alkoholizmu, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie reklamného šotu Absolut vodka, zo dňa 8. 2. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých – JSO, podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie reklamného šotu Kaufland, zo dňa 30. 1. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS);

- vysielanie komunikátov ArginMax, z dní 24. a 28. 1. 2021 (ochrana maloletých – JSO, podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie, čestnosť a slušnosť reklamy, sponzorovanie, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie zo dňa 26. 1. 2021 – zábery z demonštrácie v Rusku a protestov v Holandsku (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3);

- vysielanie programu V politike, zo dňa 28. 2. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3);

- vysielanie zo dňa 1. 1. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, vysielanie politickej reklamy, TV MISTRAL,. s.r.o., TV Mistral);

- vysielanie programu PREMIER LEAGUE Fulham FC – Manchester United, zo dňa 20. 1. 2021 (nedodržiavanie avizovaného programu vysielania, DIGI SLOVAKIA, s.r.o., PREMIER SPORT);

Všetky uznesenia prijaté dňa 7. 4. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ