Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 8. 9. 2021

Tlačová správa

8. 9. 2021

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:


§ udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV Doktor spoločnosti FLOK, s.r.o.;

§ udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Dunajskostredská mestská televízia - DSTV spoločnosti Perfects, a.s.;

§ udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV M3 (TV MEDIA3) spoločnosti IFC MEDIA, s. r. o.;

§ udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV M4 (TV MEDIA4) spoločnosti IFC MEDIA, s. r. o.;

§ uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., za porušenie § 20 ods. 3 ZVR tým, že dňa 1. 2. 2021 v čase o cca 20:36 hod. v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA a dňa 3. 2. 2021 v čase o cca 20:15 hod. v rámci televíznej programovej služby DAJTO odvysielal program Vo štvorici po opici, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov a dňa 8. 2. 2021 v čase o cca 20:37 hod. v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA a dňa 10. 2. 2021 v čase o cca 20:15 hod. v rámci televíznej programovej služby DAJTO odvysielal program Vo štvorici po opici 3, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, hoci programy obsahovali vulgárne vyjadrovanie, expresívne vyjadrovanie a zobrazenie a prezentovanie drogovej závislosti formou zábavy ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 18 rokov, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO. Rada sa už predmetnými programami zaoberala aj v minulosti, pričom vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. uložila pokutu vo výške 663 € za porušenie rovnakej povinnosti vyplývajúcej zo ZVR, za odvysielanie týchto programov dňa 2. 6. 2020 a 8. 6. 2020;

§ uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o., za porušenie § 20 ods. 3 ZVR tým, že dňa 18. 2. 2021 v čase o cca 06:24 hod. v rámci televíznej programovej služby WAU a dňa 19. 2. 2021 v čase o cca 03:50 hod. v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS odvysielal program Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, hoci obsahoval vulgárne vyjadrovanie a slovnú agresivitu, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO. Rada sa už predmetným programom zaoberala aj v minulosti, pričom vysielateľovi MAC TV s.r.o. uložila pokutu vo výške 663 € za porušenie rovnakej povinnosti vyplývajúcej zo ZVR, za odvysielanie tohto programu dňa 2. 7. 2020;

§ uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, za porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR tým, že v rámci programovej služby Jednotka odvysielal dňa 12. 3. 2021 v čase o cca 7:00 hod. v programe Správy RTVS príspevky Sťahujú ďalšiu šaržu vakcíny AstraZeneca a Úmrtie po očkovaní aj na Slovensku, pričom došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti tohto spravodajského programu tým, že vysielateľ predmetnými príspevkami v dôsledku spôsobu ich spracovania poskytol recipientom nepresné informácie;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 24. 5. 2021 v čase o cca 22:41 hod. program Mafstory - Žebráci, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR a § 18aa ods. 1 písm. c) (multimodálny prístup) v súvislosti s tým, že dňa 10. 6. 2021 v čase o cca 20:35 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV DOMA doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Meryem;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 18. 5. 2021 o cca 22.56 hod. na programovej službe JOJ program Mafstory – Kasíno, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 17.5.2021 v čase o cca 23:10 hod. program Mafstory - Včely, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

§ odňala licenciu RD/24 udelenú vysielateľovi TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. z dôvodu, že o to vysielateľ písomne požiadal;

§ odňala licenciu RD/22 udelenú vysielateľovi EUROPA 2, a. s. z dôvodu, že o to vysielateľ písomne požiadal;

§ vzala na vedomie štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2021;

§ vzala na vedomie štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2021;

§ uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažnosti, respektíve ich časti, a to na:

- vysielanie programu Noviny TV JOJ, zo dňa 1. 7. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Bez servítky, zo dňa 14. 6. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Bez servítky, zo dňa 15. 6. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Bez servítky, zo dňa 16. 6. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Bez servítky, zo dňa 17. 6. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Bez servítky, zo dňa 18. 6. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Súdna sieň – Potrat za odpustenie, zo dňa 21. 5. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., WAU);

- vysielanie reklamy Zalando, zo dňa 24. 6. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti, mediálna komerčná komunikácia, reklama a telenákup, MAC TV s.r.o., Jojko);

- vysielanie reklamy Zalando, zo dňa 25. 6. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti, mediálna komerčná komunikácia, reklama a telenákup, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Rádiožurnál, zo dňa 10. 7. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Lákavé stredisko rýchleho vytriezvenia, zo dňa 12. 7. 2021 (ochrana maloletých – JSO, RTVS, Trojka);

- vysielanie reklamného šotu Vakcína je víťazstvo, zo dňa 19. 6. 2021 (reklama a telenákup, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Klubtúra, zo dňa 22. 6. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, hanobenie, znevažovanie, podnecovanie k nenávisti, RTVS, Dvojka);

- vysielanie programu Pálenica Borisa Filana, zo dňa 24. 4. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Dva a pol chlapa, zo dňa 28. 6. 2021 (povinnosti vysielateľa vysielať alebo poskytovať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam, MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r. o., DAJTO);

- vysielanie reklamného šotu Vakcína je víťazstvo, zo dňa 17. 6. 2021 (reklama a telenákup, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);

- vysielanie reklamy Zalando, zo dňa 21. 6. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti, mediálna komerčná komunikácia, reklama a telenákup, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Správy, zo dňa 11. 6. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3);

 

Všetky uznesenia prijaté dňa 8. 9. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

Pracovné materiály, zvukový záznam a zápisnica z rokovania Rady budú dostupné TU.

 

 

Kontakt pre médiá:

JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Tel. + 421 918 696 286
e-mail:
info@rvr.sk

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ